09/11/2018, 23:45

Promise trong Javascript

Vậy promise sinh ra để xử lý kết quả của một hành động cụ thể, kết quả của mỗi hành động sẽ là thành công hoặc thất bại và Promise sẽ giúp chúng ta giải quyết câu hỏi "Nếu thành công thì làm gì? Nếu thất bại thì làm gì?". Cả hai câu hỏi này ta gọi là một hành động gọi lại (callback action).

Promise trong Javascript

Khi một Promise khởi tạo thì có một trong ba trạng thái sau: 

- Fulfilled Hành động xử lý xong và thành công

- Rejected Hành động xử lý xong và thất bại

- Pending Hành động đang chờ xử lý hoặc bị từ chối

Trong đó hai trạng thái Reject và Fulfilled ta gọi là Settled, tức là đã xử lý xong.

 * Tạo Promise:

Cú pháp:

var promise = new Promise(callback);

Trong đó callback là một function có hai tham số truyền vào như sau:

var promise = new Promise(function(resolve, reject){


// resolve là một hàm callback xử lý cho hành động thành công.
// reject là một hàm callback xử lý cho hành động thất bại.
   
});

* Thenable trong Promise:

Thenable không có gì to tác mà nó là một phương thức ghi nhận kết quả của trạng thái (thành công hoặc thất bại) mà ta khai báo ở Reject và Resolve. Nó có hai tham số truyền vào là 2 callback function. Tham số thứ nhất xử lý cho Resolve và tham số thứ 2 xử lý cho Reject.

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
  resolve('Success');
  // OR
  reject('Error');
});
 
 
promise.then(
    function(success){
      // Success
    }, 
    function(error){
      // Error
    }
);

VD: với resolve 

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
  resolve('Success!');
});
 
 
promise.then(
  function(success){
    console.log(success);
  }
); // Success!

VD: với reject

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
  reject('Error!');
});
 
 
promise.then(
  function(success){
    console.log(success);
  },
  function(error){
    console.log(error);
  }
); 
// => Error!

Vậy hai hàm callback trong then chỉ xảy ra một trong hai mà thôi, điều này tương ứng ở Promise sẽ khai báo một là Resolve và hai là Reject, nếu khai báo cả hai thì nó chỉ có tác dụng với khai báo đầu tiên.

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
  reject('Error!');
  resolve('Success!');
});
 
 
promise.then(
  function(success){
    console.log(success);
  },
  function(error){
    console.log(error);
  }
);
// kết quả là Error!

* Catch trong Promise


Cú pháp:

	
promise.then().catch();

VD: 

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
  reject('Error!');
});
 
 
promise
    .then(function(message){
      console.log(message);
    })
    .catch(function(message){
      console.log(message);
    });
// chạy vào catch => Error!

Nếu ta vừa truyền callback error và vừa sử dụng catch thì thế nào? Câu trả lời nó sẽ chạy hàm callback error và catch sẽ không chạy.

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
  reject('Error!');
});
 
 
promise
    .then(function(message){
      console.log(message);
    }, function(message){
      console.log('Callback Error!');
      console.log(message);
    })
    .catch(function(message){
      console.log('Catch!');
      console.log(message);
    });

Trường hợp 1: Nếu trong phương thức then() nào đó có sử dụng callback function Reject thì các phương thức then() ở phía sau sẽ là một Fulfilled, nghĩa là nó sẽ chạy ở callback function Resolve.

VD:

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
  reject();
});
 
promise.then(function(){
      console.log(1);
    })
    .then(function(){
      console.log(2);
    }, function(){
      console.log('Error!')
    })
    .then(function(){
      console.log(3);
    });

// => kết quả là Error! , 3

Trường hợp 2: Bạn sử dụng catch để bắt lỗi, lúc này chỉ có phương thức catch() là hoạt động.

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
  reject();
});
 
promise.then(function(){
      console.log(1);
    })
    .then(function(){
      console.log(2);
    })
    .then(function(){
      console.log(3);
    })
    .catch(function(){
      console.log('Error!')
    });

// => kết quả là Error!

* Khi sử dụng thenable liên tiếp thì kết quả return của phương thức then() hiện tại sẽ quyết định trạng thái của phương thức  then() tiếp theo. Ví dụ then() phía trên return về một Promise Rejected thì then() phía dưới sẽ nhận một trang thái Rejected.

VD:

var promise = new Promise(function(resolve, reject){
  resolve();
});
 
promise
  .then(function(){
    return new Promise(function(resolve, reject){
      reject();
    });
  })
  .then(function(){
    console.log('Success!');
  })
  .catch(function(){
    console.log('Error!');
  });
// => kết quả là Error!

Việc hiểu nguyên tắc hoạt động của Promise rất quan trọng, nếu  không bạn sẽ rất dễ mắc phải các lỗi về Callback Hell  đấy. ^_^

 

Bài liên quan

Promise trong Javascript

Vậy promise sinh ra để xử lý kết quả của một hành động cụ thể, kết quả của mỗi hành động sẽ là thành công hoặc thất bại và Promise sẽ giúp chúng ta giải quyết câu hỏi "Nếu thành công thì làm gì? Nếu thất bại thì làm gì?". Cả hai câu hỏi này ta gọi là một hành động gọi lại (callback ...

Pham Dat viết 23:45 ngày 09/11/2018

Promise - Lời hứa ngọt ngào trong Javascript (P.1)

Xử lí bất đồng bộ là gì? Không giống như các ngôn ngữ phía server – nơi dữ liệu luôn được lấy và xử lí một cách nhanh chóng – JavaScript là ngôn ngữ được xử lí hầu hết ở phía client. Điều đó có nghĩa là: mỗi lần bạn muốn lấy một dữ liệu nào đó bạn phải gửi yêu cầu (request) về phía ...

Vũ Văn Thanh viết 18:20 ngày 07/09/2018

Promise - Lời hứa ngọt ngào trong JavaScript (P.2)

Thế giới trước khi có Promise trông như thế nào? Hãy cùng xem sự xuất hiện của Promise có thực sự "ngọt ngào" như tên gọi của nó hay không nhé. Hàm xử lí tuần tự - Hàm xử lí bất đồng bộ Trước tiên ta sẽ đưa ra một ví dụ để hình dung rõ hơn hai loại hàm xử lí này, đầu tiên là hàm xử lí ...

Trần Trung Dũng viết 18:18 ngày 07/09/2018

Đối tượng Promise & Deferred trong JavaScript - Phần 2: Sử dụng

Trong phần 1 của bài viết này, tôi đã dành rất nhiều thời gian nhìn vào lý thuyết về promises và deferreds: promises là gì và cách họ làm việc. Bây giờ là lúc để thực sự khám phá một số cách để sử dụng promises và deferreds trong JavaScript và đi sâu vào một số thực tiễn tốt nhất. Tôi sẽ bắt đầu ...

Bùi Văn Nam viết 17:40 ngày 12/08/2018

Đối tượng Promise & Deferred trong JavaScript - Phần 1: Khái niệm và ý nghĩa

Trong quá khứ không quá xa, công cụ chính dành cho các lập trình viên JavaScript để xử lý các sự kiện không đồng bộ là callback. Một callback là một đoạn mã thực thi được truyền như một đối số cho các mã khác, dự kiến sẽ gọi lại (execute) đối số tại một thời gian thuận tiện. Nói cách khác, một hàm ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 17:27 ngày 12/08/2018
+1