20/07/2019, 09:47

Tạo Restful API để xác thực sử dụng Passport trong Laravel

Ngày nay API còn được biết như là Web Services. Web Services rất quan trọng khi bạn tạo web hoặc đang phát triển mobile app. Bạn sẽ cần tạo API cho người lập trình mobile app. Như chúng ta biết thì Laravel ngày phổ biến hơn có lẽ bởi tạo API. Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu và bạn không biết ...

Ngày nay API còn được biết như là Web Services. Web Services rất quan trọng khi bạn tạo web hoặc đang phát triển mobile app. Bạn sẽ cần tạo API cho người lập trình mobile app. Như chúng ta biết thì Laravel ngày phổ biến hơn có lẽ bởi tạo API. Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu và bạn không biết API, web services là gì, thì đây là nơi thích hợp. Trong bài viết này, mình sẽ cho cho bạn cách tạo API và xác thực 1 cách đơn giản nhất.

Laravel đã sẵn có việc thực hiện authentication qua login form, nhưng về APIs thì sao? APIs thường sử dụng tokens để authenticate người dùng và không duy trì session giữa các lần request. Laravel sử dụng Laravel Passport để làm API authentication, nó cung cấp đầy đủ OAuth2 server để thực hiện ứng dụng của bạn trong khoảng 1 phút. Passport dược xây dựng trên League OAuth2 server của tác giả Alex Bilbie.

Để hiểu rõ hơn cũng như cách sử dụng như nào, mình sẽ đi luôn vào ví dụ để bạn có cái nhìn cơ bản về nó. Mình sẽ tạo 1 project xử lí các việc sau:

 • Login API
 • Register API
 • Details API

Step 1: Create project Laravel

Trong bước đầu tiên này, tiến hành tạo project Laravel:

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel rest-api-use-passport

Step 2: Install Package

composer require laravel/passport

Sau khi cài đặt Package thành công, mở tệp config/app.php và thêm Service Providers

# config/app.php

'providers' =>[
   LaravelPassportPassportServiceProvider::class,
],

Step 3: Run Migration - Install

Sau khi đã đăng ký Service Providers, chúng ta sẽ tạo bảng trong database bằng cách chạy lệnh Migration

php artisan migrate

Tiếp theo, chúng ta cần cài đặt Passport:

php artisan passport:install

Step 4: Passport Configuration

# app/User.php

<?php

namespace App;

use IlluminateNotificationsNotifiable;
use IlluminateFoundationAuthUser as Authenticatable;
use LaravelPassportHasApiTokens;

class User extends Authenticatable
{
  use HasApiTokens, Notifiable;

  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'name', 'email', 'password',
  ];

  /**
   * The attributes that should be hidden for arrays.
   *
   * @var array
   */
  protected $hidden = [
    'password', 'remember_token',
  ];
}

# app/Providers/AuthServiceProvider.php

<?php

namespace AppProviders;

use IlluminateSupportFacadesGate;
use IlluminateFoundationSupportProvidersAuthServiceProvider as ServiceProvider;
use LaravelPassportPassport;

class AuthServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * The policy mappings for the application.
   *
   * @var array
   */
  protected $policies = [
    'AppModel' => 'AppPoliciesModelPolicy',
  ];

  /**
   * Register any authentication / authorization services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    $this->registerPolicies();
    Passport::routes();
  }
}

# config/auth.php

<?php
return [
...
'guards' => [
    'web' => [
      'driver' => 'session',
      'provider' => 'users',
    ],

    'api' => [
      'driver' => 'passport',
      'provider' => 'users',
    ],
  ],
...
];

Step 5: Create API route

Trong bước này, chúng ta sẽ tạo API routes. Laravel đã cung cấp file api.php cho việc viết route của Web Service. Mọi chuyện đã quá dễ dàng, chúng ta chỉ việc viết các route cần thiết vào file này thôi.

# routes/api.php

<?php

use IlluminateHttpRequest;

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| API Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register API routes for your application. These
| routes are loaded by the RouteServiceProvider within a group which
| is assigned the "api" middleware group. Enjoy building your API!
|
*/

Route::middleware('auth:api')->get('/user', function (Request $request) {
  return $request->user();
});

Route::post('login', 'api[email protected]');
Route::post('register', 'api[email protected]');
Route::group(['middleware' => 'auth:api'], function() {
  Route::post('details', 'api[email protected]');
});

Step 6: Create the Controller

Trong bước cuối này chúng ta tạo controller có tên UserController. Có nhiều cách tạo, bạn có thể tạo 1 thư mục tên "api" rồi new 1 controller tên UserController. Nhưng cách này khá thủ công, mình thì hay dùng câu lệnh mà Laravel đã cung cấp:

php artisan make:controller api/UserController

Khi đã tạo thành công rồi, ta bắt tay vào công việc xử lí cho từng hàm đã gọi ở Route nào.

