02/10/2018, 11:31

[VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ chạy và thay đổi màu nền trên Label

Bài viết này, mình xin hướng dẫn cho các bạn mới làm quen với lập trình bằng ngôn ngữ VB.NET , bằng cách tạo hiệu ứng cho text chạy qua lại và thay đổi màu nền LABEL giống quảng cáo, làm nỗi bật tiêu đề mình cần nói đến. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần ...

Bài viết này, mình xin hướng dẫn cho các bạn mới làm quen với lập trình bằng ngôn ngữ VB.NET, bằng cách tạo hiệu ứng cho text chạy qua lại và thay đổi màu nền LABEL giống quảng cáo, làm nỗi bật tiêu đề mình cần nói đến.

Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng 1 timer để thay đổi text theo vị trí và màu chữ.

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

Chữ chạy trong vb.net

Source code VB.NET

Imports vb = Microsoft.VisualBasic.Strings
Public Class Form1
  Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Dim X, Y As String
    X = vb.Left(LblWelcome.Text, 1)
    Y = vb.Right(LblWelcome.Text, Len(LblWelcome.Text) - 1)
    LblWelcome.Text = Y + X
    Dim rand As New Random()
    Dim A As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Dim R As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Dim G As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Dim B As Integer = rand.[Next](0, 255)
    LblWelcome.ForeColor = Color.FromArgb(A, R, G, B)

  End Sub
End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags: controllabeltextbox
Nguyenvanvinh2002 viết 17:21 ngày 14/05/2022

cần tạo những nút gì trên form vậy, đây chỉ là code

 

0