11/10/2018, 21:20

Tạo Gantt Chart Reactjs với dhtmlxGantt

Để xây dựng ứng dụng đầu tiên chúng ta cần khởi tạo một ứng dụng react . Việc khởi tạo ứng dụng reactjs rất đơn giản để sử dụng Create React app tool, bạn có thể follow theo command sau: npm install -g create-react-app Tiếp theo tôi sẽ tạo một ứng dụng reactjs tên là gantt-react ...

Để xây dựng ứng dụng đầu tiên chúng ta cần khởi tạo một ứng dụng react . Việc khởi tạo ứng dụng reactjs rất đơn giản để sử dụng Create React app tool, bạn có thể follow theo command sau:

npm install -g create-react-app

Tiếp theo tôi sẽ tạo một ứng dụng reactjs tên là gantt-react

create-react-app gantt-react

Vào thư mục dự án và khởi động bằng câu lệnh

cd gantt-react
npm start

Nếu các bước trên hoàn thành , bạn có thể check kết quả tại http://localhost:3000/

Tiếp theo chúng ta sẽ install dhtmlxGantt vào dự án, ở đây tôi dùng npm nếu muốn bạn có thể sử dụng yarn ()

npm install dhtmlx-gantt --save

Sau khi cài đặt xong bạn cần tạo react component cho gantt chart . Tại thư mục src tạo mới file Gantt.js

/*global gantt*/
import React, { Component } from 'react';
import 'dhtmlx-gantt';
import 'dhtmlx-gantt/codebase/dhtmlxgantt.css';
 
export default class Gantt extends Component {
 componentDidMount() {
  gantt.init(this.ganttContainer);
  gantt.parse(this.props.tasks);
 }
 
 render() {
  return (
    <div
      ref={(input) => { this.ganttContainer = input }}
      style={{awidth: '100%', height: '100%'}}
    ></div>
  );
 }
}

Component này sẽ thực hiện việc khởi tạo dhx gantt và gắn dữ liệu nó nhận được từ props và DOM để hiển thị. Lưu ý rằng dhtmlxGantt không có destructor nên chúng ta không cần phải định nghĩa componentWillUnmount. Điều đó có nghĩa là các thành phần trong dhtmlxGantt được lưu lại trong bộ nhớ và bạn có thể tái sử dụng chúng . Để xóa dữ liệu cũ được khi trong bộ nhớ đệm của gantt bạn có thể sử dụng

gantt.clearAll();

Theo cá nhân tôi thấy thì điều này là cần thiết khi bạn muốn xây dựng một ứng dụng hiển thị nhiều biểu đồ gantt trong một page.

Tiếp theo , Tôi sẽ sử dụng gantt để hiển thị dữ liệu trong component App, bạn có thể follow code sau

import React, { Component } from 'react';
import Gantt from './Gantt';
import './App.css';
 
var data = {
 data: [
  {id: 1, text: 'Task #1', start_date: '15-04-2017', duration: 3, progress: 0.6},
  {id: 2, text: 'Task #2', start_date: '18-04-2017', duration: 3, progress: 0.4}
 ],
 links: [
  {id: 1, source: 1, target: 2, type: '0'}
 ]
};
 
class App extends Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <div className="gantt-container">
     <Gantt tasks={data}/>
    </div>
   </div>
  );
 }
}
export default App;

Nếu bạn chạy ứng dụng , bạn có thể thấy biểu đồ gantt chart

Config định dạng trong gantt . Gantt chart hiển thị mặc định với định dạng theo tháng , trong trường hợp bạn muốn bổ sung thêm định dạng ngày và giờ . Trong file Gantt.js chúng ta vừa khởi tạo phía trên bạn add thêm function như sau

 setZoom(value){
  switch (value){
   case 'Hours':
    gantt.config.scale_unit = 'day';
    gantt.config.date_scale = '%d %M';
 
    gantt.config.scale_height = 60;
    gantt.config.min_column_awidth = 30;
    gantt.config.subscales = [
     {unit:'hour', step:1, date:'%H'}
    ];
    break;
   case 'Days':
    gantt.config.min_column_awidth = 70;
    gantt.config.scale_unit = "week";
    gantt.config.date_scale = "#%W";
    gantt.config.subscales = [
     {unit: "day", step: 1, date: "%d %M"}
    ];
    gantt.config.scale_height = 60;
    break;
   case 'Months':
    gantt.config.min_column_awidth = 70;
    gantt.config.scale_unit = "month";
    gantt.config.date_scale = "%F";
    gantt.config.scale_height = 60;
    gantt.config.subscales = [
     {unit:"week", step:1, date:"#%W"}
    ];
    break;
   default:
    break;
  }
 }
 
 shouldComponentUpdate(nextProps ){
  return this.props.zoom !== nextProps.zoom;
 }

 componentDidUpdate() {
  gantt.render();
 }

Ngoài ra bạn cũng cần phải gọi đến functiom setZoom trong function render

 render() {
  this.setZoom(this.props.zoom);
  return (
    <div
      ref={(input) => { this.ganttContainer = input }}
      style={{awidth: '100%', height: '100%'}}
    ></div>
  );

Và giờ chúng ta cần định nghĩa thành phần zoom trong gantt . Để tùy chỉnh thuộc tính này chúng ta sẽ tạo ra các button "Hours" , "Days", "Months" , khi click vào các button sẽ trả ra các giá trị zoom tương ứng .

