07/09/2018, 17:51

Trả về 404 với API trong Laravel

Một tính năng hữu dụng được đề xuất trong Laravel 5.5 mà ít ai để ý đó là fallback routing (nôm na là định tuyến dự phòng). Bạn có thể tím hiểu về fallback routing tại bài viết Better 404 responses using Laravel +5.5 của tác giả Mohamed Said để hiểu về nó một cách tổng quát nhất cũng như những ...

Một tính năng hữu dụng được đề xuất trong Laravel 5.5 mà ít ai để ý đó là fallback routing (nôm na là định tuyến dự phòng). Bạn có thể tím hiểu về fallback routing tại bài viết Better 404 responses using Laravel +5.5 của tác giả Mohamed Said để hiểu về nó một cách tổng quát nhất cũng như những tiện ích thiết thực mà nó mang lại.

Khi bạn tạo ra một API, bạn có thể muốn một route 404 đáp ứng với JSON (hoặc bất kỳ định dạng nào bạn muốn route trả về) thay vì phản hồi JSON 404 mặc định.

Đây sẽ là nội dung của Json bạn nhận được nếu route của bạn không định nghĩa trước:

curl 
-H"Content-Type:application/json" 
-H"Accept: application/json" 
-i http://apidemo.test/not/found

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
Cache-Control: no-cache, private
Date: Thu, 16 Aug 2018 06:00:42 GMT

{
  "message": ""
}

Như bạn thấy đó, chúng ta nhận về một message rỗng, và trông nó thật thừa thãi phải không nào. Và giờ chúng ta cùng xem xét một số tình huống qua đó bạn có thể đảm bảo rằng API của bạn sẽ phản hồi lại một fallback 404 cùng với message cụ thể khi mà route gọi đến API không khớp nhé.

Thiết lập

Sử dụng laravel CLI, bạn sẽ tạo ra một project mới, qua đó tạo một response 404 cho API của bạn:

laravel new apidemo
cd apidemo/

# Valet users...
valet link

Chúng ta cùng cấu hình một database MySQL cho project nhé:

mysql -u root -e'create database apidemo'

Cập nhật một số thông tin trong file .env nào:

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=apidemo
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Chúng ta thao tác với bảng người dùng để làm một số ví dụ. Giờ chúng ta tạo seeder cho bảng user nhé:

<?php

use IlluminateDatabaseSeeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Seed the application's database.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    factory('AppUser', 10)->create();
  }
}

Cuối cùng chúng ta chạy migration và seeder nhỉ:

php artisan migrate:fresh --seed

API Routes

Chúng ta sẽ cùng tạo ra một vài API routes, bao gồm cả một fallbackroute cho API của chúng ta:

php artisan make:test Api/FallbackRouteTest

Thêm một test case để trả về phản hồi 404:

<?php

namespace TestsFeatureApi;

use TestsTestCase;
use IlluminateFoundationTestingWithFaker;
use IlluminateFoundationTestingRefreshDatabase;

class FallbackRouteTest extends TestCase
{
  /** @test */
  public function missing_api_routes_should_return_a_json_404()
  {
    $this->withoutExceptionHandling();
    $response = $this->get('/api/missing/route');

    $response->assertStatus(404);
    $response->assertHeader('Content-Type', 'application/json');
    $response->assertJson([
      'message' => 'Not Found.'
    ]);
  }
}

Nếu bạn chạy test suite vào thời điểm này thì sẽ không thành công vì bạn chưa xác định được fallback route tỏng trường hợp này:

phpunit --filter=ApiFallbackRouteTest
...
There was 1 error:

1) TestsFeatureApiFallbackRouteTest::missing_api_routes_should_return_a_json_404
SymfonyComponentHttpKernelExceptionNotFoundHttpException: GET http://localhost/api/missing/route

Giờ chúng ta phải định nghĩa một fallback route ở cuối file routes/api.php như sau:

Route::fallback(function(){
  return response()->json(['message' => 'Not Found.'], 404);
})->name('api.fallback.404');

Vậy là chúng ta đã vừa tạo ra một fallback route cho respond của chúng ta với định dạng JSON, kèm theo trả về một message.

Người dùng hợp lệ

Để minh họa thêm cách sử dụng fallback route, chúng ta sẽ xác định một route hợp lệ cho model User như sau:

Route::get('/users/{user}', '[email protected]')
  ->name('api.users.show');

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một controllercho User:

php artisan make:controller UsersController
php artisan make:resource User

Chúng ta dựa vào các ràng buộc của model binding và controller User để trả về response với didnhgj dạng Json:

<?php

namespace AppHttpControllers;

use AppUser;
use AppHttpResourcesUser as UserResource;
use IlluminateHttpRequest;

class UsersController extends Controller
{
  public function show(User $user)
  {
    return new UserResource($user);
  }
}

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một ví dụ để xác minh User endpoint và nhận về một response 404 khi mà yêu cầu của user đó là không hợp lệ:

php artisan make:test Api/ViewUserTes

Chúng ta cùng thử một ví dụ kích hoạt ModelNotFoundException:

<?php

namespace TestsFeatureApi;

use TestsTestCase;
use IlluminateFoundationTestingWithFaker;
use IlluminateDatabaseEloquentModelNotFoundException;
use IlluminateFoundationTestingRefreshDatabase;

class ViewUserTest extends TestCase
{
  /** @test */
  public function requesting_an_invalid_user_triggers_model_not_found_exception()
  {
    $this->withoutExceptionHandling();
    try {
      $this->json('GET', '/api/users/123');
    } catch (ModelNotFoundException $exception) {
      $this->assertEquals('No query results for model [AppUser].', $exception->getMessage());
      return;
    }

