Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:11

Bài 14: Sắp xếp kết quả với lệnh Order By trong MySQL

Khi sử dụng lệnh SELECT lấy dữ liệu thì theo mặc định nó sẽ sắp xếp kết quả từ cũ tới mới. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi thứ tự sắp xếp ngược lại ...

Khi sử dụng lệnh SELECT lấy dữ liệu thì theo mặc định nó sẽ sắp xếp kết quả từ cũ tới mới. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi thứ tự sắp xếp ngược lại theo dạng từ mới tới cũ, hay thậm chí là sắp xếp theo một column nào đó cũng được bằng cách sủ dụng lệnh ORDER BY.

1. Giới thiệu lệnh ORDER BY trong MySQL

Lệnh ORDER BY dùng chung với lệnh SELECT để sắp xếp kết quả trả về theo tiêu chí:

  • Kết quả sẽ tăng hoặc giảm dần
  • Có thể chọn một hoặc nhiều columns để sắp xếp

Sắp xếp theo 1 column

Cú pháp như sau:

SELECT field1, field2, ...
FROM table_name
WHERE ...
ORDER BY column_name sort_type<br><br><br>

Trong đó:

  • column_name là tên column cần sắp xếp
  • sort_type là loại sắp xếp và có giá trị là:
    • ASC nếu tăng dần
    • DESC nếu giảm dần

Ví dụ: Lấy danh sách sinh viên trong bảng SINHVIEN và kết quả trả về sắp xếp theo ID sinh viên và tăng dần

SELECT MaSV, TenSV, NamSinh
FROM SINHVIEN
ORDER BY MaSV ASC

Sắp xếp theo nhiều column

Cú pháp như sau:

SELECT field1, field2, ...
FROM table_name
WHERE ...
ORDER BY column_name1 sort_type1, column2 sort_type2, ...

Giải thích tương tự như trường hợp trên, nghĩa là column_name sẽ là tên column và sort_type sẽ là cách sort tăng (ASC) hoặc giảm (DESC).

Ví dụ: Lấy danh sách sinh viên trong bảng SINHVIEN và sắp xếp theo ID sinh viên là tăng dần và năm sinh giảm dần

SELECT MaSV, TenSV, NamSinh
FROM SINHVIEN
ORDER BY MaSV ASC, NamSinh DESC

2. Một số ví dụ khác về ORDER BY trong MySQL

Trước tiên bạn cần tạo database QLHS và tạo bảng SINHVIEN, sau đó thêm vào một số record như sau:

CREATE DATABASE QLHS;

USE QLHS;

CREATE TABLE SINHVIEN(
	MaSV INT(11) NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
	TenSV VARCHAR (255),
	NamSinh	INT(4)
) ENGINE = INNODB;

INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van A', '1990');
INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van B', '1991');
INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van C', '1980');
INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van D', '1976');
INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van E', '1990');
INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van F', '1954');
INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van G', '1967');
INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van H', '1978');
INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van I', '1991');
INSERT INTO SINHVIEN (TenSV, NamSinh) VALUES ('Nguyen Van K', '2000');

Ok bây giờ ta làm các ví dụ nhé.

Ví dụ 1: Lấy danh sách sinh viên sắp xếp theo ID và tăng dần
SELECT * FROM SINHVIEN ORDER BY MaSV ASC

Kết quả:

sap-xep-sinh-vien-tang-dan-mysql.png

Ví dụ 2: Lấy danh sách sinh viên có năm sinh bé hơn 1990 và sắp xếp theo Năm sinh tăng dần
SELECT * FROM SINHVIEN 
WHERE NamSinh < 1990
ORDER BY NamSinh ASC

Kết quả:

/namsinh-be-hon-1990-sap-xep-tang-dan.png

Ví dụ 3: Lấy danh sách sinh viên và sắp xếp tăng dần theo mã sinh viên và giảm dần theo năm sinh
SELECT * FROM SINHVIEN 
ORDER BY MaSV ASC, NamSinh DESC 

Kết quả:

/sap-xe-theo-nam-sinh-va-ma-sinh-vien.png

3. Lời kết

Vẫn còn một số cách sắp xếp ORDER BY nâng cao trong MySQL nữa như:

  • Sắp xếp theo biểu thức
  • Sắp xếp với hàm FIELD()

Nhưng mình không đề cập trong bài này vì sẽ rất khó cho những ban mới học MySQL. 

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

MySQL căn bản

Trong series học MySQL căn bản này bạn sẽ được hướng dẫn tự học MySQL tại nhà một cách hiệu quả, series này dành cho những bạn đang muốn tự học MySQL. Khi học lập trình web với PHP thì chắc chắn bạn sẽ được gợi ý học thêm MySQL nữa bởi bộ đôi PHP + MySQL là một cặp hoàn hảo xưa nay, nó ...

MySQL Functions

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

MySQL View

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

MySQL Tutorials

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Bài 20: INNER JOIN trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng INNER JOIN để kết hai bảng với nhau. Ở bài tích đề cát chúng ta đã tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu ...

Bài 18: Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL

Nếu bạn cần viết hai câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả duy nhất thì bạn phải sử dụng toán tử UNION. ...

Tạo Unique trong MySQL

Trong bài tạo khóa chính Primary Key mình đã nói rằng trong một bảng sẽ tồn tại một khóa chính ( có thể có nhiều fields ) và giá trị của nó sẽ là ...

Bài 13: WHERE IN - WHERE LIKE trong MySQL

Ở bài tìm hiểu lệnh SELECT mình đã liệt kê danh sách các toán tử và trong đó có hai toán tử là IN và LIKE thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ...

Bài 16: Phép tích đề cát trong MySQL

Tích đề cát trong MySQL có nghĩa là truy vấn trên nhiều table trong cùng một câu SELECT và kêt quả trả về có thể là một trong số các fields của ...

Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Với mỗi ứng dụng chúng ta sẽ tạo một Database để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng đó. Mỗi database sẽ có các table và trong mỗi table thì có nhiều ...