02/10/2018, 11:30

[VB.NET] Hướng dẫn cuộn chuột load image vào Grid View từ URL bất đồng bộ (Async load image to gridview big data)

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn load hình ảnh từ đường dẫn trong thư mục ổ đĩa của bạn vào Column của GridView Devexpress. Hôm trước, mình cũng đã có viết bài hướng dẫn cho các bạn tải hình ảnh từ url vào gridview devexpress bằng VB.NET ...

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn load hình ảnh từ đường dẫn trong thư mục ổ đĩa của bạn vào Column của GridView Devexpress.

Hôm trước, mình cũng đã có viết bài hướng dẫn cho các bạn tải hình ảnh từ url vào gridview devexpress bằng VB.NET. Tuy nhiên, khi các bạn tải dữ liệu ít vào gridview thì không sao.

Nếu dữ liệu của các bạn là dữ liệu lớn (big data) khoảng 1000 record trở lên, thì khi các bạn kéo chuột trong gridview thì sẽ có cảm giác bị lag.

Vì vậy, bài toán đặt ra là chúng ta sẽ làm thế nào cho load dữ liệu không bị lag.

+ Load dữ liệu khi rê chuột, tức là kéo chuột đến đâu sẽ tải dữ liệu đến đó giống như các bạn load hình ảnh theo Ajax trên website vậy.

+ Mình sẽ tải hình ảnh bất đồng bộ để tối ưu hóa tối độ tải trên gridview.

+ Khi kéo chuột đến record nào trên gridview hiển thị sẽ ưu tiên cho hiển thị hình ảnh ở vị trí đó.

Dưới đây là giao diện của demo của chương trình:

Tải hình ảnh từ url thành hình ảnh vào gridcontrol devexpress

+ Viết hàm tạo dữ liệu demo sử dụng for để tạo datatable trong bài mình ví dụ là tạo ra 100.000 record.

 Private Function FillDataTable() As DataTable
    Dim _dataTable As New DataTable()
    Dim col As DataColumn

    Dim row As DataRow

    _dataTable.TableName = "SomeTable"

    col = New DataColumn()
    col.ColumnName = "Display Image"
    col.DataType = System.Type.[GetType]("System.String")

    _dataTable.Columns.Add(col)
    Dim j = 0
    For i = 1 To 100000
      j = j + 1
      row = _dataTable.NewRow()
      row("Display Image") = "photoimg" & j.ToString & ".jpg"

      _dataTable.Rows.Add(row)
      If (j = 13) Then
        j = 0
      End If

    Next
    Return _dataTable
  End Function

+ Tiếp tục cần tạo Module với tên sau: mld_LoadAsyncImage.vb

Source code

Imports System.IO
Imports System.Threading
Imports System.Threading.Tasks
Imports DevExpress.XtraGrid
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Base
Imports DevExpress.XtraGrid.Views.Grid
Module mld_LoadAsyncImage
  Private imageArr() As Image
  Private Const THUMBNAIL_IMG_HEIGHT As Integer = 80
  Private cancelTaskSourceGridView As CancellationTokenSource = New CancellationTokenSource()
  Private listCancelTaskSourceVisibleRow As List(Of CancellationTokenSource) = New List(Of CancellationTokenSource)
  Private myView As GridView


  Public Sub GridControl_DataSourceChanged(sender As Object, e As EventArgs)
    Dim gc = TryCast(sender, GridControl)
    myView = TryCast(gc.FocusedView, GridView)
    Dim dt = TryCast(gc.DataSource, DataTable)
    cancelTaskSourceGridView.Cancel()
    DisposeImageArr()

    If dt IsNot Nothing Then
      imageArr = New Image(dt.Rows.Count - 1) {}
      cancelTaskSourceGridView = New CancellationTokenSource
      Task.Factory.StartNew(Sub()
                   AsyncLoadImage(cancelTaskSourceGridView)
                 End Sub, cancelTaskSourceGridView)
    End If
  End Sub

  Private Sub AsyncLoadImage(cancelSource As CancellationTokenSource)
    Dim dt = TryCast(myView.GridControl.DataSource, DataTable)
    Dim imgArr = imageArr
    For r = 0 To dt.Rows.Count - 1 Step 1
      If Not cancelSource.Token.IsCancellationRequested Then
        'Load hình từ file
        Dim filename As String = dt.Rows(r)("Display Image")
        Dim img As Image
        If File.Exists(filename) Then
          Using imgStream = New FileStream(filename, FileMode.Open, FileAccess.Read)
            img = ResizeImage(Image.FromStream(imgStream), THUMBNAIL_IMG_HEIGHT)
            imgStream.Close()
          End Using
        Else
          img = ResizeImage(My.Resources.logo, THUMBNAIL_IMG_HEIGHT, False)
        End If
        imgArr(r) = img

