Hoạt động của Đào Đăng Sơn

  • Sử dụng Call, Apply và Bind trong JavaScript

    Một function cũng là 1 object trong javascript. Và cũng giống như object , function sẽ có các methods, chưa các phương thức mạnh mẽ như “Apply”, “Call”, “Bind”. 3 hàm này chúng ra thường ít dùng tuy nhiên chúng tạo nên sự mạnh mẽ và bá đạo của javascript.

    Xem thêm Bình luận 1 tuần trước
  • Kế thừa trong javascript ES6

    Trong ES6 đã hỗ trợ chúng ta có thể khai báo một đối tượng theo chuẩn OOP trong javascript, class trong ES6, hỗ trợ được phương thức constructor (phương thức khởi tạo tương tự như những ngôn ngữ khác, các thuộc tính không thể khai báo mà chỉ có thể khai báo và gán giá trị trong constructor hoặc phương thức của class, sử dụng từ khóa extends để kế thừa từ đối tượng khác, sử dụng super() để gọi lại constructor của class cha, sử dụng keyword super gọi các phương thức có sẵn của lớp cha, từ khóa static định nghĩa một hàm static (hàm tĩnh) trong một class, các phương thức của lớp con có thể overwrite của lớp ch, hỗ trợ setter và getter (magic method),

    Xem thêm Bình luận 2 tuần trước