Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:02

Tìm hiểu JavaScript Hoisting

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên quan đến việc trong Javascript bạn có thể sử dụng một biến mà không ...

Hoisting là vấn đề liên quan đến cách khai báo biến trong Javascript. Nó liên quan đến việc trong Javascript bạn có thể sử dụng một biến mà không cần phải định nghĩa trước, vì vậy để chương trình chạy chuẩn thì bạn phải khai báo biến trước khi sử dụng và đặt nó phía trên cùng phạm vi của biến (trong function, trong đoạn script, ...).

1. Hoisted trong Javascript

Trong Javascript bạn có thể định nghĩa một biến sau khi sử dụng nó, hay nói cách khác một biến có thể được sử dụng trước và định nghĩa sau.

Ví dụ: XEM DEMO

// Gán nhưng chưa khai báo biến
domain = 'https://code24h.com';

// In giá trị
document.write("Domain là: " + domain);

// Khai báo
var domain;

// In lại
document.write("<br/> Domain là: " + domain);

Nếu trong lúc khởi tạo mà bạn gán giá trị cho biến thì kết quả sẽ khác

XEM DEMO

// Gán nhưng chưa khai báo biến
domain = 'https://code24h.com';

// In giá trị
document.write("Domain là: " + domain);

// Khai báo
var domain = 'http://course.code24h.com';

// In lại
document.write("<br/> Domain là: " + domain);

Nhưng nếu viết cách khai báo biến trước khi sử dụng thì ta vẫn có kết quả giống nhau.

XEM DEMO

// Khai báo
var domain;

// Gán nhưng chưa khai báo biến
domain = 'https://code24h.com';

// In giá trị
document.write("Domain là: " + domain);

// In lại
document.write("<br/> Domain là: " + domain);

Và đây chính là cách chuẩn nhất nên viết và ta gọi là hoisting, tức là khai báo biến nằm trên cùng của đoạn mã script.

2. Không phải hoisted trong Javascript

Trong Javascript hoists chỉ tồn tại khi bạn khai báo biến chứ không tồn tại khi gán giá trị ban đầu cho biến, nghĩa là bạn có thể gán thoải mái và nó không liên quan đến việc dễ debug hay không, miễn là cứ khai báo ở trên top.

Ví dụ: XEM DEMO

var domain = 'https://code24h.com';
var email = 'thehalfheart@gail.com';

document.write("Domain là: " + domain);
document.write("<br/> Email là: " + email);

Trong ví dụ này ta khai báo và gán giá trị khởi tạo luôn.

Ví dụ:  XEM DEMO

var domain = 'https://code24h.com';

document.write("Domain là: " + domain);

document.write("<br/> Email là: " + email);

var email = 'thehalfheart@gail.com';

Trong ví dụ này ta sử dung rồi mới khai báo, lúc này chương trình chưa hiểu biến email là gì, vì vậy nó sẽ in ra là undefined.

3. Lời kết

Việc hiểu cơ chế hoisted giúp lập trình viên giảm lỗi và dễ debug trong quá trình phát triển. Không những vậy mà việc khai báo biến nằm trên top của chức năng giúp chương trình sáng và dễ quản lý code hơn.

Những ví dụ này khá đơn giản nên bạn hãy tự mình liên tưởng tới khái niệm biến toàn cục và biến cục bộ, sau đó áp dụng vào thử nhé.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Image Map trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở Client-Side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>. Hình ảnh mà tạo bản đồ đó được chèn vào trong trang bởi sử dụng phần tử ...

Tài liệu tham khảo & Framework cho Javascript

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hữu ích và Framework cho JavaScript. Bạn nên sử dụng chúng để thực hành cũng như hiểu sâu hơn những chủ đề đã được đề cập trong loạt bài này. Các JavaScript Framework hàng đầu: Follow fanpage của ...

Xử lý lỗi trong JavaScript

Có 3 kiểu lỗi trong chương trình: (a) lỗi cú pháp (Syntax Error), (b) lỗi trong khi chạy chương trình (Runtime Error), và (c) lỗi về tính logic của cấu trúc chương trình (Logical Error). Syntax Error Lỗi cú pháp (Syntax Error), cũng được gọi là parsing error, xảy ra tại thời gian biên dịch ...

Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript

Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins . Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla. Ví dụ Dưới đây là ví dụ minh ...

Các hàm có sẵn trong JavaScript

Đối tượng Number chỉ chứa các phương thức mặc định mà là một phần của sự định nghĩa của mỗi đối tượng. Phương thức Miêu tả constructor() Trả về hàm mà tạo sự instance của đối tượng này. Theo mặc định, nó là đối tượng Number. toExponential() Làm một số hiển thị ở dạng số mũ, ...

Debug trong JavaScript

Trong khi mã hóa chương trình, các nhà lập trình có thể tạo ra các lỗi. Một lỗi trong một chương trình hoặc một script được xem như là một bug . Tiến trình tìm kiếm và sửa các bug được gọi là dubugging và là một phần bình thường của tiến trình lập trình. Chương này giới thiệu một số công ...

Document Object Model (DOM) trong JavaScript

Mỗi trang web cư ngụ bên trong một cửa sổ trình duyệt mà có thể xem như là một đối tượng. Một đối tượng Document biểu diễn tài liệu HTML được hiển thị trong cửa sổ đó. Đối tượng Document có nhiều thuộc tính đa dạng như các đối tượng khác mà cho phép truy cập và chỉnh sửa nội dung tài liệu. ...

Đối tượng Boolean trong JavaScript

Miêu tả Đối tượng Boolean biểu diễn hai giá trị, hoặc "true" hoặc "false". Nếu tham số value bị bỏ qua hoặc là 0, -0, null, false, NaN , undefined, hoặc một chuỗi trống (""), đối tượng có một giá trị khởi tạo là false. Cú pháp Sử dụng cú pháp sau để tạo một đối tượng Boolean . ...

Đối tượng String trong JavaScript

Đối tượng String giúp bạn làm việc với một dãy các ký tự; nó giúp xử lý các kiểu dữ liệu chuỗi gốc trong JavaScript với một số phương thức giúp đỡ. Khi JavaScript tự động biến đổi giữa chuỗi gốc và các đối tượng String, bạn có thể gọi bất kỳ phương thức giúp đỡ nào của đối tượng String ...

Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript

Điều hướng lại trang là gì? Bạn có thể gặp tình huống khi bạn click vào một URL để tới trang X nhưng bạn được điều hướng tới trang Y. Nó xảy ra là do Page Redirection – Điều hướng lại trang . Khái niệm này khác với: JavaScript – Refresh trang. Có nhiều lý do khác nhau để tại sao bạn muốn ...