04/10/2018, 18:01

Tạo giỏ hàng (Shopping Cart) đơn giản với PHP

Tạo ứng dụng giỏ hàng hay Shopping Cart luôn luôn là một phần quan trọng nhất đối với người làm web. Với sự phát triển như vũ bão của thương mại điện tử, thì ngày càng có nhiều website bán hàng với đủ thể loại xuất hiện. Thực tế thì khi xây dựng một website bán hàng, các bạn không cần phải tự lập ...

Tạo ứng dụng giỏ hàng hay Shopping Cart luôn luôn là một phần quan trọng  nhất đối với người làm web. Với sự phát triển như vũ bão của thương mại điện tử, thì ngày  càng có nhiều website bán hàng với đủ thể loại xuất hiện. Thực tế thì khi xây dựng một website bán hàng, các bạn không cần phải tự lập trình gì nhiều, vì có rất nhiều mã nguồn mở hỗ trợ việc xây dựng một cửa hàng online như Magento, CS Cart, Presstashop….. Nhưng làm gì thì làm, nếu các bạn có thể tự xây dựng cho mình một giỏ hàng riêng, thì vừa có thể nâng cao khả năng lập trình, vừa có thể hiểu rõ hơn về cơ chế mà một website bán hàng cần có.

Hôm nay, trong bài viết này, mình sẽ cùng các bạn từng bước tạo một giỏ hàng đơn giản bằng PHP. Và qua bài viết này, các bạn có thể tự phát triển nâng cao hơn để có một giỏ hàng như ý cho chính website của mình.

php-shopping-cart

Xem Demo | Download

Đầu tiên, các bạn cần tạo 4 file sau đây cho giỏ hàng (shopping cart) của mình :

 1. Config.php (kết nối cơ sở dữ liệu)
 2. Index.php (trang hiển thị danh sách sản phẩm từ database)
 3. Cart_update.php (cập nhật giỏ hàng)
 4. View_cart.php (xem tổng quan giỏ hàng trước khi thanh toán)

Okie, thế là xong, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành từng bước.

Bước 1 : Tạo cơ sở dữ liệu

Trước hết, chúng ta cần có một dữ liệu lưu thông tin sản phẩm như tên sản phẩm, hình ảnh sản phẩm đó… như đoạn sql sau :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `products` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `product_code` varchar(60) NOT NULL,
 `product_name` varchar(60) NOT NULL,
 `product_desc` tinytext NOT NULL,
 `product_img_name` varchar(60) NOT NULL,
 `price` decimal(10,2) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `product_code` (`product_code`)
) AUTO_INCREMENT=1 ;

Nếu các bạn không biết dùng câu lệnh sql để tạo, thì có thể vào PhpMyAdmin để tạo theo cấu trúc sql bên trên. Khi tạo bảng (table) xong, các bạn có thể chèn thêm danh sách các sản phẩm vào table như hình minh họa sau :

product-details-mysql

Bước 2  : kết nối cơ sở dữ liệu

Một khi chúng ta đã có dữ liệu lưu trữ thông tin sản phẩm, chúng ta sẽ tiến hành kết nối với dữ liệu để hiện thị sản phẩm ra màn hình. Các bạn mở file config.php ra và copy đoạn code sau vào bên trong nó :

<?php
$currency = '$'; // đơn vị tiền tệ
$db_username = 'root'; // user name
$db_password = ';// password
$db_name = 'demo'; // tên cơ sở dữ liệu
$db_host = 'localhost';
$mysqli = new mysqli($db_host, $db_username, $db_password,$db_name);
?>

Các bạn nhớ thay đổi giá trị theo các ghi chú mà mình ghi bên cạnh nhé.

Bước 3 : Hiển thị thông tin sản phẩm và giỏ hàng

Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm cần bán,. Vì chúng ta sẽ sử dụng session để lưu tạm thông tin giỏ hàng, nên việc đầu tiên cần làm là chúng ta phải kích hoạt session . Mở file index.php ra và copy đoạn code sau dán vào nó :

<?php
session_start();
include_once("config.php");
?>

Trang index.php này sẽ hiển thị 2 nội dung, nội dung thứ 1 sẽ liệt kê các sản phẩm (nằm ở giữa) và nội dung thứ 2 hiển thị giỏ hảng (nằm bên phải kế bên).

