07/09/2018, 10:45

Quản Lý User của Group Trên Linux và Mac OS X

Quản lý User trong Group là một tác vụ mà các lập trình viên cũng như các sysadmin thường hay phải đối mặt khi phải phân quyền file và thư mục trên hệ điều hành Linux. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách quản lý các user của một group sử dụng ứng dụng command line terminal trên Linux và ...

Quản lý User trong Group là một tác vụ mà các lập trình viên cũng như các sysadmin thường hay phải đối mặt khi phải phân quyền file và thư mục trên hệ điều hành Linux. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu cách quản lý các user của một group sử dụng ứng dụng command line terminal trên Linux và Mac OSX.

Thêm User vào Group

Thêm User vào Group Trên Linux

Câu lệnh để thêm một user vào grop trên Linux như sau:

$ sudo useradd -G $groupname $username

Ví dụ câu lệnh sau khi chạy trên Ubuntu sẽ thêm user www-data vào group www:

$ sudo useradd -G www www-data

Thêm User vào Group Trên Mac OS X

Câu lệnh để thêm một user vào grop trên Mac OS X như sau:

$ sudo dseditgroup -o edit -a $username -t user $groupname

Ví dụ câu lệnh sau khi chạy trên Mac OS X sẽ thêm user daemon vào group www:

$ sudo dseditgroup -o edit -a deamon -t user www

Xoá User Trong Group

Xoá User Trong Group trên Linux

Câu lệnh để xoá user có trong một group trên Linux như sau:

$ sudo userdel $username $groupname

Câu lệnh này sẽ không xoá người dùng $username hay grou $groupname ra khỏi hệ thống mà chỉ xoá mối liên hệ giữa user và group.

Ví dụ dưới sau khi chạy trên Ubuntu sẽ xoá user www-data ra khỏi group www:

$ sudo userdel www www-data

Xoá User Trong Group trên Mac OS X

Câu lệnh để xoá user có trong một group trên Mac OS X như sau:

$ sudo dseditgroup -o edit -d $username -t user $groupname

Câu lệnh này sẽ không xoá người dùng $username hay grou $groupname ra khỏi hệ thống mà chỉ xoá mối liên hệ giữa user và group.

Ví dụ dưới sau khi chạy trên Mac OS X sẽ xoá user www-data ra khỏi group www:

$ sudo dseditgroup -o edit -d daemon -t user www

Liệt Kê User trong Group

Liệt Kê User trong Group trên Linux

Câu lệnh để liệt kê các user có trong group trên LInux như sau:

$ awk -F: '/^$groupname/ {print $4;}' /etc/group

Ví dụ câu lệnh sau khi chạy trên Ubuntu sẽ liệt kê danh sách các user trong group www:

$ awk -F: '/^www/ {print $4;}' /etc/group

Ngoài ra nếu trên hệ thống của bạn có cài đặt getent bạn có thể sử dụng câu lệnh ngắn hơn như sau:

$ sudo getent $groupname

Ví dụ câu lệnh sau khi chạy trên Ubuntu sẽ liệt kê danh sách các user trong group www:

$ sudo getent www

Liệt Kê User trong Group trên Mac OS X

Câu lệnh để liệt kê các user có trong group trên Mac OS X như sau:

$ dscacheutil -q group -a name $groupname

Ví dụ câu lệnh sau khi chạy trên Mac OS X sẽ liệt kê danh sách các user trong group admin:

$ sudo dscacheutil -q group -a name admin
0