03/08/2018, 10:03

Thao tác với đối tượng (Object) trong Javascript

Ở bài trước mình đã giới thiệu qua về Object trong Javascript và có hướng dẫn các thao tác như tạo mới đối tuọng, lấy giá trị và gán giá trị đối ...

Ở bài trước mình đã giới thiệu qua về Object trong Javascript và có hướng dẫn các thao tác như tạo mới đối tuọng, lấy giá trị và gán giá trị đối tượng. Vậy trong bài này mình tiếp tục nói về đối tượng (Object) và chủ đề là các thao tác với đối tượng (Object) trong Javascript.

Và để rõ ràng hơn thì mình sẽ trình bày một ví dụ về xây dựng đối tượng SinhViên, thông qua đối tượng này sẽ thể hiện tất cả  các thao tác cần thiết trong một đối tượng. Và để dễ viết bài hơn thì mình sẽ gọi đối tượng là Object nhé các bạn.

1. Thao tác với đối tượng (Object) trong Javascript

Đề bài: Viết chương trình quản lý sinh viên gồm các thao tác chính như sau:

 • Xem danh sách sinh viên
 • Thêm sinh viên
 • Xóa sinh viên khỏi danh sách
 • Sửa thông tin sinh viên

Với mỗi sinh viên cần lưu trữ các thông tin sau:

 • Mã sinh viên
 • Tên sinh viên
 • Email

Hướng dẫn: Trước tiên ta cần xác định danh sách các thuộc tính của đối tượng và đó chính là các thông tin lưu trữ của sinh viên. Ta cần lưu trữ danh sách sinh viên, vì vậy ta cũng cần có thêm một mảng lưu trữ danh sách sinh viên. Từ đó có thể xác định cấu trúc của đối tượng như sau.

var Student = {
  data : [],
  viewStudent : function(){
    // Xem danh sách sinh viên
  },
  addStudent : function(id, name, email){
    // Thêm sinh viên mới
  },
  removeStudent : function(id){
    // Xóa sinh viên
  },
  editStudent : function(id, name, email){
    // Sửa sinh viên
  }
};

Nhiệm vụ bây giờ là viết chi tiết vào các hàm cụ thể.

Hàm xem đối tượng sinh viên

Hàm này khá đơn giản vì ta chỉ lặp qua đối tượng và dùng hàm document.write để hiển thị thông tin.

viewStudent : function(){
  // Lấy danh sách sinh viên
  var listStudent = this.data;

  // Lặp và hiển thị sinh viên
  for(var i = 0; i < listStudent; i++){
    document.write("<div>" + listStudent[i].id + "|" + listStudent[i].name + "|" + listStudent[i].email + "</div>");
  }
}

Hàm thêm đối tượng sinh viên

Để thêm một đối tượng chúng ta cần truyền vào ba tham số như yêu cầu đề bài.

addStudent : function(id, name, email){
  // Tạo thông tin sinh viên
  var item = {
    id : id,
    name : name,
    email : email
  };

  //Thêm sinh viên
  this.data.push(item);
}

Hàm xóa đối tượng sinh viên

Để xóa sinh viên chúng ta cần biết id của sinh viên đó, đồng thời sử dụng hàm splice để xóa phần tử của mảng, nếu chưa biết thì bạn có thể xem bài các hàm xử lý mảng trong Javascript.

removeStudent : function(id){
  // Lặp qua sinh viên để tìm kiếm và xóa
  for(var i = 0; i < this.data.length; i++){
    if (this.data[i].id === id) { // nếu là sinh viên cần xóa
      this.data.splice(i, 1); // thì xóa
    }
  }
},

Hàm sửa đối tượng sinh viên

Việc sửa sinh viên cũng  tương tự như việc thêm sinh viên, nghĩa là chúng ta cần truyền vào ba tham số như yêu cầu đề bài, sau đó dựa vào id truyền vào để tìm sinh viên cần sửa.

editStudent : function(id, name, email){
  // Tìm sinh viên cần edit
  for(var i = 0; i < this.data.length; i++){
    // nếu là sinh viên cần edit thì thực hiện edit
    if (this.data[i].id === id) { 
      this.data[i].name = name;
      this.data[i].email = email;
    }
  }
}

Như vậy việc xử lý các phương thức trong đối tượng phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể và có một điều chắc chắn rằng chúng có liên quan tới nhau. Và cuối cùng đây là toàn bộ đối tượng của chúng ta.

