18/04/2021, 18:05

Tập Số

mong mọi người giúp mình làm bài này ạ

Cho số n ở hệ cơ số 10, có không quá 20 chữ số và không chứa các số 0 không có nghĩa ở đầu. Bằng cách xóa một hoặc một vài chữ số liên tiếp của n (nhưng không xóa hết tất cả các chữ số của n) ta nhận được những số mới. Số mới được chuẩn hóa bằng cách  xóa các chữ số 0 vô nghĩa nếu có. Tập số nguyên D được xây dựng bằng cách đưa vào nó số n, các số mới khác nhau đã chuẩn hóa và khác n. Ví dụ, với n = 1005 ta có thể nhận được các số mới như sau:

       - Bằng cách loại bỏ một chữ số ta có các số: 5 (từ 005), 105, 105, 100;

       - Bằng cách loại bỏ hai chữ số ta có các số: 5 (từ 05), 15, 10;

       - Bằng cách loại bỏ 3 chữ số ta có các số: 5 và 1.

     Tập D nhận được từ n chứa các số {1005, 105, 100, 15, 10, 5, 1}. Trong tập D này có 3 số chia hết cho 3, đó là các số 1005, 105 và 15.

Yêu cầu: Cho số nguyên n. Hãy xác định số lượng số chia hết cho 3 có mặt trong tập D được tạo thành từ n.

Dữ liệu nhập:

- Là số nguyên n.

Dữ liệu xuất:

- Là số nguyên xác định số lượng số chia hết cho 3 tìm được.

0