24/01/2019, 15:23

Tự học nodejs từ đầu

1.Cài đặt Kiểm tra xem đã cài đặt node và npm hay chưa bằng câu lệnh sau: [email protected]  ~/projects  npm -v 5.6.0 [email protected]  ~/projects  node -v v9.11.2 [email protected]  ~/projects  Nếu bạn chưa cài hoặc phiên bản đã cũ thì ta sẽ lên trang chủ https://nodejs.org/e ...

1.Cài đặt

 • Kiểm tra xem đã cài đặt node và npm hay chưa bằng câu lệnh sau:
   [email protected]  ~/projects  npm -v
   5.6.0
   [email protected]  ~/projects  node -v
   v9.11.2
   [email protected]  ~/projects 
  
 • Nếu bạn chưa cài hoặc phiên bản đã cũ thì ta sẽ lên trang chủ https://nodejs.org/en/ để check phiên bản mới nhất và cài đặt.
 • Cài đặt nodejs:
  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
  sudo apt-get install -y nodejs
  
 • File setup_10.x tương đương với phiên bản 10.15.0 hiện tại đang được Recommended for most users hiện tại
 • Và tương tự cài đặt npm:
  sudo apt install npm
  

2.Tạo server nodejs

 • Để tạo server nodejs ta có thể sử dụng module http
 • Trước tiên ta cần tạo file javascript với tên app.js và nội dung như sau:
  const http = require('http');
  
  const hostname = '127.0.0.1';
  const port = 3000;
  
  const server = http.createServer((req, res) => {
   res.statusCode = 200;
   res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
   res.end('Hello World
  ');
  });
  
  server.listen(port, hostname, () => {
   console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
  });
  
 • Và chạy câu lệnh sau để khởi tạo server:
   [email protected]  ~/projects  node app.js    
   Server running at http://127.0.0.1:3000/
  
 • Kiểm tra kết quả trên trình duyệt với dường dẫn http://localhost:3000/ ta sẽ thu được kết quả
  Hello World
  

3.Cài đặt Express

 • Express là một web application frameword Nodejs nhỏ và linh hoạt, nó cung cấp một loạt các tính năng cho web và ứng dụng di động.
 • Ngoài ra Express còn có vô số phương thức tiện ích HTTP và middleware bạn muốn, giúp thao tác với API nhanh và dễ dàng hơn.
 • Trước khi cài Express ta cần tạo file package.json trong project bằng câu lệnh khởi tạo npm init
  [email protected]  ~/projects  mkdir learn_nodejs
  [email protected]  ~/projects  cd learn_nodejs 
  [email protected]  ~/projects/learn_nodejs  npm init
  This utility will walk you through creating a package.json file.
  It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.
  
  See `npm help json` for definitive documentation on these fields
  and exactly what they do.
  
  Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
  save it as a dependency in the package.json file.
  
  Press ^C at any time to quit.
  package name: (learn_nodejs) learn_nodejs
  version: (1.0.0) 
  description: 
  entry point: (index.js) 
  test command: 
  git repository: 
  keywords: 
  author: 
  license: (ISC) 
  About to write to /home/giang/projects/lean_nodejs/learn_nodejs/package.json:
  
  {
   "name": "learn_nodejs",
   "version": "1.0.0",
   "description": "",
   "main": "index.js",
   "scripts": {
    "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1"
   },
   "author": "",
   "license": "ISC"
  }
  
  
  Is this ok? (yes) 
  [email protected]  ~/projects/lean_nodejs/learn_nodejs  ls
  package.json
  
 • Trong lúc khởi tạo, nó sẽ hỏi bạn 1 vài thông tin package name, version,.. nếu không thay đổi gì thì bạn chỉ việc enter
 • Tiếp đến là cài đặt express:
  npm install express --save
  
 • Sau khi cài đặt xong kết quả thu được như sau:
  [email protected]  ~/projects/learn_nodejs  ls
  app.js node_modules package.json package-lock.json
  

4.Basic Express Routing

 • Express giúp tạo route trong nodejs một cách dễ dàng. Ví dụ ta sẽ tạo 2 route home và about
 • Route home hiển thị text: "Welcome to Express"
 • Route about hiển thị text: "This is about page"
 • Ta mở file app.js và update lại như sau:
  const express = require('express');
  const app = express()
  
  const hostname = '127.0.0.1';
  const port = 3000;
  
  app.get('/home', function (req, res) {
   res.send('Welcome to Express');
  });
  
  app.get('/about', function (req, res) {
   res.send('This is about page')
  });
  
  app.listen(port, hostname, () => {
   console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
  });
  