Toàn bộ code cho đối tượng sinh viên

var Student = {
  data : [],
  viewStudent : function(){
    // Lấy danh sách sinh viên
    var listStudent = this.data;

    // Lặp và hiển thị sinh viên
    for(var i = 0; i < listStudent.length; i++){
      document.write("<div>" + listStudent[i].id + "|" + listStudent[i].name + "|" + listStudent[i].email + "</div>");
    }
  },
  addStudent : function(id, name, email){
    // Tạo thông tin sinh viên
    var item = {
      id : id,
      name : name,
      email : email
    };

    //Thêm sinh viên
    this.data.push(item);
  },
  removeStudent : function(id){
    // Lặp qua sinh viên để tìm kiếm và xóa
    for(var i = 0; i < this.data.length; i++){
      if (this.data[i].id === id) { // nếu là sinh viên cần xóa
        this.data.splice(i, 1); // thì xóa
      }
    }
  },
  editStudent : function(id, name, email){
    // Tìm sinh viên cần edit
    for(var i = 0; i < this.data.length; i++){
      // nếu là sinh viên cần edit thì thực hiện edit
      if (this.data[i].id === id) { 
        this.data[i].name = name;
        this.data[i].email = email;
      }
    }
  }
};

Sử dụng đối tượng sinh viên

Chúng ta thực hiện một số thao tác để bạn nắm rõ hơn nhé.

XEM DEMO

document.write('<h4>Danh sách sinh viên ban đầu</h4>');
Student.viewStudent();

document.write('<h4>Danh sách sinh viên sau khi thêm hai sinh viên</h4>');
Student.addStudent("sv001", 'Nguyễn Văn Cường', "thehalfheart@gmail.com");
Student.addStudent("sv002", 'Vũ Thị Thu Tình', "code24h.com@gmail.com");
Student.viewStudent();

document.write('<h4>Danh sách sinh viên sau khi xóa một sinh viên</h4>');
Student.removeStudent('sv001');
Student.viewStudent();

document.write('<h4>Danh sách sinh viên sau khi sửa thông tin</h4>');
Student.editStudent('sv002', "Tên Sinh Viên Mới", "mrcuong.winter@gmail.com");
Student.viewStudent();

2. Lời kết

Vậy là ta đã thực hành xong kỹ năng thao tác với Object trong Javascript. Bản thân mình thấy bài này khá hay và có độ khó tương đối cao, hay nói cách khác đây là kiến thức Javascript nâng cao rồi nên sẽ hơi khó hiểu nếu bạn chưa nắm vững các bài trước.

Ở phần sử dụng đối tượng ban đầu mình tính xây dựng một chương trình kết hợp với HTML luôn nhưng nghĩ lại sẽ tốn thời gian nên mình chỉ đưa ra cách sử dụng rất là đơn giản, vì vậy rất mong các bạn hiểu bài.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Hướng dẫn đối tượng (object) trong Javascript

khai báo biến Hoisting trong Javascript Tìm hiểu Use Strict là gì? Strict Mode trong javascript Các thao tác với đối tượng (Object) trong Javascript Javascript Object Prototypes Hướng dẫn cách khai báo đối tượng (object) trong Javascript , cách khởi động, thao tác với thuộc tính và ...

Trần Trung Dũng viết 17:14 ngày 04/09/2018

Các thao tác với đối tượng (Object) trong Javascript

Tìm hiểu Use Strict là gì? Strict Mode trong javascript Hướng dẫn đối tượng (object) trong Javascript Javascript Object Prototypes Đối tượng Regular Expression trong Javascript Thao tác với đối tượng (Object) trong Javascript, với những chương trình quản lý sinh viên với các thao tác ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:09 ngày 04/09/2018

Cách sử dụng đối tượng (Object) trong JavaScript

1) Đối tượng (trong đời sống thực) là gì !? - Trong đời sống thực, đối tượng là một vật hữu hình, ví dụ như: Sinh Viên Xe máy Điện thoại Laptop .... - Khi đề cập đến đối tượng Sinh Viên thì ta thường quan tâm đến những thông tin như: họ tên, năm sinh, giới tính, mã số, quê ...

Bùi Văn Nam viết 11:06 ngày 18/08/2018

Đối tượng (Object) trong Javascript?

Như các bạn đã biết, Javascript có 5 kiểu dữ liệu Number, String, Boolean, Undefined và Null và còn 1 kiểu khác nữa đó là Object (kiểu dữ liệu phức hợp). Kiểu Object là kiểu được sử dụng nhiều nhất vì tính linh hoạt cực kỳ mạnh mẽ của nó trong việc xử lý dữ liệu. Chi tiết thế nào thì chúng ta cùng ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:28 ngày 12/08/2018

Đối tượng Document trong JavaScript

Cookie trong JavaScript Đối tượng document trong JavaScript đại diện cho toàn bộ tài liệu HTML . Khi tài liệu html được tải trong trình duyệt, nó sẽ trở thành một đối tượng document. Nó là phần tử gốc đại diện cho tài liệu html. Nó có các thuộc tính và phương thức. Nhờ sự giúp ...

Hoàng Hải Đăng viết 18:59 ngày 11/08/2018
0