Bài 13: Từ khóa $this trong OPP PHP

Định nghĩa: Từ khóa this trong OPP là một biến đặc biệt có mức truy cập protected và nó được dùng trong một đối tượng để chỉ nó, chính nó. Khi ta tạo ra một đối tượng bất kỳ thì $this có khả năng truy xuất tới tất cả các thuộc tính và phương thức của đối tượng đó. P/s: Tôi định nghĩa theo ý ...

Định nghĩa: Từ khóa this trong OPP là một biến đặc biệt có mức truy cập protected và nó được dùng trong một đối tượng để chỉ nó, chính nó.

Khi ta tạo ra một đối tượng bất kỳ thì $this có khả năng truy xuất tới tất cả các thuộc tính và phương thức của đối tượng đó.

P/s: Tôi định nghĩa theo ý hiểu của tôi về từng câu chữ :).

Ví dụ: Truy xuất tới các thuộc tính.

class Person{
  // Thuộc tính
  public $Name;
  public $Age;
  private $Nickname;
  
  // Hàm khởi tạo
  function __construct($Age){
    // Lệnh
    $this->Age = $Age;
  }
  // Thiết lập giá tri $Age
  function setAge($Age){
    $this->Age = $Age;
  }
  // Lấy giá trị
  function getAge(){
    return $this->Age;
  }
}

Ví dụ: truy xuất tới các phương thức.

function info(){
  echo 'Tên tôi là '.$this->Name. ', Tuổi:'.$this->getAge();
}
Bài liên quan

Bài 13: Từ khóa $this trong OPP PHP

Định nghĩa: Từ khóa this trong OPP là một biến đặc biệt có mức truy cập protected và nó được dùng trong một đối tượng để chỉ nó, chính nó. Khi ta tạo ra một đối tượng bất kỳ thì $this có khả năng truy xuất tới tất cả các thuộc tính và phương thức của đối tượng đó. P/s: Tôi định nghĩa theo ý ...

Vũ Văn Thanh viết 16:30 ngày 01/10/2018

Bài 06: Tính kế thừa trong OPP PHP

1. Kế thừa là gì ? Là một đối Object con sẽ nhận mọi thuộc tính và phương thức của Object cha làm thuộc tính và phương thức của nó nếu các thuộc tính & phương thức của Object cha có mức truy cập là public và protected. Cú pháp: class classChild extends classParent { // Sone } ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:28 ngày 01/10/2018

Bài 08: Tính đóng gói trong OPP PHP

Trong OPP PHP việc đóng gói được thực hiện nhờ sử dụng các từ khoá public, private và protected: public: Cho phép truy cập (và thay đổi giá trị) của thuộc tính và phương thức ở mọi phạm vi private: Chỉ cho phép truy cập (hay thay đổi) giá trị của thuộc tính và phương thức ở phạm vi của đối ...

Vũ Văn Thanh viết 16:27 ngày 01/10/2018

Bài 03: Các phương thức magic trong OPP PHP

Nhằm giúp sử dụng hiệu quả các object trong hướng đối tượng, PHP cung cấp cho lập trình viên phương thức magic.Phương thức magic là những phương thức được đặt tên với kí tự đặc biệt, bắt đầu với dấu 2 gạch dưới. Cú pháp : __method() Khi một phương thức được đặt tên với dấu 2 gạch dưới, điều ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:27 ngày 01/10/2018

Từ khóa Continue trong PHP

PHP Sử dụng Continue trong php Từ khóa continue trong php được sử dụng để tiếp tục vòng lặp tại điều kiện đã được xác định, với điều kiện đó khối lệnh phía sau từ khóa continue sẽ không được thực thi. Đối với vòng lặp bên trong một vòng lặp khác, continue chỉ có tác dụng với ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:04 ngày 26/08/2018
0