Liệt kê sản phẩm

Các bạn copy đoạn code sau và dán nó vào tiếp trong file index.php để hiển thị các sản phầm từ database :

<div class="products">
<?php
//current URL of the Page. cart_update.php redirects back to this URL
$current_url = base64_encode("http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['REQUEST_URI']);
  
  $results = $mysqli->query("SELECT * FROM products ORDER BY id ASC");
  if ($results) {
    //output results from database
    while($obj = $results->fetch_object())
    {
      
      echo '<div class="product">';
      echo '<form method="post" action="cart_update.php">';
      echo '<div class="product-thumb"><img src="images/'.$obj->product_img_name.'"></div>';
      echo '<div class="product-content"><h3>'.$obj->product_name.'</h3>';
      echo '<div class="product-desc">'.$obj->product_desc.'</div>';
      echo '<div class="product-info">Price '.$currency.$obj->price.' <button class="add_to_cart">Add To Cart</button></div>';
      echo '</div>';
      echo '<input type="hidden" name="product_code" value="'.$obj->product_code.'" />';
      echo '<input type="hidden" name="type" value="add" />';
      echo '<input type="hidden" name="return_url" value="'.$current_url.'" />';
      echo '</form>';
      echo '</div>';
    }
  
}
?>
</div>

Thông tin giỏ hàng :

Sau đó copy đoạn code sau và dán tiếp vào file index.php để hiển thị giỏ hàng :

<div class="shopping-cart">
<h2>Your Shopping Cart</h2>
<?php
if(isset($_SESSION["products"]))
{
  $total = 0;
  echo '<ol>';
  foreach ($_SESSION["products"] as $cart_itm)
  {
    echo '<li class="cart-itm">';
    echo '<span class="remove-itm"><a href="cart_update.php?removep='.$cart_itm["code"].'&return_url='.$current_url.'">&times;</a></span>';
    echo '<h3>'.$cart_itm["name"].'</h3>';
    echo '<div class="p-code">P code : '.$cart_itm["code"].'</div>';
    echo '<div class="p-qty">Qty : '.$cart_itm["qty"].'</div>';
    echo '<div class="p-price">Price :'.$currency.$cart_itm["price"].'</div>';
    echo '</li>';
    $subtotal = ($cart_itm["price"]*$cart_itm["qty"]);
    $total = ($total + $subtotal);
  }
  echo '</ol>';
  echo '<span class="check-out-txt"><strong>Total : '.$currency.$total.'</strong> <a href="view_cart.php">Check-out!</a></span>';
  echo '<span class="empty-cart"><a href="cart_update.php?emptycart=1&return_url='.$current_url.'">Empty Cart</a></span>';
}else{
  echo 'Your Cart is empty';
}
?>
</div>

Bước 4 : Cập nhật giỏ hàng

Giỏ hàng sẽ có chức năng là thêm và xóa sản phẩm khi đưa vào giỏ. Khi các bạn click vào nút “Add to Cart“, form sẽ gửi một giá trị hidden là mã sản phẩm (product code) với số lượng (quantity) đến file Cart_update.php thông qua phương thức POST. Chúng ta sẽ sử dụng những thông tin được gửi đến này để lấy thông tin sản phẩm từ database. Các bạn copy đoạn code bên dưới và dán vào file Cart_update.php. Mỗi một câu lệnh có để ghi chú, các bạn có thể xem những dòng ghi chú này để hiểu rõ code hơn.

<?php
session_start(); //start session
include_once("config.php"); //include config file

//empty cart by distroying current session
if(isset($_GET["emptycart"]) && $_GET["emptycart"]==1)
{
  $return_url = base64_decode($_GET["return_url"]); //return url
  session_destroy();
  header('Location:'.$return_url);
}

//add item in shopping cart
if(isset($_POST["type"]) && $_POST["type"]=='add')
{
  $product_code  = filter_var($_POST["product_code"], FILTER_SANITIZE_STRING); //product code
  $product_qty  = filter_var($_POST["product_qty"], FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT); //product code
  $return_url   = base64_decode($_POST["return_url"]); //return url
  
  //limit quantity for single product
  if($product_qty > 10){
    die('<div align="center">This demo does not allowed more than 10 quantity!<br /><a href="http://sanwebe.com/assets/paypal-shopping-cart-integration/">Back To Products</a>.</div>');
  }

