03/08/2018, 10:17

Bài 04: Lệnh tạo và xóa database MongoBB

Trước khi học thì các bạn lưu ý tôi sử dụng phần mềm Robomongo và kết nối đến database trên mongolab.com mà tôi đã hướng dẫn ở bài học mongodb ...

Trước khi học thì các bạn lưu ý tôi sử dụng phần mềm Robomongo và kết nối đến database trên mongolab.com mà tôi đã hướng dẫn ở bài học mongodb online với mongolab và Robomongo.

1. Tạo database (Create Database) trong MongoDB

Trong MongoDB sử dụng cú pháp use Database_Name để tạo mới một database. Nếu trường hợp Database đó chưa tồn tại thì nó sẽ tạo mới và ngược lại nó sẽ sử dụng database đó (không tạo mới).

Cú pháp tạo Database trong MongoDB:

use DATABASE_NAME

Ví dụ: tạo database tên freetutsdb thì ta làm như sau

use freetutsdb

Xem database Mongodb hiện tại đang sử dụng

Ta sử dụng lệnh db.

Ví dụ: chọn database freetutsdb và kiểm tra xem hiện tại đang sử dụng database nào

use freetutsdb
db

Lưu ý: với MySQL thì để ngăn cách hai dòng lệnh thì ta dùng dấu chấm phẩy (;) nhưng trong MongoDB thì ta không sử dụng.

Xem danh sách database trong MongoDB

Để xem danh sách database đã tạo trong MongoDB thì ta sử dụng lệnh sau:

show dbs

2. Lệnh xóa database (Drop Database) trong MongoDB

Sau khi tạo database xong nếu không có nhu cầu sử dụng thì bạn sẽ dùng lệnh db.dropDatabase() để xóa. Hàm này sẽ xóa database hiện tại đang sử dụng (sử dụng lệnh use để chọn).

Ví dụ:  Xóa database freetutsdb

use freetutsdb
db.dropDatabase()

Tham khảo video học mongodb

3. Lời kết

Khi sử dụng database trên mongolab.com thì bạn không thể thực hiện lệnh xóa hoặc drop database được nên nếu bạn test thì nó sẽ báo là không đủ quyền, như vậy bạn hãy coi như là bạn đã chạy lệnh thành công nhé. Ở các bài học về collection và các lệnh insert, update thì chúng ta có thể thực hiện được.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

0