06/04/2021, 14:47

Các hàm toán học (math) trong C / C++ - Các hàm chuẩn trong C / C++

Tổng hợp những hàm toán học trong C / C++, đây là những hàm nằm trong thư viện math.h, một bộ thư viện chuẩn (standard library) của ngôn ngữ C++. Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm toán học, bởi những bài tập cơ bản sẽ sử dụng rất nhiều hàm như: TÍnh căn bậc hai, ...

Tổng hợp những hàm toán học trong C / C++, đây là những hàm nằm trong thư viện math.h, một bộ thư viện chuẩn (standard library) của ngôn ngữ C++.

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm toán học, bởi những bài tập cơ bản sẽ sử dụng rất nhiều hàm như: TÍnh căn bậc hai, tính giá trị tuyệt đối, tính sin hoăc cosin ... Và sau đây là danh sách.

0