07/09/2018, 17:51

Laravel response json with UTF-8 charset

Trong laravel khi muốn response với Content-type là application/json thì nhưng ký tự sẽ bị mã hóa rất khó đọc như ví dụ dưới đây return response()->json('もう、投稿でした。'); Và đây là kết quả: "u3082u3046u3001u6295u7a3fu3067u3057u305fu3002" Thêm đoạn headers sau kết quả sẽ khác ngay: return ...

Trong laravel khi muốn response với Content-type là application/json thì nhưng ký tự sẽ bị mã hóa rất khó đọc như ví dụ dưới đây

return response()->json('もう、投稿でした。');

Và đây là kết quả:

"u3082u3046u3001u6295u7a3fu3067u3057u305fu3002"

Thêm đoạn headers sau kết quả sẽ khác ngay:

return response()->json('もう、投稿でした。', 200, ['Content-type'=> 'application/json; charset=utf-8'], JSON_UNESCAPED_UNICODE);

Laravel response json with UTF-8 charset

Bài liên quan

Bài 9: Laravel – Response

Basic Response Mổi request có một response. Laravel cung cấp một vài cách khác nhau để trả về response. Response có thể gửi từ route hoặc từ controller. Basic response có thể sẽ gửi là một chuỗi đơn giản như ví dụ dưới. Chuỗi này sẽ tự đọng chuyển đến HTTP response thích hợp. ...

Vũ Văn Thanh viết 15:40 ngày 01/10/2018

Laravel response json with UTF-8 charset

Trong laravel khi muốn response với Content-type là application/json thì nhưng ký tự sẽ bị mã hóa rất khó đọc như ví dụ dưới đây return response()->json('もう、投稿でした。'); Và đây là kết quả: "u3082u3046u3001u6295u7a3fu3067u3057u305fu3002" Thêm đoạn headers sau kết quả sẽ khác ngay: return ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:51 ngày 07/09/2018

Unicode Basics: What''s Character Set, Character Encoding, UTF-8?

Tạm thời dừng các chủ đề về công nghệ. Nay mình sẽ đi dịch bài viết về Character encoding . Chả là đợt dự án gần đây bọn mình có export dữ liệu trong database ra file *.csv với encoding là Shift-JIS nên tiện thể tìm hiểu về encoding là gì và mình sẽ dịch chia sẻ luôn tới mọi người. Chúng ta cùng ...

Hoàng Hải Đăng viết 18:04 ngày 19/08/2018

Eager Loading trong laravel sử dụng with() hay load()?

Khi chúng ta sử dụng ORM trong laravel, mặc định ORM sẽ ở chế độ "lazy" khi load lên tất cả các model quan hệ (relation). Cụ thể hơn chúng ta cùng xem xét một ví dụ ở docs của laravel như sau: <?php namespace App; use IlluminateDatabaseEloquentModel; class Book extends Model { /** ...

Bùi Văn Nam viết 17:58 ngày 12/08/2018

Laravel 5.5 with VueJS: Simple CRUD Project

Laravel 5.5 VueJS Preset Laravel 5.5 có các Frontend Preset là VueJS, ReactJS, AngularJS và None. Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng VueJS Preset để sử dụng VueJS trong Laravel app. Cài đặt Laravel 5.5 Tạo mới laravel project sử dụng composer command: composer create-project ...

Tạ Quốc Bảo viết 16:59 ngày 12/08/2018
0