# api/UserController.php

<?php

namespace AppHttpControllersapi;

use IlluminateHttpRequest;
use AppHttpControllersController;
use AppUser;
use IlluminateSupportFacadesAuth;
use Validator;

class UserController extends Controller
{
  public $successStatus = 200;

  /**
   * login api
   *
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function login()
  {
    if (Auth::attempt(
      [
        'email' => request('email'),
        'password' => request('password')
      ]
    )) {
      $user = Auth::user();
      $success['token'] = $user->createToken('MyApp')->accessToken;

      return response()->json(
        [
          'success' => $success
        ],
        $this->successStatus
      );
    }
    else {
      return response()->json(
        [
          'error' => 'Unauthorised'
        ], 401);
    }
  }

  /**
   * Register api
   *
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function register(Request $request)
  {
    $validator = Validator::make($request->all(),
      [
        'name' => 'required',
        'email' => 'required|email',
        'password' => 'required',
        'c_password' => 'required|same:password',
      ]
    );

    if ($validator->fails()) {
      return response()->json(
        [
          'error' => $validator->errors()
        ], 401);
    }

    $input = $request->all();
    $input['password'] = bcrypt($input['password']);
    $user = User::create($input);
    $success['token'] = $user->createToken('MyApp')->accessToken;
    $success['name'] = $user->name;

    return response()->json(
      [
        'success' => $success
      ],
      $this->successStatus
    );
  }

  /**
   * details api
   *
   * @return IlluminateHttpResponse
   */
  public function details()
  {
    $user = Auth::user();

    return response()->json(
      [
        'success' => $user
      ],
      $this->successStatus
    );
  }
}

Ở function register(), các bạn có thể tạo 1 Form Request để xử lí vì lí do lười lười chút nên mình xin viết gộp luôn ạ       </div>
      
     </div>
   </div>
   
   
   <div class=

Bài liên quan

Xác thực sử dụng vân tay trong Android

Đã qua rồi những ngày bạn phải nhập thủ công tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào một số ứng dụng Android. Bạn không những phải nhập một cách thủ công mà nó còn là một quá trình rất tốn thời gian và mang lại trải nghiệm không tốt cho người dùng. Ngoài ra, nếu bạn quên mật khẩu hoặc tên ...

Tạ Quốc Bảo viết 14:23 ngày 20/08/2019

Tạo Restful API để xác thực sử dụng Passport trong Laravel

Ngày nay API còn được biết như là Web Services. Web Services rất quan trọng khi bạn tạo web hoặc đang phát triển mobile app. Bạn sẽ cần tạo API cho người lập trình mobile app. Như chúng ta biết thì Laravel ngày phổ biến hơn có lẽ bởi tạo API. Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu và bạn không biết ...

Trần Trung Dũng viết 09:47 ngày 20/07/2019

Sử dụng Localization trong Laravel với VueJS

Đa ngôn ngữ là tính năng quan trọng đối với mỗi website và luôn được các developer quan tâm khi sử dụng các framework. Đối với Laravel Framework, chúng ta sẽ sử dụng Localization. Laravel cung cấp cho chúng ta một cách đơn giản để ứng dụng đa ngôn ngữ. Các file language được đặt tại folder ...

Bùi Văn Nam viết 15:57 ngày 12/08/2018

API Authentication sử dụng JWT trong Laravel

Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một ví dụ về API Authentication trong Laravel sử dụng JWT. Đây là một ví dụ mà mình thấy khá hữu ích trong việc xác thực người dùng trong các ứng dụng web. JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) định nghĩa một cách nhỏ gọn và an toàn để ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:47 ngày 12/08/2018

Hướng dẫn sử dụng notification trong Laravel

Nếu bạn muốn tạo một ứng dụng webstie với những ý tưởng hay để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thì ứng dụng của bạn phải có giao diện thật đẹp, thao tác đơn giác và tiện ích đối với người dù ng để ứng dụng của các bạn được nhiều người biết đến hơn. Nếu bạn đang xây dựng ứng dụng với ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:29 ngày 12/08/2018
0