 • Khởi tạo lại server với câu lệnh node app.js ta sẽ thu được kết quả ở 2 url http://localhost:3000/home và http://localhost:3000/about

5.File tĩnh

 • Express cho phép ta load file tĩnh bằng cách sử dụng express.static(), chẳng hạn ở đây ta có thể load file image, css, javascript,..
 • Ta sẽ làm ví dụ load file bootstrap ở đây, nếu chưa có file bootstrap thì ta có thể lên trang https://getbootstrap.com/ tải về.
 • Tạo thư mục public với 2 thư mục con cssjs như sau:
  [email protected]  ~/projects/learn_nodejs  tree public 
  public
  ├── css
  │  └── bootstrap.css
  └── js
    └── bootstrap.js
  
  2 directories, 2 files
  
 • Tiếp đến ta sẽ cài đặt template engine, express hỗ trợ rất nhiều template engine nhưng ở đây ta sẽ sử dụng template engine handlebars.js (hbs)
 • Cài đặt hbs:
  npm install hbs --save
  
 • Sau đó ta sẽ tạo file index.hbs bên trong thư mục views mới với nội dung:
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hello World</title>
     
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"/>
   </head>
   <body>
    <div class="container">
     <div class="row">
      <div class="col-md-12">
       <div class="jumbotron">
        <h1 class="display-4">Hello, world!</h1>
        <p class="lead">This is a simple site, a simple from mfikri.com.</p>
        <hr class="my-4">
        <a class="btn btn-primary btn-lg" href="#" role="button">Learn more</a>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
  
     
    <script src="js/bootstrap.js"></script>
   </body>
  </html>
  
 • Và update file app.js
  //use path module
  const path = require('path');
  //use express module
  const express = require('express');
  //use hbs view engine
  const hbs = require('hbs');
  
  const app = express();
  
  const hostname = '127.0.0.1';
  const port = 3000;
  
  //set dynamic views file
  app.set('views',path.join(__dirname,'views'));
  //set view engine
  app.set('view engine', 'hbs');
  //set public folder as static folder for static file
  app.use(express.static('public'));
  //route for home page
  app.get('/',(req, res) => {
   //render index.hbs file
   res.render('index');
  });
  
  app.get('/home', function (req, res) {
   res.send('Welcome to Express');
  });
  
  app.get('/about', function (req, res) {
   res.send('This is about page');
  });
  
  app.listen(port, hostname, () => {
   console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
  });
  
 • Chạy thử ta sẽ thu được kết quả như sau:

6.Truyền data từ server nodejs đến view

 • Update file app.js như sau:
  //use path module
  const path = require('path');
  //use express module
  const express = require('express');
  //use hbs view engine
  const hbs = require('hbs');
  
  const app = express();
  
  const hostname = '127.0.0.1';
  const port = 3000;
  
  //set dynamic views file
  app.set('views',path.join(__dirname,'views'));
  //set view engine
  app.set('view engine', 'hbs');
  //set public folder as static folder for static file
  app.use(express.static('public'));
  
  //route for home page
  app.get('/',(req, res) => {
   //render index.hbs file
   res.render('index',{
    name : "M Fikri"
   });
  });
  
  //route for home with params name
  app.get('/:name',(req, res) => {
   //render index.hbs file
   res.render('index',{
    name : req.params.name
   });
  });
  
  app.get('/home', function (req, res) {
   res.send('Welcome to Express');
  });
  
  app.get('/about', function (req, res) {
   res.send('This is about page');
  });
  
  app.listen(port, hostname, () => {
   console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
  });
  
 • Và file index.hbs như sau:
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
   <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hello World</title>
     
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"/>
   </head>
   <body>
    <div class="container">
     <div class="row">
      <div class="col-md-12">
       <div class="jumbotron">
        <h1 class="display-4">Hello, {{ name }}</h1>
        <p class="lead">This is a simple site, a simple from mfikri.com.</p>
        <hr class="my-4">
        <a class="btn btn-primary btn-lg" href="#" role="button">Learn more</a>
       </div>
      </div>
     </div>
    </div>
  
     
    <script src="js/bootstrap.js"></script>
   </body>
  </html>
  
 • Kết quả ta thu được với url http://localhost:3000/Giang
 • Còn mặc định nếu ta test với url http://localhost:3000 thì kết quả sẽ là "Hello, M Fikri"

