Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:06

Tìm hiểu AUTO_INCREMENT trong MySQL

Đáng lẽ ra bài này tôi trình bày ở bài tạo khóa chính Primary Key nhưng thiết nghĩ để các bạn dễ tìm kiếm thì tôi sẽ chia nhỏ nó ra làm một bài ...

Đáng lẽ ra bài này tôi trình bày ở bài tạo khóa chính Primary Key nhưng thiết nghĩ để các bạn dễ tìm kiếm thì tôi sẽ chia nhỏ nó ra làm một bài riêng để trình bày cho chi tiết hơn. AUTO_INCREMENT là một chức năng khá quan trọng trong việc phân tích và tối ưu cơ sở dữ liệu, chi tiết thì bạn đọc ở phần dưới đây.

1. AUTO_INCREMENT là gì?

AUTO_INCREMENT nói nôm na có nghĩa là tăng tự động, có nghĩa là nếu bạn thiết lập một field nào đó là tăng tự động thì khi bạn thêm record mới bạn không cần phải truyền data cho nó và nó sẽ tự lấy giá trị lớn nhất tăng lên 1. Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng lấy giá trị lớn nhất mà sẽ tuân theo những tính chất sau đây:

  • AUTO_INCREMENT chỉ thiết lập được cho kiểu INT và mỗi bảng chỉ có một field duy nhất, nghĩa là nếu bạn thiết lập 2 fields là AUTO_INCREMENT thì sẽ bị lỗi ngay.
  • Khi bạn thêm dữ liệu nếu bạn có truyền data thì nó sẽ lấy data đó thay vì tăng tự động, ngược lại nó sẽ lấy giá trị lớn nhất hiện tại và tăng lên 1(giá trị lớn nhất này lưu trong config của table chứ không phải là id lớn nhất trong các records).
  • Khi bạn xóa một record thì sẽ bị khuyết mất một giá trị, lúc này nếu bạn thêm thì nó sẽ không lấp vào vị trí này mà nó tuân theo quy luật trên.
  • Giả sử giá trị 120 là lớn nhất, bạn xóa đi 120 thì lúc này lớn nhất là 119. Lúc này nếu ban thêm mới thì nó sẽ lấy 121 chứ không phải là 120 vì giá trị lớn nhất nó lưu trong config của table.
  • Thông thường ta sử dụng AUTO_INCREMENT cho Primary Key khi viết ứng dụng website
  • Mặc định AUTO_INCREMENT sẽ có giá trị đầu tiên là 1

Đấy là những đặc điểm của AUTO_INCREMENT. Bây giờ ta sẽ tìm hiểu các thiết lập nó nhé.

2. Tạo AUTO_INCREMENT

Để tạo AUTO_INCREMENT thì ta thêm từ khóa AUTO_INCREMENT đằng sau field muốn tạo trong lệnh tạo bảng (Create Table). Thông thường chúng ta dùng cho khóa chính nên trong các ví dụ dưới đây tôi sử dụng cho field ID.

CREATE TABLE Users(
	id INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
	username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
	email VARCHAR (50) NOT NULL UNIQUE
)

3. Thay đổi giá trị AUTO_INCREMENT

Như bạn biết mặc định AUTO_INCREMENT sẽ có giá trị đầu tiên là 1. Nhưng đôi lúc bạn muốn giá trị đầu tiên của nó là một con số khác thì bạn sẽ sử dụng lênh ALTER TABLE để thay đổi.

ALTER TABLE Users AUTO_INCREMENT = 1000

Sau khi chạy lệnh này thì khi bạn thêm dữ liệu nó sẽ lấy 1000 thay vì 1 như cấu hình mặc định ban đầu.

Lưu ý: Nếu số bạn chọn nhỏ hơn số max của auto thì sẽ không có tác dụng. Ví dụ field ID hiện tại max là 1000 nhưng bạn thay đổi thông số auto 400 thì sẽ không có tác dụng.

4. Lời kết

Khi phân tích dữ liệu bạn nên chọn khóa chính là auto increment, thứ nhất là nó truy vấn nhanh và thứ hai là khi thêm dữ liệu bạn không cần phải truyền giá trị cho khóa chính vì nó đã tăng tự động. Bài này kết thúc tại đây, bài tiếp theo mình sẽ nói về khóa ngoại (foreign key).

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

MySQL căn bản

Trong series học MySQL căn bản này bạn sẽ được hướng dẫn tự học MySQL tại nhà một cách hiệu quả, series này dành cho những bạn đang muốn tự học MySQL. Khi học lập trình web với PHP thì chắc chắn bạn sẽ được gợi ý học thêm MySQL nữa bởi bộ đôi PHP + MySQL là một cặp hoàn hảo xưa nay, nó ...

MySQL Functions

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

MySQL View

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

MySQL Tutorials

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Bài 20: INNER JOIN trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng INNER JOIN để kết hai bảng với nhau. Ở bài tích đề cát chúng ta đã tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu ...

Bài 18: Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL

Nếu bạn cần viết hai câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả duy nhất thì bạn phải sử dụng toán tử UNION. ...

Tạo Unique trong MySQL

Trong bài tạo khóa chính Primary Key mình đã nói rằng trong một bảng sẽ tồn tại một khóa chính ( có thể có nhiều fields ) và giá trị của nó sẽ là ...

Bài 13: WHERE IN - WHERE LIKE trong MySQL

Ở bài tìm hiểu lệnh SELECT mình đã liệt kê danh sách các toán tử và trong đó có hai toán tử là IN và LIKE thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ...

Bài 16: Phép tích đề cát trong MySQL

Tích đề cát trong MySQL có nghĩa là truy vấn trên nhiều table trong cùng một câu SELECT và kêt quả trả về có thể là một trong số các fields của ...

Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Với mỗi ứng dụng chúng ta sẽ tạo một Database để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng đó. Mỗi database sẽ có các table và trong mỗi table thì có nhiều ...