20/01/2019, 18:15

Tìm hiểu về một số method trong Laravel Collection

Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu một số phương thức xử lý với Collection trong Laravel mà chúng ta hay gặp. Mình xin được bắt đầu luôn nhé. Collection thật sự gần gũi với chúng ta. Bằng chứng là khi bạn chỉ cần xử lý một câu đơn giản như sau thì dữ liệu trả về sẽ là một ...

Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu một số phương thức xử lý với Collection trong Laravel mà chúng ta hay gặp. Mình xin được bắt đầu luôn nhé.
Collection thật sự gần gũi với chúng ta. Bằng chứng là khi bạn chỉ cần xử lý một câu đơn giản như sau thì dữ liệu trả về sẽ là một collection:

$users = User::where('conditional')->get();
//hoặc
$users = User::all();
//đơn giản hơn là sử dụng method collect
$collection = collect(['a', 'b', 'c']);

Trong Laravel Collection, có nhiều phương thức hỗ trợ rất cần thiết trong quá trình làm việc, chúng ta sẽ tìm hiểu ngay dưới đây.

1. keys()

Method keys trả về tập hợp các key của data. Ví dụ:

$users = User::all();

$keys = $users->keys();
// => result:
=> Collection {
 #items: array:4 [
  0 => 0
  1 => 1
  2 => 2
  ...
 ]
}

$keys->all();
// => result: 
[
  0 => 0
  1 => 1
  2 => 2
  ...
]

2. keyBy()

Như tên gọi của nó. Hàm này sẽ lấy giá trị bạn chọn và set nó làm key. Ví dụ:

$collection = collect([
  ['id' => 1, 'name' => 'Vu'],
  ['id' => 2, 'name' => 'Manh'],
]);

$keyed = $collection->keyBy('id');

$keyed->all();
// => result:
[
  1 => ['id' => 1, 'name' => 'Vu'],
  2 => ['id' => 2, 'name' => 'Manh']
]

3. values()

Hàm này sẽ đảo lộn tất cả lại các giá trị và sắp xếp lại các key. Ví dụ:

$users = collect([
  5 => ['id' => 5, 'name' => 'Vu'],
  6 => ['id' => 6, 'name' => 'Hieu']
]);

$users->values()->all();
// => result:
[
  0 => ['id' => 5, 'name' => 'Vu'],
  1 => ['id' => 6, 'name' => 'Hieu']
]

4. push()

Như tên gọi của nó, hàm push sẽ đẩy 1 phần tử vào Collection. Ví dụ:

$collection = collect([
  ['id' => 1, 'name' => 'Vu']
 ]
);
$collection->push(['id' => 2, 'name' => 'Hieu']);

// result: 
Collection {#503
 #items: array:2 [
  0 => array:2 [
   "id" => 1
   "name" => "Vu"
  ]
  1 => array:2 [
   "id" => 2
   "name" => "Hieu"
  ]
 ]
}

5. pull()

Ngược lại với hàm push, hàm pull sẽ loại bỏ 1 phần tử khỏi Collection.

$user = collect(['id' => 1', 'name' => 'Vu', 'phone' => 0123456789])
$user->pull('sdt');
// result: 
Collection {
 #items: array:2 [
  "id" => 1
  "name" => "Vu"
 ]
}

6. sortBy()

Hàm này sẽ sắp xếp lại collection theo key.

$users = collect([
  ['id' => 1, 'name' => 'Vu', 'age' => 19],
  ['id' => 2, 'name' => 'Manh', 'age' => 24],
  ['id' => 3, 'name' => 'Hieu', 'age' => 20],
]);

$data = $users->sortBy('age');
// => result: 

Collection {#474
 #items: array:3 [
  0 => array:3 [
   "id" => 1
   "name" => "Vu"
   "age" => 19
  ]
  2 => array:3 [
   "id" => 3
   "name" => "Hieu"
   "age" => 20
  ]
  1 => array:3 [
   "id" => 2
   "name" => "Manh"
   "age" => 24
  ]
 ]
}
// => using method values() to return new collection with the keys reset
$data->values();
// => result
Collection {#102
 #items: array:3 [
  0 => array:3 [
   "id" => 1
   "name" => "Vu"
   "age" => 19
  ]
  1 => array:3 [
   "id" => 3
   "name" => "Hieu"
   "age" => 20
  ]
  2 => array:3 [
   "id" => 2
   "name" => "Manh"
   "age" => 24
  ]
 ]
}

7. sum()

Hàm này trả về tổng giá trị các item trong collection

$users = collect([
  ['name' => 'Vu', 'age' => 24],
  ['name' => 'Manh', 'age' => 23],
]);

$users->sum('age');

//=> result:47

8. filter()

Trả về giá trị thỏa mãn điều kiện trong hàm callback.

