07/09/2018, 17:50

Laravel Excel import 100.000 record mất bao lâu?

Trên các group trên mạng, mình thấy các bạn hay than thở là có cách nào import nhanh không chứ sao mới có vài nghìn record mà đã mất rất nhiều thời gian rồi!! Nên hôm nay rảnh rổi mình quyết định thử xem là mất bao lâu. Chuẩn bị File excel 1 trăm ngàn record (tải về - mình có đính kèm trong ...

Trên các group trên mạng, mình thấy các bạn hay than thở là có cách nào import nhanh không chứ sao mới có vài nghìn record mà đã mất rất nhiều thời gian rồi!! Nên hôm nay rảnh rổi mình quyết định thử xem là mất bao lâu.

Chuẩn bị

File excel 1 trăm ngàn record (tải về - mình có đính kèm trong source code) nặng 12 MB, có 14 cột

Bắt đầu thôi.

Bước 1: Tạo project laravel mới

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel excel-import-100000-record-sample

Bước 2: Tạo database

Tạo database có tên là: excel-import-100000-record sau đó config trong file .env

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=excel-import-1million-record
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Bước 3: Tạo bảng imports bằng migration

Mình sẽ tạo 1 bảng có tên là: imports có chưa 14 cột tương ứng với 14 cột trong file excel ở trên kia.

php artisan make:migration create_imports_table --create=imports

File xxxx_xx_xx_xxxxxx_create_imports_table.php sẽ sinh tự động, mình sẽ chỉnh sửa một chút như sau:

<?php

use IlluminateSupportFacadesSchema;
use IlluminateDatabaseSchemaBlueprint;
use IlluminateDatabaseMigrationsMigration;

class CreateImportsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('imports', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('col1');
      $table->string('col2');
      $table->string('col3');
      $table->string('col4');
      $table->string('col5');
      $table->string('col6');
      $table->string('col7');
      $table->string('col8');
      $table->string('col9');
      $table->string('col10');
      $table->string('col11');
      $table->string('col12');
      $table->string('col13');
      $table->string('col14');
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('imports');
  }
}

Trong file laravelcmsappProvidersAppServiceProvider.php function boot() thêm dòng này để chạy migrate khỏi bị lỗi.

public function boot()
{
  Schema::defaultStringLength(191);
}

Chạy migrate

php artisan migrate

Bước 4: Cài thư viện Excel

Mình sẽ cài thư viện Laravel-Excel bằng cách chạy artisan command

composer require maatwebsite/excel

Bước 5: Đọc file excel và lưu vào database

Vì khi chạy không thông qua giao diện nên mình sẽ tạo 1 command excel:import như sau:

php artisan make:command ImportExcel --command=excel:import

Sau khi file appConsoleCommandsImportExcel.php được tự động sinh ra, mình sẽ viết logic cho nó như sau

<?php

namespace AppConsoleCommands;

use IlluminateConsoleCommand;

class ImportExcel extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = 'excel:import';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Command description';

  /**
   * Create a new command instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return mixed
   */
  public function handle()
  {
    ini_set('memory_limit', '-1');
    set_time_limit(300);

    // Thời gian bắt đầu
    $this->showTime();

    // Đọc file excel
    $inputFileName = public_path($path = '100000 Sales Records.csv');
    $reader = new PhpOfficePhpSpreadsheetReaderCsv();
    $reader->setSheetIndex(0);
    $spreadsheet = $reader->load($inputFileName);
    // Load xong file
    $this->showTime();

    // Nạp rows
    $rows = $spreadsheet->getSheet(0)->toArray(null, true, true, true);
    $this->showTime();

    $arrKeys = ['col1', 'col2', 'col3', 'col4', 'col5', 'col6', 'col7', 'col8', 'col9', 'col10', 'col11', 'col12', 'col13', 'col14'];
    $count = count($rows);

    foreach ($rows as $key => $row) {
      $insert[] = array_combine($arrKeys, $row);

      // Cứ mỗi 1000 rows thì insert db 1 lần
      if ($key%1000 == 999 || $key == $count - 1) {
        DB::table('imports')->insert($insert);
        $insert = [];
      }
    }

    // Done
    $this->showTime();
  }

  public function showTime()
  {
    $t = microtime(true);
    $micro = sprintf("%06d",($t - floor($t)) * 1000000);
    $d = new DateTime( date('Y-m-d H:i:s.'.$micro, $t) );
    $this->error('Time: ' . $d->format("Y-m-d H:i:s.u"));
    return $d;
  }
}

Kết quả

// Thời gian bắt đầu
Time: 2018-08-27 15:04:45.989660
// Load xong file
Time: 2018-08-27 15:05:10.979576
// Nạp rows
Time: 2018-08-27 15:05:28.178913
// Done
Time: 2018-08-27 15:05:37.860093

Đọc xong file 12MB, 100.000 rows, 14 cột mất 25 giây.

Insert 100.000 rows vào DB hết gần 10s

Source code cho anh em nào cần: https://github.com/nguyentranchung/excel-import-100000-record-sample 

Vậy thôi 

Bài liên quan

Diễn đàn Quora bị hacker tấn công và đánh cắp dữ liệu của hơn 100 triệu người dùng, bao gồm nhiều thông tin bí mật

Các vụ hacker tấn công và đánh cắp dữ liệu trên quy mô lớn đang ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Quora cho biết rằng hacker đã tấn công vào diễn đàn này vào tuần trước, và có thể đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của hơn 100 triệu người dùng. Các dữ liệu bao gồm tên, địa chỉ email, mật ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:59 ngày 06/12/2018

Sau khi Uber bị hack, Uber trả cho hacker 100,000 USD để giữ bí mật

Uber bị hack – Uber thông báo đã xả ra một tấn công mạng và vụ rò rỉ dữ liệu Uber khổng lồ vào tháng 10/2016 bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại của 57 triệu tài xế cùng với khoảng 600,000 bằng lái xe. Tuy nhiên, thay vì công bố, Uber đã tiến hành chi trả 100,000 USD tiền chuộc cho tin ...

Trần Trung Dũng viết 11:46 ngày 18/09/2018

Laravel Excel import 100.000 record mất bao lâu?

Trên các group trên mạng, mình thấy các bạn hay than thở là có cách nào import nhanh không chứ sao mới có vài nghìn record mà đã mất rất nhiều thời gian rồi!! Nên hôm nay rảnh rổi mình quyết định thử xem là mất bao lâu. Chuẩn bị File excel 1 trăm ngàn record (tải về - mình có đính kèm trong ...

Vũ Văn Thanh viết 17:50 ngày 07/09/2018

Mất bao lâu để đưa Pokemon lên bản đồ thế giới?

Tối hôm qua (13/7), Roger James Hamilton, nhà sáng tạo tại Wealth Dynamics và sáng lập Entrepreneurs Institute, đã đăng tải một bài viết trên facebook kể về thành công của Pokémon Go và hành trình đằng sau thành công vang dội của “hiện tượng qua đêm” này. Nội dung bài ...

Hoàng Hải Đăng viết 22:50 ngày 01/09/2018

Useful Laravel Excel (2.1.0) Tips

Trong phần này, mình sẽ không đi vào chi tiết cài đặt Laravel excel nữa. Tuy nhiên ở đây mình xin lưu ý là mình sử dụng Laravel excel version 2.1.0. Ở đây mình không dùng 3.0 vì mình thấy 3.0 chưa được support nhiều. Nếu m.n dùng 3.0 thì đừng quan tâm bài viết của mình làm gì, vì cú pháp nó khác ...

Bùi Văn Nam viết 17:42 ngày 12/08/2018
0