24/01/2019, 15:21

Dynamic Breadcrum trong laravel

Breadcrumb cung cấp một hệ thống điều hướng giúp người dùng biết được vị trí của họ và quan hệ giữa các trang trong một website. Cái tên breadcrumb bắt nguồn từ một câu chuyện cổ tích nổi tiếng 'Hansel và Grettel' , bởi nó làm những điều tương tự, để lại dấu vết, giúp người dùng không bị lạc ...

Breadcrumb cung cấp một hệ thống điều hướng giúp người dùng biết được vị trí của họ và quan hệ giữa các trang trong một website.

Cái tên breadcrumb bắt nguồn từ một câu chuyện cổ tích nổi tiếng 'Hansel và Grettel', bởi nó làm những điều tương tự, để lại dấu vết, giúp người dùng không bị lạc giữa một hệ thống web phức tạp. qua đó giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng. Breadcrumb cũng làm giảm đi thao tác của người dùng khi họ muốn đến một trang chỉ định nào đó.

Việc cài đặt breadcrumb với laravel thực chất khá là đơn giản. Có một package đã giải quyết hầu hết logic, công việc của chúng ta là tìm hiểu cách sử dụng package đó để xây dựng lên một hệ thống breadcrumb tiện dụng

Để tìm hiểu cách xây dựng hệ thống breadcrumb như thế nào, ta làm một ví dụ đơn giản để mô tả hệ thống các lục địa, quốc gia và thành phố:

Cài đặt project laravel

Tạo một project laravel mới với composer:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel breadcrumbs

Cài đặt package Laravel Breadcrumb:

composer require davejamesmiller/laravel-breadcrumbs

Migration và model

Hệ thống sẽ bao gồm ba thực thể: lục địa (continent), quốc gia (country) và thành phố (city): Tạo migration và model cho ba thực thể này:

php artisan make:model Continent -m

php artisan make:model Country -m

php artisan make:model City -m

Migration

Continent gồm thông tin: id, tên và timestamps

use IlluminateSupportFacadesSchema;
use IlluminateDatabaseSchemaBlueprint;
use IlluminateDatabaseMigrationsMigration;

class CreateContinentsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('continents', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('continents');
  }
}

Country bao gồm thông tin: id, tên, vì thành phố sẽ thuộc vào một châu lục nào đó nên sẽ có thêm id của lục địa, timestamps

use IlluminateSupportFacadesSchema;
use IlluminateDatabaseSchemaBlueprint;
use IlluminateDatabaseMigrationsMigration;

class CreateCountriesTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('countries', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->string('continent_id');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('countries');
  }
}

City: thông tin của thành phố cũng sẽ có id, tên, nó thuộc về một đất nước nào đó nên sẽ có thêm id của đất nước và cuối cùng là timestamps

use IlluminateSupportFacadesSchema;
use IlluminateDatabaseSchemaBlueprint;
use IlluminateDatabaseMigrationsMigration;

class CreateCitiesTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('cities', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('name');
      $table->string('country_id');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('cities');
  }
}

Sau khi tạo xong migration migrate database với câu lệnh

php artisan migrate

Model

Model thể hiện các trường và mối quan hệ giữa các bảng

Continent: app/Continent

namespace App;

use IlluminateDatabaseEloquentModel;

class Continent extends Model
{
  protected $fillable = [
    'name',
  ];

  protected $date = [
    'created_at',
    'updated_at',
  ];

  public function country()
  {
    return $this->hasMany(Country::class);
  }
}

Contry: app/Country

namespace App;

use IlluminateDatabaseEloquentModel;

class Country extends Model
{
  protected $fillable = [
    'name',
  ];

  protected $date = [
    'created_at',
    'updated_at',
  ];

  public function city()
  {
    return $this->hasMany(City::class);
  }

  public function continent()
  {
    return $this->belongsTo(Continent::class);
  }
}

City: app/City

namespace App;

use IlluminateDatabaseEloquentModel;

class City extends Model
{
  protected $fillable = [
    'name',
  ];

  protected $date = [
    'created_at',
    'updated_at',
  ];

  public function country()
  {
    return $this->belongsTo(Country::class);
  }
}

Tạo dữ liệu

Factory

Sử dụng câu lệnh dưới đây để tạo factory

php artisan make:factory ContinentFactory --model=Continent

php artisan make:factory CountryFactory --model=Country

php artisan make:factory CityFactory --model=City

Seeder

Tạo dữ liệu cho các bảng :

php artisan make:seeder DatabaseSeeder

Trong database/seeds/DatabaseSeeder.php, sử dụng fatory để tạo ra một thành phố Hà Nội, thuộc đất nước Việt Nam và địa phận châu Á:

use IlluminateDatabaseSeeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Run the database seeds.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    factory(AppCity::class)->create([
      'name' => 'Ha Noi',
      'country_id' => function () {
        return factory(AppCountry::class)->create([
          'name' => 'Viet Nam',
          'continent_id' => function () {
            return factory(AppContinent::class)->create(['name' => 'Asia' ])->id;
          }
        ])->id;
      }
    ]);
  }
}