Create file Toolbar.js với nội dung sau

import React, { Component } from 'react';
 
export default class Toolbar extends Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleZoomChange = this.handleZoomChange.bind(this);
 }
 
 handleZoomChange(e) {
  if(this.props.onZoomChange){
   this.props.onZoomChange(e.target.value)
  }
 }
 
 render() {
  let zoomRadios = ['Hours', 'Days', 'Months'].map((value) => {
   let isActive = this.props.zoom === value;
   return (
    <label key={value} className={`radio-label ${isActive ? 'radio-label-active': '}`}>
     <input type='radio'
       checked={isActive}
       onChange={this.handleZoomChange}
       value={value}/>
     {value}
    </label>
   );
  });
 
  return (
   <div className="zoom-bar">
    <b>Zooming: </b>
     {zoomRadios}
   </div>
  );
 }
}

Chúng ta thêm toolbar vào App component:

  import Toolbar from './Toolbar';
  ...
  this.state = {
   currentZoom: null
  }

Thêm xử lý handleZoomChange

handleZoomChange(zoom) {
 this.setState({
  currentZoom: zoom
 });
}

return (
 <div>
  <Toolbar
   zoom={this.state.currentZoom}
   onZoomChange={this.handleZoomChange}
  />
  <div className="gantt-container">
   <Gantt
    tasks={data}
    zoom={this.state.currentZoom}
   />
  </div>
 </div>
);

Sau khi hoàn thành . truy cập localhost:30001 và chúng ta có kết quả

https://dhtmlx.com/blog/create-react-gantt-chart-component-dhtmlxgantt/ https://www.bryntum.com/docs/?gclid=Cj0KCQjwxvbdBRC0ARIsAKmec9Ziqt4V7ge_iabCj4UQ7p1aI0B-hXRLAPkZrKOrjJ1w0C469XBw52UaAjgGEALw_wcB

Bài liên quan

Tạo ứng dụng Calculator với ReactJS (Part 2)

Chào mọi người, ở trong bài viết trước Tạo ứng dụng Calculator với ReactJS (Part 1) (link: https://viblo.asia/p/tao-ung-dung-calculator-voi-reactjs-part-1-RQqKLABmZ7z) thì mình đã giới thiệu về ứng dụng Calculator, phân tích giao diện của ứng dụng, và đã tạo các component trong thư mục của ứng ...

Hoàng Hải Đăng viết 23:03 ngày 16/11/2018

Tạo ứng dụng Calculator với ReactJS (Part 1)

Chào mọi người, trong bài viết lần này mình sẽ cùng các bạn xây dựng ứng dụng Calculator với ReactJS Đầu tiên, mọi người xem qua sản phẩm tí nhỉ <img alt="

Tạ Quốc Bảo viết 23:02 ngày 16/11/2018

Tạo Gantt Chart Reactjs với dhtmlxGantt

Để xây dựng ứng dụng đầu tiên chúng ta cần khởi tạo một ứng dụng react . Việc khởi tạo ứng dụng reactjs rất đơn giản để sử dụng Create React app tool, bạn có thể follow theo command sau: npm install -g create-react-app Tiếp theo tôi sẽ tạo một ứng dụng reactjs tên là gantt-react ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 21:20 ngày 11/10/2018

Tạo Single Page Application với ReactJS

Để làm một ứng dụng Single Page -SPA thì có nhiều cách triển khai và trong bài viết này tôi sẽ hướng tới cách dùng ReactJS để tạo ra một chương trình như thế. Nếu bạn đã biết qua một chút về ReactJS thì bài viết này có thể hữu ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu về ReactJS. Để tạo ra một SPA thì ...

Hoàng Hải Đăng viết 16:39 ngày 12/08/2018

Tạo Decorator đơn giản với Gem Draper và kết hợp cùng Gem Kaminari

1. Decorator là gì ? Như chúng ta đã biết, Decorator là lớp phụ trợ, là cầu nối giữa Model và View. Hiện tại nó thường được xếp vào dạng “Presenter”. Ưu điểm của Decorator là : Thêm những xử lý cho 1 object mà không cần viết thêm những đoạn mã logic thừa thãi trong View và Model. ...

Bùi Văn Nam viết 11:54 ngày 12/08/2018
0