14/09/2018, 21:14

Tạo placeholder loading animation giống Facebook, Youtube (Phần 2)

https://viblo.asia/p/tao-placeholder-loading-animation-giong-facebook-youtube-phan-1-RQqKLv8ml7z Ở bài viết lần trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về CAGradientLayer , CABasicAnimation để tạo placeholder có loading animation giống app Facebook iOS, Youtube iOS. Cụ thể là ta đã tạo được ...

https://viblo.asia/p/tao-placeholder-loading-animation-giong-facebook-youtube-phan-1-RQqKLv8ml7z

Ở bài viết lần trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về CAGradientLayer, CABasicAnimation để tạo placeholder có loading animation giống app Facebook iOS, Youtube iOS.

Cụ thể là ta đã tạo được hiệu ứng lướt từ trái sang phải cho một single view.

Trong bài này, hãy cùng nhau hoàn thiện nó và đóng gói để dễ dàng tái sử dụng animation này nhé.

Apply animation to table view

Đầu tiên, refactor code animate ở bài trước thành extension của UIView, UIColor như sau:

extension UIColor {

  class func backgroundGray() -> UIColor {
    return UIColor(red: 246.0 / 255, green: 247 / 255, blue: 248 / 255, alpha: 1)
  }

  class func lightGray() -> UIColor {
    return UIColor(red: 238.0 / 255, green: 238 / 255, blue: 238 / 255, alpha: 1)
  }

  class func darkGray() -> UIColor {
    return UIColor(red: 221.0 / 255, green: 221 / 255, blue: 221 / 255, alpha: 1)
  }

}
extension UIView {

  func startAnimationLoading() {
    let gradientLayer = CAGradientLayer()
    gradientLayer.frame = bounds
    gradientLayer.colors = [
      UIColor.backgroundGray().cgColor,
      UIColor.lightGray().cgColor,
      UIColor.darkGray().cgColor,
      UIColor.lightGray().cgColor,
      UIColor.backgroundGray().cgColor
    ]
    gradientLayer.startPoint = CGPoint(x: -0.85, y: 0)
    gradientLayer.endPoint = CGPoint(x: 1.15, y: 0)
    gradientLayer.locations = [-0.85, -0.85, 0, 0.15, 1.15]
    // Khởi tạo CABasicAnimation với keyPath muốn animate là `locations`
    let animation = CABasicAnimation(keyPath: "locations")
    // Giá trị `locations` bắt đầu animate
    animation.fromValue = gradientLayer.locations
    // Giá trị `locations` kết thúc animate
    animation.toValue = [0, 1, 1, 1.05, 1.15]
    // Lặp animation vô hạn
    animation.repeatCount = .infinity
    animation.fillMode = kCAFillModeForwards
    animation.isRemovedOnCompletion = false
    animation.duration = 1
    // Add animation cho gradient layer
    gradientLayer.add(animation, forKey: "what.ever.it.take")
    layer.addSublayer(gradientLayer)
  }

}

Và mỗi lần muốn animate view nào ta chỉ cần gọi function startAnimationLoading() là xong.

  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    let myView = UIView(frame: CGRect(x: 0, y: 0, awidth: view.bounds.awidth, height: 200))
    view.addSubview(myView)
    myView.startAnimationLoading()
  }

Tiếp theo, chúng ta tạo table view và các cell mẫu để animate. Ở đây, mình tạo file storyboard như này:

Table View Cell có các view tượng trưng cho ảnh avatar, username, status text.

Class NewsfeedViewController.swift

class NewsfeedViewController: UIViewController {
  
  @IBOutlet fileprivate weak var tableView: UITableView!
  fileprivate let numberOfPlaceHolderCells = 3
  
}

// MARK: - UITableViewDatasource

extension NewsfeedViewController: UITableViewDataSource {
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSection section: Int) -> Int {
    return numberOfPlaceHolderCells
  }
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, cellForRowAt indexPath: IndexPath) -> UITableViewCell {
    return tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "newsfeedCell", for: indexPath)
  }
  
}

// MARK: - UITableViewDelegate

extension NewsfeedViewController: UITableViewDelegate {
  
  func tableView(_ tableView: UITableView, heightForRowAt indexPath: IndexPath) -> CGFloat {
    let tabBarHeight = tabBarController?.tabBar.frame.height ?? 0
    return (view.frame.height - tabBarHeight) / numberOfPlaceHolderCells
  }
  
}

Kết quả được table view static như hình.

Thêm function startLoading() vào class NewsfeedViewController để bắt đầu startAnimationLoading() từng subViews của contentView của các visibleCells.

  override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
    super.viewDidAppear(animated)
    startLoading()
  }

  private func startLoading() {
    tableView.visibleCells.forEach({
      $0.contentView.subviews.forEach({
        $0.startAnimationLoading()
      })
    })
  }

Tuy nhiên kết quả sẽ không được như ta mong muốn:

Các view animate một cách độc lập nên hiệu ứng lướt sẽ ngắn dài khác nhau, nhìn không giống như của Facebook, Youtube.

Add overlay view

Để giải quyết vấn đề trên, thay vì animate từng subview trong contentView của cell, chúng ta hãy thử cách khác.

Ý tưởng ở đây là animate cho contentView, sau đó tạo thêm một view màu trắng và trên view này "đục các lỗ" vừa bằng các subview của contentView.

Đồng thời set alpha của các subView bằng 0 để có thể nhìn "xuyên qua lỗ" và thấy được gradient layer ở dưới chuyển động.