Chạy câu lếnh seeder để sinh dữ liệu

php artisan db:seed --class=DatabaseSeeder

Route

Expect của chúng ta sẽ xây dựng 4 trang

 • home với breadcrumb có cấu trúc home.
 • continent với breadcrumb có cấu trúc home > continent
 • country với breadcrumb có cấu trúc home > continent > country
 • city với breadcrumb có cấu trúc home > continent > country > city

Như vậy khi đứng ở một trang bất kỳ người dùng đều có thể theo dõi được việc mình đang ở đâu và trước đó là gì

Trong routes/web.php:

Route::get('/', ['as' => 'home', 'uses' => '[email protected]']);

Route::get('continent/{name}', '[email protected]')->name('continent');

Route::get('country/{name}', '[email protected]')->name('country');

Route::get('city/{name}', '[email protected]')->name('city');

Controllers

Tạo một controller main

php artisan make:controller MainController

Ở controller ta sẽ xây dựng bốn function tương ứng với 4 route bên trên. mỗi function sẽ trả về view riêng tương ứng cùng với model của nó.

namespace AppHttpControllers;

use AppContinent;
use AppCountry;
use AppCity;
use IlluminateHttpRequest;

class MainController extends Controller
{
  public function home(){
    return view('home');
  }

   public function continent($name)
   {
    $continent = Continent::where('name', $name)->first();
    return view('continent', compact('continent'));
  }

   public function country($name)
   {
     $country = Country::where('name', $name)->first();
    return view('country', compact('country'));
  }

   public function city($name)
   {
    $city = City::where('name', $name)->first();
    return view('city', compact('city'));
  }
}

Xây dựng hệ thống Breadcrumbs

Việc đăng ký breadcrumb nằm trong file routesreadcrumbs.php

Nhìn chung cấu trúc của một breadcrumbs sẽ như thế này: Breadcrumbs::register(string $name, closure $callback)

Mình sẽ đi giải thích về một phần breadcrumbs của home, continent, từ đó bạn có thể dễ dàng hiểu hơn về việc tạo một breadcrumb mới:

Breadcrumbs::register('home', function ($breadcrumbs) {
   $breadcrumbs->push('Home', route('home'));
});

Với breadcrumb home, bạn có thể thấy đoạn code sử dụng static method, đăng ký một breadcrumb mới với tên là home 'home' và gọi một closure. Sau đó closure lấy tham số $breadcrumbs và đẩy vào thêm một đối tượng breadcumb mới cùng với url của nó. 'Home' trong hàm push sẽ là những gì được hiển thị ra khi render breadcrumbs này.

Breadcrumbs::register('continent', function ($breadcrumbs, $continent) {
  $breadcrumbs->parent('home');
  $breadcrumbs->push($continent->name, route('continent', ['name' => $continent->name]));
});

Với breadcrumb continent, closure sẽ có thêm một tham số mới dó là $continent (được truyền vào view từ controller và sẽ được cung cấp bởi view khi gọi hàm render). Tiếp đến, sử dụng breabcrumbs home là parent như vậy ta sẽ có cấu trúc breabcrumb như home > continent. Cuối cùng là sử dụng push để đẩy tương tự với breadcrumb home. Lưu ý việc sử dụng $continent->name sẽ giúp cho với mỗi $continent truyền vào khác nhau, breadcrumb sẽ hiển thị khác nhau.

Cứ như vậy để xây dựng một cấu trúc breadcrumb home > continent > country > city ta sẽ lần lượt đăng ký tiếp breadcrumb của country với parent là continent, breadcrumb của city với parent là country. Cuối cùng ta sẽ được như sau:

Breadcrumbs::register('home', function ($breadcrumbs) {
   $breadcrumbs->push('Home', route('home'));
});

Breadcrumbs::register('continent', function ($breadcrumbs, $continent) {
  $breadcrumbs->parent('home');
  $breadcrumbs->push($continent->name, route('continent', ['name' => $continent->name]));
});

Breadcrumbs::register('country', function ($breadcrumbs, $continent, $country) {
  $breadcrumbs->parent('continent', $continent);
  $breadcrumbs->push($country->name, route('country', ['name' => $country->name]));
});

