02/10/2018, 11:31

[C#] Hướng dẫn tạo bàn phím ảo Sendkeys trong .NET

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bàn phím ảo Virtual Keyboard C# Để tạo bàn phím ảo rất đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng lệnh Sendkeys trong .NET để gởi chuỗi text qua ứng dụng bất kỳ khi chúng ta đang đặt ví trí con trỏ. Giao ...

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bàn phím ảo Virtual Keyboard C#

Để tạo bàn phím ảo rất đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng lệnh Sendkeys trong .NET để gởi chuỗi text qua ứng dụng bất kỳ khi chúng ta đang đặt ví trí con trỏ.

Giao diện demo:

sendkeys vb.net

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace sendkey
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        timer1.Enabled = true;
        int interval = int.Parse(textBox1.Text);
        timer1.Interval = interval * 1000;
      }
      catch (Exception)
      {

        
      }
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      SendKeys.Send(textBox1.Text);
      SendKeys.Send("{ENTER}");
    }
  }
}

HAVE FUN :)

Tags: eventkeyboard
0