Sửa lại function startLoading() trong NewsfeedViewController.swift.

	private func startLoading() {
    tableView.visibleCells.forEach({
      $0.contentView.startAnimationLoading()
    })
  }

Kết quả:

Tiếp theo, chúng ta tạo custom class OverlayView, kế thừa UIView và override function draw(_ rect: CGRect).

class OverlayView: UIView {
  
  override func draw(_ rect: CGRect) {
    super.draw(rect)
    let context = UIGraphicsGetCurrentContext()
    // Set màu cho context và đổ màu trắng toàn bộ view
    context?.setFillColor(UIColor.white.cgColor)
    context?.fill(bounds)
    // Set blend mode và màu trong suốt để chuẩn bị 'đục lỗ'
    context?.setBlendMode(.clear)
    context?.setFillColor(UIColor.clear.cgColor)
    // Tìm tất cả các subview của contentView, trừ chính overlay view và đổ màu trong suốt
    superview?.subviews.forEach({
      if $0 != self {
        context?.fill($0.frame)
      }
    })
  }
  
}

Trong extension UIView, thêm function addOverlayView().

	private func addOverlayView() {
		let overlayView = OverlayView()
    overlayView.frame = bounds
    overlayView.backgroundColor = .clear
    addSubview(overlayView)
  }

Rồi gọi nó ở cuối function startAnimationLoading().

  func startAnimationLoading() {
    ...
    layer.addSublayer(gradientLayer)
    addOverlayView()
  }

Và chúng ta cơ bản đã hoàn thành animation này. Việc còn lại là remove animation khi loading xong và hoàn thiện code.

Stop animation

Ở trên, chúng ta đã thêm gradient layer và overlay view để tạo ra animation. Nên muốn stop animation, cần remove 2 object này ra khỏi từng contentView.

Tuy nhiên, extension trong Swift không cho phép store property nên chúng ta sẽ sử dụng function objc_setAssociatedObject và objc_getAssociatedObject.

 • objc_setAssociatedObject: set một property vào một object theo key.
 • objc_getAssociatedObject: get property theo key của một object.

Thêm 2 var string vào file extension.

var gradientLayerKey = "gradientLayer"
var overlayViewKey = "overlayView"

Thêm code để lưu gradientLayer và overlayView.

  func startAnimationLoading() {
    ...
    objc_setAssociatedObject(self, &gradientLayerKey, gradientLayer, .OBJC_ASSOCIATION_RETAIN_NONATOMIC)
  }
	private func addOverlayView() {
		...
    objc_setAssociatedObject(self, &overlayViewKey, overlayView, .OBJC_ASSOCIATION_RETAIN_NONATOMIC)
  }

Và function stopAnimationLoading().

	func stopAnimationLoading() {
    let overlayView = objc_getAssociatedObject(self, &overlayViewKey) as? OverlayView
    let gradientLayer = objc_getAssociatedObject(self, &gradientLayerKey) as? CAGradientLayer
		overlayView?.removeFromSuperview()
    gradientLayer?.removeFromSuperlayer()
  }

Implement function để start và stop animation trong NewsfeedViewController.swift.

  private func stopLoading() {
    tableView.visibleCells.forEach({
      $0.contentView.stopAnimationLoading()
    })
  }

  @IBAction func startButtonTapped(_ sender: Any) {
    startLoading()
  }

  @IBAction func stopButtonTapped(_ sender: Any) {
    stopLoading()
  }

Chỉ với một số kiến thức cơ bản về CAGradientLayer, CoreAnimationUIView, chúng ta đã có thể làm được loading animation rất đẹp, thích hợp cho tableView, collectionView, giúp cải thiện UI/UX.

Link final project: https://github.com/oNguyenXuanThanh/StudyReport092018

Bài liên quan

Bài 25 - Tạo các khối hình học bằng CSS3 (phần 2)

Chào các bạn, Ở bài trước, mình đã nói tới cách tạo 1 số khối hình học đơn giản bằng HTML/CSS. Để tiếp tục với seri Tạo khối hình học bằng CSS3 , hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cách tạo 1 số khối hình học khác nữa. Các bạn có thể theo dõi bài 1 tại đây nhé: Tạo các khối hình học bằng CSS3 ...

Trần Trung Dũng viết 23:02 ngày 16/11/2018

Phân tích và hướng dẫn loại bỏ mã độc “Vẽ Chibi” trên Facebook – phần 2

Trong bài viết trước, mình đã phân tích một số hàm trong mã độc “Vẽ Chibi” lừa đảo trên Facebook . Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn những gì mà mã độc này tác động tới người dùng. Kiểm soát thông qua Console Mình chạy thử mã độc trên Facebook và xem những gì được ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:45 ngày 17/09/2018

Tạo placeholder loading animation giống Facebook, Youtube (Phần 2)

https://viblo.asia/p/tao-placeholder-loading-animation-giong-facebook-youtube-phan-1-RQqKLv8ml7z Ở bài viết lần trước, chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về CAGradientLayer , CABasicAnimation để tạo placeholder có loading animation giống app Facebook iOS, Youtube iOS. Cụ thể là ta đã tạo được ...

Tạ Quốc Bảo viết 21:14 ngày 14/09/2018

Tạo placeholder loading animation giống Facebook, Youtube (Phần 1)

Trong các ứng dụng iOS, mỗi khi cần báo hiệu cho người dùng biết rằng đang chờ một thao tác tốn thời gian nào đó ví dụ như: loading data từ server hoặc từ local database... chúng ta thường hiển thị animation loading dạng xoáy tròn. Đơn giản nhất là dùng UIActivityIndicatorView mặc định của ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 18:16 ngày 12/08/2018

Tạo loading timeline giống Facebook

Giới thiệu Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo loading giống như loading timeline của Facebook với HTML/CSS. Đây là kết quả của bài viết này: Có 2 hướng giải quyết cho phần loading này: C1: Tạo các lớp background gradient và cho animation cho chúng, như hình kết quả chúng ta ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:34 ngày 12/08/2018
0