        'load hình từ ftp server
        'ftp://192.168.0.96/green_human.jpg
        'Dim request = WebRequest.Create("ftp://192.168.0.96/green_human.jpg")
        'Dim response = request.GetResponse()
        'Dim Stream = response.GetResponseStream()
        'Dim bmp = Bitmap.FromStream(Stream)
      Else
        'MsgBox("task cancel")
        Exit For
      End If
    Next
  End Sub

  Public Sub BandedGridView1_CustomDrawCell(sender As Object, e As RowCellCustomDrawEventArgs)
    If e.Column.FieldName = "Display Image" Then
      If imageArr IsNot Nothing Then
        Dim rowSourceIndex = myView.GetDataSourceRowIndex(e.RowHandle)
        If rowSourceIndex > -1 AndAlso imageArr(rowSourceIndex) IsNot Nothing Then
          Dim sourceImg = imageArr(rowSourceIndex)
          Dim rect = e.Bounds
          Dim hs = Math.Min(rect.Width / sourceImg.Width, rect.Height / sourceImg.Height)
          rect.Width = Convert.ToInt32(sourceImg.Width * hs)
          rect.Height = Convert.ToInt32(sourceImg.Height * hs)

          rect.X = rect.X + Convert.ToInt32((e.Bounds.Width - rect.Width) / 2)
          rect.Y = rect.Y + Convert.ToInt32((e.Bounds.Height - rect.Height) / 2)

          e.Graphics.DrawImage(sourceImg, rect)
        Else
          Dim cancelSource = New CancellationTokenSource
          SyncLock listCancelTaskSourceVisibleRow
            listCancelTaskSourceVisibleRow.Add(cancelSource)
            If listCancelTaskSourceVisibleRow.Count > 20 Then
              listCancelTaskSourceVisibleRow(0).Cancel()
              listCancelTaskSourceVisibleRow.RemoveAt(0)
            End If
          End SyncLock
          Task.Factory.StartNew(
            Sub()
              AsyncLoadImageDrawCell(e, cancelSource)
            End Sub, cancelSource)
        End If
      End If
      e.Handled = True

    End If
  End Sub

  Private Sub AsyncLoadImageDrawCell(e As RowCellCustomDrawEventArgs, cancelSource As CancellationTokenSource)
    If Not cancelSource.Token.IsCancellationRequested Then
      Dim rowSourceIndex = myView.GetDataSourceRowIndex(e.RowHandle)
      Dim img As Image
      If File.Exists(e.CellValue) Then
        img = ResizeImage(Image.FromFile(e.CellValue), THUMBNAIL_IMG_HEIGHT)
      Else
        img = ResizeImage(My.Resources.logo, THUMBNAIL_IMG_HEIGHT, False)
      End If
      imageArr(rowSourceIndex) = img
      'trigger CustomDrawCell reload khi đã có Img
      myView.GridControl.BeginInvoke(
      Sub()
        myView.SetRowCellValue(e.RowHandle, "Display Image", myView.GetRowCellValue(e.RowHandle, "Display Image"))
      End Sub)

    End If
  End Sub

  Private Sub DisposeImageArr()
    If imageArr IsNot Nothing Then
      For r = 0 To imageArr.Length - 1 Step 1
        If imageArr(r) IsNot Nothing Then
          imageArr(r).Dispose()
        End If
      Next
      imageArr = Nothing
    End If
  End Sub

  Public Function ResizeImage(b As Image, awidth As Integer, height As Integer, Optional ByVal disposeOriginal As Boolean = True) As Image
    Dim result As Image = New Bitmap(awidth, height)
    Using g = Graphics.FromImage(result)
      g.DrawImage(b, 0, 0, awidth, height)
      If disposeOriginal Then
        b.Dispose()
        b = Nothing
      End If
    End Using
    Return result
  End Function

  Public Function ResizeImage(b As Image, height As Integer, Optional ByVal disposeOriginal As Boolean = True) As Image
    Dim awidth = Convert.ToInt32(height / b.Height * b.Width)
    Return ResizeImage(b, awidth, height, disposeOriginal)
  End Function
End Module

+ Tiếp theo mình sẽ viết sự kiện cho Datasource_Change

Private Sub SimpleButton1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton1.Click
    AddHandler GridControl1.DataSourceChanged, AddressOf mld_LoadAsyncImage.GridControl_DataSourceChanged
    AddHandler GridView1.CustomDrawCell, AddressOf mld_LoadAsyncImage.BandedGridView1_CustomDrawCell
    Dim dt As DataTable = FillDataTable()
    GridControl1.DataSource = dt


  End Sub

VIDEO DEMO ỨNG DỤNG

DOWNLOAD SOURCE

HAVE FUN :)

Tags: bất đồng bộgridviewdatagridview
0