07/11/2018, 23:31

Tìm User trong SQL Server

Có truy vấn nào trên SQL Server trả về tất cả những User đã được tạo ra hay không? Trên SQL Server có một bảng hệ thống được gọi là sys.database_principals. Bạn có thể chạy truy vấn trên đây và kết quả trả về là tất cả các User đã được tạo ra trên cơ sở dữ liệu và thông tin về chúng. Để lấy tất ...

Có truy vấn nào trên SQL Server trả về tất cả những User đã được tạo ra hay không?

Trên SQL Server có một bảng hệ thống được gọi là sys.database_principals. Bạn có thể chạy truy vấn trên đây và kết quả trả về là tất cả các User đã được tạo ra trên cơ sở dữ liệu và thông tin về chúng.

Để lấy tất cả các User trong SQL Server, chạy lệnh dưới đây:

SELECT *
FROM master.sys.database_principals;

Hệ thống sys.database_principals gồm các cột sau:

CỘTCHÚ THÍCH
nameTên User đã được tạo trong lệnh CREATE USER
principal_idMã principal (giá trị số)
type

Loại principal:

S = User của SQL Server
U = User của Windows 
G = Windows group
A = Application role
R = Database role
C = Certificate đã ánh xạ
K = Asymmetric key (Khóa bất đối xứng) đã ánh xạ

type_desc

Mô tả các loại principal:

SQL_USER
WINDOWS_USER
WINDOWS_GROUP
APPLICATION_ROLE
DATABASE_ROLE
CERTIFICATE_MAPPED_USER
ASSYMETRIC_KEY_MAPPED_USER

default_schema_nameTên sử dụng khi schema không xác định
create_dateNgày/Thời gian tạo User bằng lệnh CREATE USER
modify_dateNgày/Thời gian chỉnh sửa User
owning_principal_idId principal của User này
sidGiá trị sid được chỉ định trong lệnh CREATE LOGIN 
is_fixed_roleGiá trị 0 hoặc 1
authentication_typeNONE, WINDOWS, INSTANCE 
default_language_name 
default_language_lcid 

Đối với các phiên bản cũ

Ở các bản SQL Server phiên bản cũ, bạn có thể truy xuất tất cả các User bằng cách sử dụng bảng sys.sysusers trong SQL Server 2000. Lệnh như sau:

SELECT *
FROM master.sys.sysusers;
CỘTCHÚ THÍCH
uidId của user (Giá trị số duy nhất)
statusKhông áp dụng
nameTên User đã được tạo trong lệnh CREATE USER
sidGiá trị sid được chỉ định trong lệnh CREATE LOGIN
rolesKhông áp dụng
createdateNgày/Thời gian tạo User bằng lệnh CREATE USER
updatedateNgày/Thời gian chỉnh sửa User
altuidKhông áp dụng
passwordKhông áp dụng
gidId của nhóm được gán cho User
environKhông áp dụng
hasdbaccessGiá trị 0 hoặc 1
isloginGiá trị 0 hoặc 1
isntnameGiá trị 0 hoặc 1
isntgroupGiá trị 0 hoặc 1
isntuserGiá trị 0 hoặc 1
issqluserGiá trị 0 hoặc 1
isaliasedGiá trị 0 hoặc 1
issqlroleGiá trị 0 hoặc 1
isapproleGiá trị 0 hoặc 1
Bài liên quan

Tìm User trong SQL Server

Có truy vấn nào trên SQL Server trả về tất cả những User đã được tạo ra hay không? Trên SQL Server có một bảng hệ thống được gọi là sys.database_principals. Bạn có thể chạy truy vấn trên đây và kết quả trả về là tất cả các User đã được tạo ra trên cơ sở dữ liệu và thông tin về chúng. Để lấy tất ...

Trần Trung Dũng viết 23:31 ngày 07/11/2018

Lệnh DROP USER trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng lệnh DROP USER trong SQL Server với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt lệnh tốt hơn. Mô tả lệnh DROP USER trong SQL Server DROP USER dùng để xóa bỏ một user khỏi cơ sở dữ liệu của SQL Server. Cú pháp của lệnh DROP ...

Hoàng Hải Đăng viết 23:10 ngày 05/11/2018

Thay đổi mật khẩu user, login trong SQL Server

Việc đổi mật khẩu người dùng hoặc đổi mật khẩu login là trường hợp không thể tránh khỏi trong quá trình làm việc trên SQL Server. Bạn có thể phải đổi mật khẩu vì lý do bảo mật hay những lý do cụ thể khác. Vậy làm sao để có thể đổi mật khẩu cho user/login trong SQL ...

Bùi Văn Nam viết 13:57 ngày 17/09/2018

Lệnh CREATE USER trong SQL Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn cách sử dụng lệnh CREATE USER trong SQL Server, với cú pháp và những ví dụ cụ thể để dễ hình dung và nắm bắt lệnh tốt hơn. Mô tả lệnh CREATE USER trong SQL Server CREATE USER tạo cơ sở dữ liệu user để đăng nhập vào ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 13:57 ngày 17/09/2018

Tìm hiểu về khái niệm role trong SQL Server

Trong bất kỳ hệ thống cơ sở quản trị dữ liệu nào, thì vấn đề an ninh, bảo mật luôn được đặt lên hàng đầu. Và với SQL Server, nếu chúng ta tận dụng được nhiều ưu điểm của ứng dụng này, những người làm công việc quản trị hệ thống sẽ giảm bớt được rất nhiều gánh ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:00 ngày 23/08/2018
0