07/09/2018, 15:26

Tìm hiểu ví dụ về AJAX Database

AJAX có thể được sử dụng cho giao tiếp tương tác với cơ sở dữ liệu. Ví dụ về AJAX Database Ví dụ sau sẽ cho thấy một trang web có thể lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu bằng AJAX như thế nào: Giải thích ví dụ – hàm showCustomer() Khi người dùng chọn một ...

AJAX có thể được sử dụng cho giao tiếp tương tác với cơ sở dữ liệu.

Ví dụ về AJAX Database

Ví dụ sau sẽ cho thấy một trang web có thể lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu bằng AJAX như thế nào:

Giải thích ví dụ – hàm showCustomer()

Khi người dùng chọn một khách hàng trong danh sách thả xuống ở trên, một hàm gọi là “showCustomer()” được thực thi. Hàm được kích hoạt bởi sự kiện “onchange”:

showCustomer

function showCustomer(str) {
 var xhttp; 
 if (str == "") {
  document.getElementById("txtHint").innerHTML = "";
  return;
 }
 xhttp = new XMLHttpRequest();
 xhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
  document.getElementById("txtHint").innerHTML = this.responseText;
  }
 };
 xhttp.open("GET", "getcustomer.asp?q="+str, true);
 xhttp.send();
}

Hàm showCustomer() thực hiện như sau:

 • Kiểm tra nếu khách hàng đã được chọn
 • Tạo một đối tượng XMLHttpRequest
 • Tạo ra các hàm để được thực hiện khi phản hồi của máy chủ đã sẵn sàng
 • Gửi yêu cầu tới tệp tin trên máy chủ
 • Lưu ý rằng một tham số (q) được thêm vào URL (với nội dung của danh sách thả xuống)

Trang trên máy chủ được gọi bởi JavaScript trong ví dụ trên là một tệp tin ASP được gọi là “getcustomer.asp”. Các tập tin máy chủ có thể dễ dàng được viết lại trong PHP, hoặc một số ngôn ngữ máy chủ khác.

Mã nguồn trong “getcustomer.asp” chạy một truy vấn đối với một cơ sở dữ liệu và trả về kết quả trong một bảng HTML:

<%
response.expires=-1
sql="SELECT * FROM CUSTOMERS WHERE CUSTOMERID="
sql=sql & "'" & request.querystring("q") & "'"

set conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.Provider="Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
conn.Open(Server.Mappath("/datafolder/northwind.mdb"))
set rs=Server.CreateObject("ADODB.recordset")
rs.Open sql,conn

response.write("<table>")
do until rs.EOF
 for each x in rs.Fields
  response.write("<tr><td><b>" & x.name & "</b></td>")
  response.write("<td>" & x.value & "</td></tr>")
 next
 rs.MoveNext
loop
response.write("</table>")
%>
Tham khảo thêm các khóa học lập trình web từ Front-end đến Back-end do trực tiếp giảng viên quốc tế trường FPT Arena giảng dạy giúp bạn thành thạo kỹ năng lập trình web từ CƠ BẢN – NÂNG CAO với giá chỉ từ 290,000đ:
 • Học lập trình front-end cơ bản với bootstrap 4/html5/css3
 • Học lập trình front-end nâng cao qua Project thực tế
 • Học thiết kế web với Photoshop, CSS theo kiểu SASS
 • Học cách sử dụng Git_hub cho lập trình viên
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC cơ bản
 • Học lập trình Back-end PHP theo mô hình MVC nâng cao
 • Học lập trình Cơ sở dữ liệu với AngularJS
 • Học lập trình theme wordpress. Làm ra mọi website hoàn chỉnh với wordpress
 • Combo lập trình front-end từ cơ bản – nâng cao
 • Combo lập trình back-end từ cơ bản đến nâng cao
 • Combo lập trình web với word press từ A-Z
Bài liên quan

Tìm hiểu ví dụ về AJAX Database

AJAX có thể được sử dụng cho giao tiếp tương tác với cơ sở dữ liệu. Ví dụ về AJAX Database Ví dụ sau sẽ cho thấy một trang web có thể lấy thông tin từ cơ sở dữ liệu bằng AJAX như thế nào: Giải thích ví dụ – hàm showCustomer() Khi người dùng chọn một ...

Vũ Văn Thanh viết 15:26 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu ví dụ về AJAX XML

AJAX có thể được sử dụng cho giao tiếp tương tác với một tệp XML. Ví dụ về AJAX XML Ví dụ sau sẽ minh hoạ cách một trang web có thể lấy thông tin từ một tệp tin XML với AJAX: Giải thích ví dụ Khi người dùng nhấp vào nút “Get CD Info” ở trên, ...

Trần Trung Dũng viết 15:23 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu Ví dụ về AJAX PHP

AJAX được sử dụng để tạo các ứng dụng tương tác. Ví dụ PHP AJAX Ví dụ sau minh hoạ cách một trang web có thể kết nối với một máy chủ web trong khi người dùng nhập các ký tự trong một trường đầu vào: Giải thích ví dụ Trong ví dụ trên, khi người dùng nhập ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:22 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu ví dụ về AJAX ASP

AJAX được sử dụng để tạo các ứng dụng tương tác. Ví dụ về AJAX ASP Ví dụ sau sẽ thể hiện cách một trang web có thể giao tiếp với một máy chủ web trong khi một người sử dụng loại ký tự trong một trường đầu vào: Giải thích ví dụ Trong ví dụ trên, khi ...

Tạ Quốc Bảo viết 15:21 ngày 07/09/2018

Ví dụ về AJAX RSS Feed trong PHP

Đôi điều về RSS R eally S imple S yndication được sử dụng để công bố thông tin được cập nhật từ Website như audio, video, image, … Chúng ta có thể tích hợp RSS feed tới một Website bởi sử dụng AJAX và PHP. Code dưới minh họa cách hiển thị RSS feed trong Site của bạn. Tệp ...

Bùi Văn Nam viết 10:28 ngày 14/08/2018
0