7.Tạo form post data đến view

 • Để post được data input đến view ta cần cài đặt thêm body-parser bằng câu lệnh sau:
  npm install body-parser --save
  
 • Tạo form.hbs trong thư mục views:
  [email protected]  ~/projects/learn_nodejs  tree views 
  views
  ├── form.hbs
  └── index.hbs
  
  0 directories, 2 files
  
 • File form.hbs có nội dung như sau:
  <!DOCTYPE html>
   <html lang="en">
    <head>
     <meta charset="utf-8">
     <title>Add New</title>
      
     <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"/>
    </head>
    <body>
     <div class="container">
      <div class="row">
       <div class="col-md-12">
        <h2>Add New User</h2>
        <form action="/post" method="post">
         <div class="form-row">
          <div class="col">
           <input type="text" name="textname" class="form-control" placeholder="Name">
          </div>
          <div class="col">
           <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
          </div>
         </div>
        </form>
       </div>
      </div>
     </div>
  
      
     <script src="js/bootstrap.js"></script>
    </body>
   </html>
  
 • File app.js sẽ được update 2 route thêm như sau:
  ...
  ...
  //use bodyParser middleware
  const bodyParser = require('body-parser');
  ...
  ...
  app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false }));
  
  //route for home page
  app.get('/',(req, res) => {
   //render index.hbs file
   res.render('index',{
    name : "M Fikri"
   });
  });
  
  //route for showing form
  app.get('/post',(req, res) => {
   //render form.hbs file
   res.render('form');
  });
  
  //route for submit form by using post method
  app.post('/post',(req, res) => {
   //render file form.hbs
   res.render('index',{
    //get value from textname
    name : req.body.textname
   });
  });
  
  //route for home with params name
  app.get('/:name',(req, res) => {
   //render index.hbs file
   res.render('index',{
    name : req.params.name
   });
  });
  ...
  ...
  
 • Kiểm tra kết quả ta sẽ thu được như sau:
 • Và subit sẽ thu được

Bài liên quan

Bắt đầu học từ đâu?

Bắt đầu học từ đâu? Trước khi bắt đầu học thiết kế web, các bạn cần hiểu rõ mục tiêu của mình muốn đạt được là gì. Thiết kế web chia ra nhiều hướng học khác nhau, một trong những hướng học phổ biển là: FRONT-END, BACK-END, FULLSTACK. FRONT-END Hướng đi FONT-END có hơi hướng thiên ...

Vũ Văn Thanh viết 4 tuần trước

Tự học nodejs từ đầu

1.Cài đặt Kiểm tra xem đã cài đặt node và npm hay chưa bằng câu lệnh sau: [email protected]  ~/projects  npm -v 5.6.0 [email protected]  ~/projects  node -v v9.11.2 [email protected]  ~/projects  Nếu bạn chưa cài hoặc phiên bản đã cũ thì ta sẽ lên trang chủ https://nodejs.org/e ...

Trần Trung Dũng viết 15:23 ngày 24/01/2019

Quản trị mạng cần học những gì, nên bắt đầu từ đâu?

Ở bài viết trước chúng ta đã nắm được các thông tin tổng quan về ngành quản trị mạng, những công việc mà nhà quản trị mạng cần phải làm hay mức lương cũng như nhu cầu của thị trường. Vậy để trở thành một nhà quản trị mạng bạn cần phải học những gì và nên bắt đâu? hãy cùng tìm hiểu qua bài viết ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:09 ngày 18/09/2018

Học an ninh mạng cần gì, nên bắt đầu từ đâu

Bạn không biết nên học an ninh mạng bắt đầu từ đâu, học ngành an ninh mạng cần chuẩn bị những gì ? Đúng vậy, cũng giống như bạn, thuở đầu khi còn bỡ ngỡ về kiến thức về công nghệ thông tin, mình muốn hiểu sâu về an ninh mạng nhưng mình không biết nên bắt đầu từ đâu, làm gì và học gì. Thế rồi, ...

Bùi Văn Nam viết 14:14 ngày 18/09/2018

Học làm web, nên bắt đầu từ đâu?

Đây là câu hỏi mà hầu hết các bạn trẻ khi mới bước chân vào con đường để bắt đầu trở thành những tay developer thực thụ đều mong muốn có một lời giải đáp rõ ràng. Câu hỏi tuy khá đơn giản hoặc có phần chưa đúng với một khuôn mẫu, nhưng nó là lại là bài toán mà các tay beginner bắt buộc phải giải ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:11 ngày 07/09/2018
0