Bài 12: Hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP

1. Danh sách các hàm. isset($variable) empty($variable) is_string($variable) is_numeric($variable) is_int($variable) is_integer($variable) is_float($variable) is_double($variable) is_array($variable) 2.1 isset($variable) Hàm có tác dụng kiểm tra sự tồn tại của ...

1. Danh sách các hàm.

 • isset($variable)
 • empty($variable)
 • is_string($variable)
 • is_numeric($variable)
 • is_int($variable)
 • is_integer($variable)
 • is_float($variable)
 • is_double($variable)
 • is_array($variable)

2.1 isset($variable)

Hàm có tác dụng kiểm tra sự tồn tại của biến.

Ví dụ:

<?php 
	if(isset($_POST['age']))
		echo 'Biến $_POST['age'] này có tồn tại';
	else
		echo 'Biến $_POST['age'] này không tồn tại';
	
	//Kết quả: Biến $_POST['age'] này không tồn tại
?>

  Run

2.2 empty($variable)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem $variable có rỗng không, số 0, mảng rỗng, NULL hay biến không tồn tại đều được coi là rỗng.

Ví dụ:

<?php 
	$programer = [];
	if(empty($programer))
		echo 'Biến $programer này rỗng';
	else
		echo 'Biến $programer này không rỗng';
	//Kết quả: Biến $programer này rỗng
?>

  Run

2.3 is_string($variable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem biến có phải là chuỗi không.

<?php 
	$message = 'Chào mừng tới chiasephp.net';
	if(is_string($message))
		echo 'Biến $message này là chuỗi';
	else
		echo 'Biến $message này không phải là chuỗi';
	//Kết quả: Biến $message này là chuỗi
?>

  Run

2.4 is_numeric($variable)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem một biến có phải là số hay không.

<?php 
	$number = 20.11;
	if(is_numeric($number))
		echo 'Biến $number này là số';
	else
		echo 'Biến $number này không phải là số';
	//Kết quả: Biến $number này là số
?>

  Run

2.5 is_int($variable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem một biến có phải số nguyên hay không.

<?php 
	$number = 1555;
	if(is_int($number))
		echo 'Biến $number này là số nguyên';
	else
		echo 'Biến $number này không phải là số nguyên';
	//Kết quả: Biến $number này là số nguyên
?>

  Run

2.6 is_integer($variable)

Hàm này có tác dụng và cách dùng như hàm is_int()

2.7 is_float($variable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem biến có phải kiểu float hay không.

<?php 
	$number = 1555.5;
	if(is_float($number))
		echo 'Biến $number này là float';
	else
		echo 'Biến $number này không phải là float';
	//Kết quả: Biến $number này là float
?>

Run

2.8 is_double($variable)

Hàm có tác dụng kiểm tra xem biến có phải kiểu double hay không.

<?php 
	$number = 1555.5;
	if(is_double($number))
		echo 'Biến $number này là double';
	else
		echo 'Biến $number này không phải là double';
	//Kết quả: Biến $number này là double
?>

  Run

2.9 is_null($variable)

Hàm này có tác dụng kiểm tra xem một số có phải kiểu NULL hay không.

<?php 
	$match = NULL;
	if(is_null($match))
		echo 'Biến $match này là NULL';
	else
		echo 'Biến $match này không phải là NULL';
	//Kết quả: Biến $match này là NULL
?>

  Run

2.10 is_array($variable)

Kiểm tra biến $variable có phải kiểu mảng hay không

Ví dụ:

<?php 
	$languages = array('PHP','MySQL','HTML');
	if(is_array($languages)){
		echo '$language là một mảng';
		die();
	}
	// Kết quả: $language là một mảng
?>

  Run

2. Tổng kết.

Qua bài viết này mình đã giới thiệu xong đến các bạn mốt số hàm xử lý dữ liệu tiêu biểu trong PHP.

  Bài liên quan

  Điều khiển kiểm tra dữ liệu validation control trong ASP.Net

  Trong thiết kế web động, để tránh các dữ liệu không cần thiết gửi đến server xử lý làm tổn hao tài nguyên dẫn đến website chậm đi người ta thường sử dụng các biện pháp kiểm tra dữ liệu hợp lệ trước khi đến server trong web ASP.Net người ta thường dùng các validation control . Đây là thế mạnh ...

  Vũ Văn Thanh viết 11:00 ngày 05/10/2018

  [BÀI 4] CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG PHP

  Sau khi tìm hiểu biến, chúng ta thấy chúng chứa các loại dữ liệu khác nhau mà mỗi dữ liệu đó lại thực hiện những công việc khác việc khác nhau , nhằm đưa ra một kết quả hiển thị thông tin nào đó. Các kiểu dữ liệu trong PHP bao gồm: Kiểu dữ liệu cơ bản: interger(số nguyên), float (số thực), ...

  Tạ Quốc Bảo viết 17:01 ngày 04/10/2018

  Bài 09: Lệnh SELECT lấy dữ liệu trong MySQL

  Câu lệnh SELECT cho phép bạn lấy dữ liệu từ một bảng hoặc một view. Một bảng bao gồm danh sách các hàng và cột được hiển thị như một bảng tính. Thông thường, bạn sẽ nhìn thấy một tập hợp các hàng, và một tập hợp các cột, hoặc một sự kết hợp của hai. Kết quả của câu lệnh SELECT là một danh sách các ...

  Trần Trung Dũng viết 16:38 ngày 01/10/2018

  Bài 12: Hàm kiểm tra dữ liệu trong PHP

  1. Danh sách các hàm. isset($variable) empty($variable) is_string($variable) is_numeric($variable) is_int($variable) is_integer($variable) is_float($variable) is_double($variable) is_array($variable) 2.1 isset($variable) Hàm có tác dụng kiểm tra sự tồn tại của ...

  Bùi Văn Nam viết 16:31 ngày 01/10/2018

  Bài 3: Các Loại Biến, Kiểu Dữ Liệu Trong PHP

  Cách chính yếu để lưu trữ thông tin trong giữa chương trình PHP là sử dụng một biến. Sau đây là những thứ quan trọng để biết về biến trong PHP: Tất cả các biến trong PHP được biểu thị bằng dấu $ ở đầu Giá trị của biến là giá trị của nó được gán gần nhất Ví dụ: $a=5; $a= 5+1; ...

  Trần Trung Dũng viết 15:29 ngày 01/10/2018
  0