$users = collect([
  ['name' => 'Vu', 'age' => 24],
  ['name' => 'Manh', 'age' => 1],
]);

$users->filter(function ($value) {
  return $value['age'] > 1;
});

// => result: 
array:1 [
 0 => array:2 [
  "name" => "Vu"
  "age" => 24
 ]
]

9. mapWithKeys()

Hàm này sẽ trả về dữ liệu trong Collection theo mỗi key / value của hàm callback:

$users = collect([
  [
    'id' => 1,
    'name' => 'Vu',
    'email' => '[email protected]'
  ],
  [
    'id' => 2,
    'name' => 'Manh',
    'email' => '[email protected]'
  ]
]);

$keyed = $collection->mapWithKeys(function ($item) {
  return [$item['email'] => $item['id']];
});

// => result:
Collection {
 #items: array:2 [
  "[email protected]" => 1
  "[email protected]" => 2
 ]
}

10. merge()

Hàm này sẽ gộp các giá trị tương ứng có cùng key lại, nếu giá trị đưa vào gộp không có key trùng với giá trị có sẵn, nó sẽ được thêm vào như một phần tử mới. Nếu trùng, nó sẽ overwrite lại value của key đó trong Collection.

$collection = collect(['id' => 1, 'age' => 24]);

$merged = $collection->merge(['age' => 200, 'name' => 'Vu']);

// => result:
Collection {#102
 #items: array:3 [
  "id" => 1
  "age" => 200
  "name" => "Vu"
 ]
}

Trên đây là một số method hữu dụng mà chúng ta hay gặp phải và cần xử lý với Collection. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng nhớ và có thể áp dụng được. Ngoài ra, Laravel Collection còn hỗ trợ rất nhiều các methods khác như when, where, whereIn... Tất cả đều có tại Laravel Colelction. Mình xin dừng bài viết ở đây. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình. Xin cảm ơn.

Tham khảo

Laravel Collection: https://laravel.com/docs/5.7/collections

Bài liên quan

Tìm hiểu về một số method trong Laravel Collection

Xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu một số phương thức xử lý với Collection trong Laravel mà chúng ta hay gặp. Mình xin được bắt đầu luôn nhé. Collection thật sự gần gũi với chúng ta. Bằng chứng là khi bạn chỉ cần xử lý một câu đơn giản như sau thì dữ liệu trả về sẽ là một ...

Trần Trung Dũng viết 18:15 ngày 20/01/2019

Tìm hiểu về Form Request Validation trong Laravel

Để dễ dàng validate dữ liệu phức tạp và nhiều trường cần validate thì Laravel cung cấp một giải pháp mà laravel gọi là custom request classes that contain validation logic. Tạm dịch là một lớp tùy chỉnh nơi mà kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Sau khi một request được gửi lên từ ...

Bùi Văn Nam viết 17:20 ngày 12/08/2018

Tìm hiểu về một số khái niệm trong Git

Giới thiệu Đối với các lập trình viên, việc sử dụng công cụ quản lý phiên bản git là điều không thể thiểu trong công việc hằng ngày và là một trong những kĩ năng cơ bản nhất mà ai cũng cần có được. Git có rất nhiều các khái niệm khác nhau nên nếu bạn chỉ là người mới làm quen với git thì ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:52 ngày 12/08/2018

Tìm hiểu về một số phương thức đặc biệt trong CSS selector

Mở đầu Đôi khi trong các đoạn code CSS chúng ta thường bắt gặp một số ký tự như >, +, ~ ngoài những cách viết thông thường. Vậy các ký tự này có tác dụng gì trong CSS? Trong phạm vi bài viết này mình xin giải thích rõ hơn về công dụng và cách thức hoạt động của các CSS selector này. Ví dụ ...

Bùi Văn Nam viết 15:05 ngày 12/08/2018

Tìm hiểu về thư viện passport trong nodejs express.

Passport là một thư viện hỗ trợ authen trong nodejs. Nó được thiết kế thành một module vì vậy có thể làm cho Passport dễ dàng tích hợp vào trong ứng dụng của bạn. Trong mô hình web hiện đại, Authen được phát triển thành rát nhiều hình thức khác nhau. Trong thời đại của mạng xã hội đang phát triển ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:16 ngày 12/08/2018
0