Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:21

Bài 07: Chương trình quản lý học sinh trong NodeJS

Như vậy ở bài thứ 5 mình đã giới thiệu sơ lược cách hoạt động của Module ...

Như vậy ở bài thứ 5 mình đã giới thiệu sơ lược cách hoạt động của Module node-persist, vậy thì trong bài này chúng ta tiếp tục thực hành sử dụng module này để xây dựng một ứng dụng đơn giản đó là ứng dụng quản lý sinh viên. Trong ứng dụng này chúng ta chủ yếu sử dụng LocalStorage để lưu trữ danh sách sinh viên, đồng thời ta sẽ xây dựng các thao tác thêm, xóa, sửa sinh viên.

Vì trong bài này chúng ta đang thực hành căn bản nên các thao tác tạm thời do chúng ta tự kích hoạt nhé, sau này khi viết ứng dụng thực tiễn thì ta mới cho người dùng thực hiện.

1. Thư viện quản lý sinh viên NodeJS

Đề bài: Hãy viết chương trình quản lý sinh viên đơn giản bằng NodeJS gồm các chức năng sau:

 • Hiển thị danh sách sinh viên
 • Thêm mới sinh viên
 • Xóa sinh viên
 • Sửa sinh viên

Để đơn giản thì mỗi sinh viên ta sẽ lưu mã sinh viên và tên sinh viên.

Bài giải:

Nếu bạn chưa cài đặt node-persist thì hãy cài đặt nó trước đi nhé.

Bạn tạo một file tên là node-persist.js nằm ngoài thư mục gốc D:/nodejs-freetuts/, lúc này để chạy file này thì trong Command Prompt bạn cd đến thư mục này và gõ lệnh sau:

node node-persist.js

Ok, bây giờ ta sẽ lần lượt liệt kê các hàm theo yêu cầu của đề bài.

// Load module node-persist
var storage = require('node-persist');

// Hàm khởi tạo
// Load dữ liệu đã lưu trên ổ đĩa
storage.initSync({
  dir : "students" // cấu hình nơi lưu trữ dữ liệu nằm trong thư mục students
});

// Hàm lấy danh sách sinh viên
function getAllStudents()
{
  
}


// Hàm lấy chi tiết sinh viên
function getStudent(studentId)
{
  
}


// Hàm thêm một sinh viên
function addStudent(id, fullname)
{
  
}

// Hàm xóa sinh viên
function removeStudent(studentId)
{
  
}

// Hàm sửa sinh viên
function editStuent(studentId, studentName)
{
  
}

// Hàm hiển thị danh sách sinh viên
function showStudents()
{
  
}

Và sau đây là nội dung của từng hàm.

Load thư viện:

// Load module node-persist
var storage = require('node-persist');

// Hàm khởi tạo
// Load dữ liệu đã lưu trên ổ đĩa
storage.initSync({
  dir : "students"
});

Lấy danh sách sinh viên:

// Hàm lấy danh sách sinh viên
function getAllStudents()
{
  // Lấy sinh viên từ nơi lưu trữ
  var students = storage.getItemSync('students');
  
  // Nếu không có sinh viên nào thì trả về một mảng rỗng
  if (typeof students === "undefined"){
    return [];
  }
  
  // Ngược lại sẽ trả về danh sách sinh viên
  return students;
}

Lấy chi tiết một sinh viên:

// Hàm lấy chi tiết sinh viên theo id của sinh viên
function getStudent(studentId)
{
  // Lấy danh sách sinh viên
  var students = getAllStudents();
  
  // Biến lưu trữ sinh viên được tìm thấy
  var matchedStudent = null;
  
  // Lặp để tìm sinh viên
  for (var i = 0; i < students.length; i++){
    if (students[i].id === studentId){
      matchedStudent = students[i];
      break;
    }
  }
  
  return matchedStudent;
}

Thêm một sinh viên:

// Hàm thêm một sinh viên
function addStudent(id, fullname)
{
  var students = getAllStudents();
  
  students.push({
    id : id,
    fullname : fullname
  });
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

Xóa sinh viên:

// Hàm xóa sinh viên
function removeStudent(studentId)
{
  var students = getAllStudents();
  
  for (var i = 0; i < students.length; i++){
    if (students[i].id === studentId){
      students.splice(i, 1);
    }
  }
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

Sửa sinh viên:

// Hàm sửa sinh viên
function editStuent(studentId, studentName)
{
  var students = getAllStudents();

  for (var i = 0; i < students.length; i++){
    if (students[i].id === studentId){
      students[i].fullname = studentName;
    }
  }
  
  storage.setItemSync('students', students);
}

Hiển thị danh sách sinh viên:

// Hàm hiển thị danh sách sinh viên
function showStudents()
{
  var students = getAllStudents();
  students.forEach(function(student){
    console.log('Student: ' + student.fullname + ' (' + student.id + ')');
  });
}

Trong các hàm trên bạn thấy mình sử dụng vòng lặp để duyệt qua từng sinh viên và kiểm tra điều kiện và xử lý theo đề bài. Hy vọng bạn hiểu các hàm trên.

2. Cách sử dụng thư viện trên

Bây giờ bạn bổ sung phía dưới cùng một đoạn code như sau:

// Thêm sinh viên
addStudent(1, 'Cuong');
addStudent(2, 'Kinh');
addStudent(3, 'Chinh');
addStudent(4, 'Quyen');

// Hiển thị danh sách sinh viên
showStudents();

Chạy lên kết quả sẽ như hình dưới đây:

Tương tự để xóa một học sinh có id là 1 thì bạn sử dụng hàm sau:

removeStudent('1');

Tương tự cho các hàm còn lại.

3. Lời kết

Như vậy là chúng ta đã sử dụng thư viện node-persist để xây dựng thành công ứng dụng quản lý học sinh, đây là một ứng dụng đơn giản và chạy theo kiểu dạng console, nghĩa là các thao tác do bạn tự gõ ra. Nếu bạn nào thấy mình dạy hơi chậm thì mình cũng xin ghi nhận, và mình cũng giải thích luôn la do mình soạn theo kiểu step by step và có video nên rất phù hợp với newbie, bạn nào Pro thì có thể tự học sẽ nhanh hơn.

-------------------#####-------------------

DOWNLOAD TÀI LIỆU NODEJS

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Express căn bản

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

NodeJS Modules

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

NodeJS Tutorials

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

NodeJS căn bản

Xin giới thiệu với các bạn một chuyên đề mới ra đầu năm 2016 đó là chuyên đề học NodeJS căn bản , đây là chuyên đề dành cho những bạn chưa biết về NodeJS và muốn trải nghiệm cũng như là tự học nó. Bây giờ là đầu năm 2016 nên ai cũng phải có mục tiêu cho riêng mình và cá nhân mình cũng vậy, ...

Socket.io Chat Application

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

NodeJS Server

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Bài 09: Module Yargs Options trong NodeJS

Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu module Yargs trong NodeJS rồi nhưng đó chỉ ...

Bài 05: Tạo Project cho chuyên đề học NodeJS

Để tiện cho việc viết bài lẫn việc học của các bạn thì trong bài này mình sẽ ...

Bài 12: Mã hóa chuỗi trong NodeJS với module CryptTo-JS

Đôi khi bạn muốn mã hóa thông tin trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu để thông tin được an toàn hơn. Ví dụ khi bạn thiết lập mật khẩu cho User thì bạn ...

Bài 07: Chương trình quản lý học sinh trong NodeJS

Như vậy ở bài thứ 5 mình đã giới thiệu sơ lược cách hoạt động của Module ...