  //MySqli query - get details of item from db using product code
  $results = $mysqli->query("SELECT product_name,price FROM products WHERE product_code='$product_code' LIMIT 1");
  $obj = $results->fetch_object();
  
  if ($results) { //we have the product info
    
    //prepare array for the session variable
    $new_product = array(array('name'=>$obj->product_name, 'code'=>$product_code, 'qty'=>$product_qty, 'price'=>$obj->price));
    
    if(isset($_SESSION["products"])) //if we have the session
    {
      $found = false; //set found item to false
      
      foreach ($_SESSION["products"] as $cart_itm) //loop through session array
      {
        if($cart_itm["code"] == $product_code){ //the item exist in array

          $product[] = array('name'=>$cart_itm["name"], 'code'=>$cart_itm["code"], 'qty'=>$product_qty, 'price'=>$cart_itm["price"]);
          $found = true;
        }else{
          //item doesn't exist in the list, just retrive old info and prepare array for session var
          $product[] = array('name'=>$cart_itm["name"], 'code'=>$cart_itm["code"], 'qty'=>$cart_itm["qty"], 'price'=>$cart_itm["price"]);
        }
      }
      
      if($found == false) //we didn't find item in array
      {
        //add new user item in array
        $_SESSION["products"] = array_merge($product, $new_product);
      }else{
        //found user item in array list, and increased the quantity
        $_SESSION["products"] = $product;
      }
      
    }else{
      //create a new session var if does not exist
      $_SESSION["products"] = $new_product;
    }
    
  }
  
  //redirect back to original page
  header('Location:'.$return_url);
}

//remove item from shopping cart
if(isset($_GET["removep"]) && isset($_GET["return_url"]) && isset($_SESSION["products"]))
{
  $product_code  = $_GET["removep"]; //get the product code to remove
  $return_url   = base64_decode($_GET["return_url"]); //get return url

  
  foreach ($_SESSION["products"] as $cart_itm) //loop through session array var
  {
    if($cart_itm["code"]!=$product_code){ //item does,t exist in the list
      $product[] = array('name'=>$cart_itm["name"], 'code'=>$cart_itm["code"], 'qty'=>$cart_itm["qty"], 'price'=>$cart_itm["price"]);
    }
    
    //create a new product list for cart
    $_SESSION["products"] = $product;
  }
  
  //redirect back to original page
  header('Location:'.$return_url);
}

Bước 5 : Xem tổng quan giỏ hàng

Bây giờ chúng ta sẽ liệt kê tất cả các sản phẩm có trong giỏ hàng, với số lượng, giá tiền, và tổng tiền sẽ phải thanh toán trước khi tiến hành ” đặt mua “. Nếu các bạn muốn nâng cao, ở phần này các bạn có thể chèn thêm tiền thuế, phí giao hàng… Các bạn copy đoạn code sau vào file View_cart.php.

<?php
session_start();
include_once("config.php");
  if(isset($_SESSION["products"]))
  {
    $total = 0;
    echo '<form method="post" action="PAYMENT-GATEWAY">';
    echo '<ul>';
    $cart_items = 0;
    foreach ($_SESSION["products"] as $cart_itm)
    {
      $product_code = $cart_itm["code"];
      $results = $mysqli->query("SELECT product_name,product_desc, price FROM products WHERE product_code='$product_code' LIMIT 1");
      $obj = $results->fetch_object();
      
      echo '<li class="cart-itm">';
      echo '<span class="remove-itm"><a href="cart_update.php?removep='.$cart_itm["code"].'&return_url='.$current_url.'">&times;</a></span>';
      echo '<div class="p-price">'.$currency.$obj->price.'</div>';
      echo '<div class="product-info">';
      echo '<h3>'.$obj->product_name.' (Code :'.$product_code.')</h3> ';
      echo '<div class="p-qty">Qty : '.$cart_itm["qty"].'</div>';
      echo '<div>'.$obj->product_desc.'</div>';
      echo '</div>';
      echo '</li>';
      $subtotal = ($cart_itm["price"]*$cart_itm["qty"]);
      $total = ($total + $subtotal);

      echo '<input type="hidden" name="item_name['.$cart_items.']" value="'.$obj->product_name.'" />';
      echo '<input type="hidden" name="item_code['.$cart_items.']" value="'.$product_code.'" />';
      echo '<input type="hidden" name="item_desc['.$cart_items.']" value="'.$obj->product_desc.'" />';
      echo '<input type="hidden" name="item_qty['.$cart_items.']" value="'.$cart_itm["qty"].'" />';
      $cart_items ++;
      