    $this->fail('ModelNotFoundException should be triggered.');
  }
}

Một ví dụ hơi dư thừa nhỉ, chúng ta sẽ không vô hiệu hóa xử lý ngoại lệ và đảm abro rằng chúng ta đang nhận lại 404 và thông báo lỗi "không có kết quả truy vấn" nào từ API:

/** @test */
  public function requesting_an_invalid_user_returns_no_query_results_error()
  {
    $response = $this->json('GET', '/api/users/123');
    $response->assertStatus(404);
    $response->assertHeader('Content-Type', 'application/json');
    $response->assertJson([
      'message' => 'No query results for model [AppUser].'
    ]);
  }

Tại thời điểm này, cả hai test case đều phải passing- chúng ta không nhất thiết phải sử dụng TDD để loại bỏ route model binding. Tiếp theo chúng ta viết một trường hợp test sai để trả về một fallback route:

/** @test */
public function invalid_user_uri_triggers_fallback_route()
{
  $response = $this->json('GET', '/api/users/invalid-user-id');
  $response->assertStatus(404);
  $response->assertHeader('Content-Type', 'application/json');
  $response->assertJson([
    'message' => 'Not Found.'
  ]);
}

Khi bạn chạy sẽ nhận được lỗi như sau:

Failed asserting that an array has the subset Array &0 (
  'message' => 'Not Found.'
).
--- Expected
+++ Actual
@@ @@
 Array
 (
-  [message] => Not Found.
+  [message] => No query results for model [AppUser].

Chúng ta có thể thực hiện kiểm tra bằng cashc hạn chế tham số:

Route::get('/users/{user}', '[email protected]')
  ->name('api.users.show')
  ->where('user', '[0-9]+');

Và giờ thì ok rồi đấy:

phpunit --filter=invalid_user_uri_triggers_fallback_route
...
OK (1 test, 4 assertions)

Bạn nên thêm điều kiện vào các tham số của route để route sẽ chỉ khớp với những param hợp lệ. Nếu sử dụng fallback route không cần thiết, thì response vẫn trả về lỗi 404, tuy nhiên lúc này có một số database có thể kích hoạt lỗi truy vấn bảng khi có giá trị không hợp lệ.

use RefreshDatabase;

/** @test */
public function guests_can_view_a_valid_user()
{
  $user = factory('AppUser')->create([
    'name' => 'LeBron James',
    'email' => '[email protected]',
  ]);

  $response = $this->json('GET', "/api/users/{$user->id}");
  $response->assertOk();
  $response->assertJson([
    'data' => [
      'name' => 'LeBron James',
      'email' => '[email protected]',
    ]
  ]);
}

Tùy chỉnh phản hồi ModelNotFoundException

Nếu bạn quan tâm tới việc dùng fallback route trowng trường hợp response trả về chứa ModelNotFoundException, bạn có thể cập nhật trình xử lý ngoại lệ như sau:

# app/Exceptions/Handler.php
use IlluminateDatabaseEloquentModelNotFoundException;
use IlluminateSupportFacadesRoute;

public function render($request, Exception $exception)
{
  if ($exception instanceof ModelNotFoundException && $request->isJson()) {
    return Route::respondWithRoute('api.fallback.404');
  }

  return parent::render($request, $exception);
}
Bài liên quan

Trả về 404 với API trong Laravel

Một tính năng hữu dụng được đề xuất trong Laravel 5.5 mà ít ai để ý đó là fallback routing (nôm na là định tuyến dự phòng). Bạn có thể tím hiểu về fallback routing tại bài viết Better 404 responses using Laravel +5.5 của tác giả Mohamed Said để hiểu về nó một cách tổng quát nhất cũng như những ...

Trần Trung Dũng viết 17:51 ngày 07/09/2018

Ví dụ về upload nhiều files trong Laravel 5.5

Upload file có lẽ là phần cơ bản của bất kì dự án nào nhưng với những newbie thì có thể gặp vài vấn đề lúc mới tiếp xúc, ví dụ như thực hiện upload nhiều files cùng lúc có validation sẽ không biết làm như nào. Trong bài viết này tôi sẽ tập trung vào một phần nhỏ đó trong nhiều thứ có thể làm khi ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:06 ngày 12/08/2018

CURD với Repository trong Laravel 5 (Part2)

Trong bài trước mình đã giới thiệu về Repository và có demo phần create, view list và show user bằng Laravel 5.3, các bạn có thể xem lại tại đây. Hôm nay mình xin demo tiếp phần update và delete ứng dụng Repository. Ok! Bắt đầu nào! Đầu tiên là update user, chúng ta tiến hành tạo phần view trước ...

Hoàng Hải Đăng viết 14:36 ngày 12/08/2018

Cách tạo URL thân thiện với SEO trong laravel

Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách sinh 1 URL thân thiện đối với SEO trong Laravel 5.3. Như chúng ta đã biết. SEO là 1 phần rất quan trọng đối của 1 website để gia tăng lượng người dùng truy cập vào website. Nếu website của bạn có URL thân thiện với SEO thì nó có thể giúp đỡ việc ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 14:21 ngày 12/08/2018

Một số điểm mới về Migration và Eloquent trong Laravel 5.3

Thay đổi của Eloquent Query Builder trả về một Collection. Trong Laravel 5.2, Query Builder trả về dữ liệu dưới dạng mảng mà mỗi phần tử là một thể hiên của đối tượng stdClass. Điều này đã được thay đổi trong Laravel 5.3, thay vì trả về array, Query Builder bây giờ sẽ trả collection. Đây ...

Bùi Văn Nam viết 14:15 ngày 12/08/2018
0