24/01/2019, 15:23

Tạo Schedule Cron Jobs với gem Whenever

Whenever là gem dùng để tạo và deploy các cron job với cú pháp rõ ràng. Cài đặt: gem install whenever hoặc thêm vào Gemfile: gem 'whenever', require: false Sau đó chạy lệnh: wheneverize . sẽ sinh ra file config/schedule.rb Whenever command: cd /apps/my-great-project whenever Chuyển ...

Whenever là gem dùng để tạo và deploy các cron job với cú pháp rõ ràng.

Cài đặt:

gem install whenever

hoặc thêm vào Gemfile:

gem 'whenever', require: false

Sau đó chạy lệnh: wheneverize . sẽ sinh ra file config/schedule.rb

Whenever command:

cd /apps/my-great-project
whenever

Chuyển schedule.rb thành cron syntax, Nó không đọc hoặc viết vào file crontab, bạn cần thực hiện lệnh sau:

whenever --update-crontab

Một số command khác:

$ whenever --user app # set a user as which to install the crontab
$ whenever --load-file config/my_schedule.rb # set the schedule file
$ whenever --crontab-command 'sudo crontab` # override the crontab command

Liệt kê các cronrab đã được cài đặt: crontab -l Hoặc chạy whenever --help để xem đầy đủ các lựa chọn cho schedule

Ví dụ schedule.rb

every 3.hours do # 1.minute 1.day 1.week 1.month 1.year is also supported
 runner "MyModel.some_process"
 rake "my:rake:task"
 command "/usr/bin/my_great_command"
end

every 1.day, at: '4:30 am' do
 runner "MyModel.task_to_run_at_four_thirty_in_the_morning"
end

every 1.day, at: ['4:30 am', '6:00 pm'] do
 runner "Mymodel.task_to_run_in_two_times_every_day"
end

every :hour do # Many shortcuts available: :hour, :day, :month, :year, :reboot
 runner "SomeModel.ladeeda"
end

every :sunday, at: '12pm' do # Use any day of the week or :weekend, :weekday
 runner "Task.do_something_great"
end

every '0 0 27-31 * *' do
 command "echo 'you can use raw cron syntax too'"
end

# run this task only on servers with the :app role in Capistrano
# see Capistrano roles section below
every :day, at: '12:20am', roles: [:app] do
 rake "app_server:task"
end

Xác định loại job: Whenever có 3 loại job: command, runner, and rake

job_type :awesome, '/usr/local/bin/awesome :task :fun_level'

every 2.hours do
 awesome "party", fun_level: "extreme"
end

Lệnh trên sẽ chạy /usr/local/bin/awesome :task :fun_level 2 giờ một lần.

Các job tupe mặc định:

job_type :command, ":task :output"
job_type :rake,  "cd :path && :environment_variable=:environment bundle exec rake :task --silent :output"
job_type :runner, "cd :path && bin/rails runner -e :environment ':task' :output"
job_type :script, "cd :path && :environment_variable=:environment bundle exec script/:task :output"

Parsing dates and times: Whenever sử dụng gem Chronic để phân tích dates và time đã được chỉ định. Ví dụ, bạn muốn dùng đồng hồ 24 giờ thay thế cho loại mặc định là 12 giờ:

set :chronic_options, hours24: true

# By default this would run the job every day at 3am
every 1.day, at: '3:00' do
 runner "MyModel.nightly_archive_job"
end

Cron: Cron là một daemon được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ theo lịch trình. Các hệ thống Unix cung cấp một lệnh, được gọi là crontab, cho phép người dùng cá nhân tạo các tác vụ theo lịch trình.

Cron tìm kiếm khu vực spool của nó (/ var / spool / cron / crontabs) cho các tệp crontab và tải chúng vào bộ nhớ. Các tệp trong thư mục này không nên được truy cập trực tiếp - lệnh crontab nên được sử dụng để truy cập và cập nhật crontab. Sửa tệp crontab bằng cách chạy lệnh: crontab -e

Giả sử bạn muốn sao lưu thư mục nhật ký của mình mỗi ngày vào lúc 1:10 sáng. Thêm dòng sau vào tệp crontab:

10 1 * * * * /path/to/your/backup/script.sh

Cron sử dụng 10 1 * * * * để tìm ra lịch trình thực hiện công việc.

* * * * * *
| | | | | |
| | | | | +-- Năm       (khoảng: 1900-3000)
| | | | +---- Thứ trong tuần  (khoảng: 1-7, 1 standing for Monday)
| | | +------ Tháng      (range: 1-12)
| | +-------- Ngày trong tháng (range: 1-31)
| +---------- Giờ       (range: 0-23)
+------------ Phút       (range: 0-59)
Bài liên quan

Tạo Schedule Cron Jobs với gem Whenever

Whenever là gem dùng để tạo và deploy các cron job với cú pháp rõ ràng. Cài đặt: gem install whenever hoặc thêm vào Gemfile: gem 'whenever', require: false Sau đó chạy lệnh: wheneverize . sẽ sinh ra file config/schedule.rb Whenever command: cd /apps/my-great-project whenever Chuyển ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:23 ngày 24/01/2019

Tạo schedule đơn giản với golang và linux

Nếu bạn có riêng 1 server linux. Bạn có thể up site của mình trên đó. Tuy nhiên nếu chỉ dùng để chạy 1 site nào đó thì thật lãng phí. Với mình có rất nhiều thứ hay ho mình có thể sử dụng nó. Chẳng hạn như bạn có thể dùng server để làm một proxy hoặc sử dụng làm vpn, hoặc sử dụng ip server để ẩn ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:58 ngày 12/08/2018

Tạo notification trong Rails với gem ActivityNotification và ActionCable.

Ngày hôm nay, mình xin giới thiệu 1 kĩ thuật có thể được sử dụng để xây dựng tính năng thông báo real-time trong Rails, sử dụng gem ActivityNotification và ActionCable của rails 5. Ta thêm gem vào Gemfile, chạy bundler và sau đó chạy các hàm generate để khởi tạo các file cần thiết cũng như model ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:25 ngày 12/08/2018

Lập lịch Cron Jobs với gem whenever

Đôi khi, chúng ta phải chạy các công việc trong khoảng thời gian đặc biệt như: sao lưu bản ghi, gửi email, vv. Trong các hệ thống Unix, chúng ta có thể lập lịch công việc bằng cách sử dụng cron daemon. Cron là một daemon, dụng để thực hiện các nhiệm vụ theo lịch trình. Các hệ thống Unix cung cấp ...

Bùi Văn Nam viết 13:59 ngày 12/08/2018

Phân trang trong Rails sử dụng Gem Kaminari và tạo select limit load với gem Ransack

1.Giới thiệu Phân trang là một kĩ thuật rất phổ biến và quan trọng trong các trang web lớn,khi mà số lượng các item nhiều. Đó là yếu tố sống còn của website khi mà nó trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống. Tôi lấy một ví dụ đơn gian nếu chúng ta cần phải load ra 100000 bản ghi tốn mất ...

Bùi Văn Nam viết 13:35 ngày 12/08/2018
0