    }
    echo '</ul>';
    echo '<span class="check-out-txt">';
    echo '<strong>Total : '.$currency.$total.'</strong> ';
    echo '</span>';
    echo '</form>';
    
  }else{
    echo 'Your Cart is empty';
  }
?>

Thế là xong rồi đó các bạn, để có một giỏ hàng đúng nghĩa thì còn có rất nhiều vấn đề và chi tiết cần thêm vào, tuy nhiên , các bạn cần nắm vững những bước căn bản như trong bài học này rồi sau đó mới có thể nâng cao lên theo ý mình muốn. Nếu có gì thắc mắc thì đừng ngần ngại để lại lời nhắn dưới dạng comments nhé.

Chúc các bạn thành công !

Tags: php cơ bản shopping cart

Chuyên Mục: PHP

Bài viết được đăng bởi webmaster

 • Bird Duck

  oh thích thật đấy ai giúp mình tạo giỏ hàng shoping bằng html5 với . cảm ơn

 • e nhan

  anh cho e hỏi ! nếu muốn add thêm vào sản phẩm mới mua thì nó sẽ tự tăng số lượng lên thì làm sao (ví dụ : e đã mua sp 1 rồi , giờ mua nữa thì nó sẽ add vào giỏ hàng với số lượng là 2). Thanks a!a có thể gửi ý tưởng hay code cho e được ko ? gmail:tranvannhanfh0094@gmail.com

 • dang tran manh

  bai viet rat tuyet nhung minh lai khong ap dung duoc vao wordpress, cho vao no bi loi khong chay duoc

 • quynh

  admin on vong lap while tren ko chay duoc.

Bài liên quan

Tạo ứng dụng Color Picker đơn giản với HTML5 Canvas

Canvas là phần tử mới xuất hiện trong HTML5, việc hiểu rõ và sử dụng canvas sẽ giúp các bạn có thể viết được nhiều ứng dụng như games. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tạo một ứng dụng nhỏ đơn giản về HTML5 Canvas. Với ứng dụng này, các bạn có thể lấy mã màu theo HEX và RGB mà chúng ta thường gọi ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 20:12 ngày 04/10/2018

Tạo giỏ hàng (Shopping Cart) đơn giản với PHP

Tạo ứng dụng giỏ hàng hay Shopping Cart luôn luôn là một phần quan trọng nhất đối với người làm web. Với sự phát triển như vũ bão của thương mại điện tử, thì ngày càng có nhiều website bán hàng với đủ thể loại xuất hiện. Thực tế thì khi xây dựng một website bán hàng, các bạn không cần phải tự lập ...

Trần Trung Dũng viết 18:01 ngày 04/10/2018

Tạo lớp (class) phân trang đơn giản bằng PHP

Trong quá trình làm web, ắt hẳn bạn sẽ cần phân trang khi dữ liệu được load quá nhiều, đoạn code dưới đây chỉ là một lớp phân trang đơn giản nhưng sẽ rất hữu ích cho những bạn mới bước vào lập trình nói chung và lập trình bằng php nói riêng. Đoạn code phân trang này sẽ hiển thị như sau khi bạn ...

Vũ Văn Thanh viết 17:44 ngày 04/10/2018

Tự tay tạo một trang Blog đơn giản với PHP

Những đoạn code mà mình sẽ post sau đây là những kiến thức cơ bản dành cho những ai lập trình php , nếu bạn không thích php thì cũng có thể tham khảo vì nó rất đơn giản và dễ hiểu và bạn có thể áp dụng với ngôn ngữ lập trình nào khác mà bạn ưa thích. Chúng ta sẽ lần lượt tạo các file sau đây ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:43 ngày 04/10/2018

Tự tạo captcha đơn giản với PHP

Captcha là một công cụ hình và chữ, được gọi là một CAPTCHA – viết tắt của ‘ Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart ' (Phép thử Turing công cộng hoàn toàn tự động để phân biệt máy tính với người). Đó cơ bản là một bài kiểm tra về mức độ chính xác trong phản ...

Bùi Văn Nam viết 16:55 ngày 01/10/2018
0