12/11/2018, 23:14

Hướng dẫn cài đặt docker laravel - lemp

Kéo xuống dưới, chọn 1 trong 2 phiên bản: Stable version – bản ổ định và Edge Version – Bản dev Tải về file docker.dmg rồi Open file để cài đặt. Đơn giản, bạn chỉ cần kéo thả biểu tượng con cá voi sang bên biểu tượng thư mục.

I Cài đặt docker trên mac os

Để cài đặt được Docker trên mac, bạn chỉ cần truy cập trang sau:

https://docs.docker.com/docker-for-mac/install/#download-docker-for-mac

Kéo xuống dưới, chọn 1 trong 2 phiên bản: Stable version – bản ổ định và Edge Version – Bản dev

Tải về file docker.dmg rồi Open file để cài đặt. Đơn giản, bạn chỉ cần kéo thả biểu tượng con cá voi sang bên biểu tượng thư mục.

  

Cài đặt trên ubuntu

 B1: curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 B2: apt-key fingerprint 0EBFCD88
 B3: add-apt-repository "deb[arch=amd64]https://download.docker.com/linux/Ubuntu $(lsb_release -cs)\stable"
 B4: apt-get install docker-ce
 B6: curl –L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.1/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
 B7: chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

hoặc

apt-get install docker docker-compose

II Tạo file

2  Tạo file docker-compose.yml

version: '3'

services:

 blog-server:

  image: daolamsoncntt/php:7.2

  depends_on:

   - mysql

   - redis

  volumes:

   - ./:/var/www/html/:cached

 horizon:

  image: daolamsoncntt/php:7.2

  command: php artisan horizon

  depends_on:

   - mysql

  volumes:

   - ./:/var/www/html/:cached

 mysql:

  image: mysql:5.7

  ports:

   - "33060:3306"

  environment:

   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret

   - MYSQL_DATABASE=laravel-blog

  volumes:

   - ./storage/tmp/db:/var/lib/mysql:cached

 nginx:

  image: nginx:latest

  ports:

   - "8090:80"

  volumes:

   - ./nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:cached

   - ./:/var/www/html/:cached

  depends_on:

   - blog-server

 redis:

  image: redis

  ports:

   - "63791:6379"

Tạo file cấu hình nginx nginx.conf

server {
 listen 80;
 index index.php index.html index.htm;
 root /var/www/html/public; # default Laravel's entry point for all requests

 access_log /var/log/nginx/access.log;
 error_log /var/log/nginx/error.log;

 location / {
  # try to serve file directly, fallback to index.php
  try_files $uri /index.php?$args;
 }

 location ~ \.php$ {
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_pass blog-server:9000; # address of a fastCGI server
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
  include fastcgi_params;
 }
}

Nếu bạn muốn thay đổi version php bạn thay đổi image: daolamsoncntt/php:7.2  thành các version mong muốn. ví dụ image: daolamsoncntt/php:7.1, image: daolamsoncntt/php:7.0, image: daolamsoncntt/php:5.6.

Thay đổi version Mysql bạn thay đổi đoạn image: mysql:5.7 thành các version mong muốn. ví dụ image: mysql:5.7, image: mysql:5.6 ....


Bạn tạo 2 file và thư mục của project

Tiếp theo chạy chạy tạo image và container bằng docker-compose ( thêm -d nếu bạn muốn chạy ngầm)

docker-compose up -d
Bài liên quan

Hướng dẫn cài đặt docker laravel - lemp

Kéo xuống dưới, chọn 1 trong 2 phiên bản: Stable version – bản ổ định và Edge Version – Bản dev Tải về file docker.dmg rồi Open file để cài đặt. Đơn giản, bạn chỉ cần kéo thả biểu tượng con cá voi sang bên biểu tượng thư mục.

Đào Đăng Sơn viết 23:14 ngày 12/11/2018

[Bài 2]: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LARAVEL

1/ Chuẩn bị trước Laravel: Đầu tiên bạn cần phải có các công cụ, bao gồm: Xampp (hoặc Wampp), composer để bắt đầu 1 project laravel. Ở bài viết này mình dùng Xampp để làm hướng dẫn. Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 17:08 ngày 04/10/2018

[BÀI 3]: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT LARAVEL

2/Cài đặt môi trường để tải về Laravel: – Tới đây, bạn đã cài thành công XAMPP và Composer nhằm mục đích tải về bộ mã nguồn Laravel, việc cần làm tiếp theo là phải khởi tạo môi trường để chạy được các lệnh của composer. +trước hết bạn mở System. -> sau đó chọn Advanced System ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 17:08 ngày 04/10/2018

Laravel 4.x: Hướng dẫn cài đặt và chạy ví dụ đầu tiên

Laravel 4.x: Hướng dẫn cài đặt và chạy ví dụ đầu tiên Như đã nói qua về xu hướng của PHP Framework trong năm 2014 rồi. Vì thế tôi sẽ không nhắc lại thế mạnh vốn có của Laravel trong bài này nữa. Mà sẽ tập trung vào việc hướng dẫn các bạn chuẩn bị những kiến thức cần ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 15:14 ngày 19/09/2018

Hướng dẫn cài đặt WordPress sử dụng LEMP trên Debian 9

Giới thiệu WordPress là CMS phổ biến nhất (hệ thống quản lý nội dung) trên internet. Nó cho phép bạn dễ dàng thiết lập các blog và trang web linh hoạt trên đầu trang của một chương trình phụ trợ MySQL với xử lý PHP. WordPress đã thấy sự chấp nhận đáng kinh ngạc và là một lựa chọn tuyệt vời cho ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 23:40 ngày 15/09/2018
0