Breadcrumbs::register('city', function ($breadcrumbs, $continent, $country, $city) {
  $breadcrumbs->parent('country', $continent, $country);
  $breadcrumbs->push($city->name, route('city', ['name' => $city->name]));
});

Render breadcrumb trên mỗi view

Như đã thấy ở controller, chúng ta cần 4 view là home, continent, country và city. Mỗi view sẽ chỉ hiển thị ra breadcrumb của trang đó. Các breadcrumb này có giao diện là mặc định với bootstrap 4 Trong foler resourcesviews. tạo các view:

home.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-rwoIResjU2yc3z8GV/NPeZWAv56rSmLldC3R/AZzGRnGxQQKnKkoFVhFQhNUwEyJ" crossorigin="anonymous">

 </head>
 <body>

{{ Breadcrumbs::render('home') }}

</body>
</html>

continent.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-rwoIResjU2yc3z8GV/NPeZWAv56rSmLldC3R/AZzGRnGxQQKnKkoFVhFQhNUwEyJ" crossorigin="anonymous">

 </head>
 <body>

{{ Breadcrumbs::render('continent', $continent) }}

</body>
</html>

country.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-rwoIResjU2yc3z8GV/NPeZWAv56rSmLldC3R/AZzGRnGxQQKnKkoFVhFQhNUwEyJ" crossorigin="anonymous">

 </head>
 <body>

{{ Breadcrumbs::render('country', $country->continent, $country) }}

</body>
</html>

city.blade.php

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0-alpha.6/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-rwoIResjU2yc3z8GV/NPeZWAv56rSmLldC3R/AZzGRnGxQQKnKkoFVhFQhNUwEyJ" crossorigin="anonymous">

 </head>
 <body>

{{ Breadcrumbs::render('city', $city->country->continent, $city->country, $city) }}

</body>
</html>

Lại giải thích về render breadcrumb, mình lấy ví dụ về city. Render truyền vào 4 tham số, tham số đầu tiên là tên breadcrumb gọi đến, ba tham số tiếp theo lần lượt là ba tham số trong closure.

Bây giờ run project và xem kết quả thôi

Việc sử dụng breadcrumb trong laravel không hề khó chút nào. Có khó chắc là do mình viết hơi khó hiểu chút thôi :p. Chúc các bạn thành công nhé

Bài liên quan

Dynamic Breadcrum trong laravel

Breadcrumb cung cấp một hệ thống điều hướng giúp người dùng biết được vị trí của họ và quan hệ giữa các trang trong một website. Cái tên breadcrumb bắt nguồn từ một câu chuyện cổ tích nổi tiếng 'Hansel và Grettel' , bởi nó làm những điều tương tự, để lại dấu vết, giúp người dùng không bị lạc ...

Trần Trung Dũng viết 15:21 ngày 24/01/2019

Sử dụng Redis trong Laravel

Đôi nét về Redis Redis là hệ thống hỗ trợ caching data trên RAM Redis cho phép lưu trữ dữ liệu dưới dạng key/value. Redis hỗ trợ rất nhiều cấu trúc cơ sở dữ liệu cơ bản với: key: kiểu string value có thể là : Strings, Lists, Sets, Sortedsets(zsets), Hashes. Redis có nhiều đặc điểm ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 23:38 ngày 11/08/2018

Cách validation form hiệu quả trong Laravel

Cách hay dùng(không tốt): Hiện tại có lẽ rất nhiều bạn vẫn đang validate kiểu thế này: <?php class SessionsController extends BaseController { public function store ( ) { $formData = Input : : only ( 'email' , 'password' ) ; ...

Tạ Quốc Bảo viết 22:28 ngày 11/08/2018

Tiếng việt trong Laravel + SQL Server trên Ubuntu

Cài đặt FreeTDS $ apt-get install libsybdb5 freetds-common php5-sybase Thêm cấu hình trong config/database.php trong Laravel 5 'sqlsrv' => [ 'driver' => 'sqlsrv', 'host' => env('DB_HOST', 'localhost'), 'database' => env('DB_DATABASE', ...

Hoàng Hải Đăng viết 20:57 ngày 11/08/2018

Tự động hóa front-end vs Laravel Mix trong Laravel(P2)

Hi guys, nay mình lại quay trở lại với P2 đây. Ở phần 1 mình đã giới thiệu sơ qua cho các bạn về Laravel-Mix và thành quả mà nó mang lại rồi. Phần này chúng ta sẽ bắt tay vào code nhé (Bài này mình demo dựa trên source code của laravel 5.6). Phần này nếu bạn nào chưa biết về reactjs or chỉ ...

Tạ Quốc Bảo viết 20:57 ngày 11/08/2018
0