03/08/2018, 10:01

BOM - History trong Javascript

Đầy là bài thứ 3 trong danh sách các bài tìm hiểu về BOM và trong bài này chúng ta tìm hiểu đến đối tượng History trong Javascript, chúng ta chỉ ...

Đầy là bài thứ 3 trong danh sách các bài tìm hiểu về BOM và trong bài này chúng ta tìm hiểu đến đối tượng History trong Javascript, chúng ta chỉ tìm hiểu một số phương thức và thuộc tính hay sử dụng nhất chứ không thể trình bày một cách đầy đủ được.

1. History trong Javascript

Khi bạn lướt web thì trình duyệt sẽ lưu lại lịch sử lướt web của bạn và dựa vào lịch sử đó chúng ta có thể xem lại những ngày trước đã xem gì, và vấn đề này trình duyệt đã hỗ trợ cho chúng ta rồi (back, forward, clear history). Nhưng nếu bạn có nhu cầu cần sử dụng Javascript để xử lý thì vẫn có một số phương thức và thuộc tính nằm trong đối tượng History có thể giúp giải quyết vấn đề này.

Cũng như location, history cũng là một thành phần con của window nên chúng ta phải thông qua đối tượng window để thao tác với history.

window.history

Và sau đây chúng ta tìm hiểu một số thành phần nằm trong history nhé.

Đếm tổng số trang đã lưu trong history

Nếu bạn muốn đếm tổng số trang đã lưu trong lịch sử lướt web thì bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

var totalPage = window.history.length;

Ví dụ: XEM DEMO

alert("Tổng số trang đã lưu trong history là: " + window.history.length);

Đi tới một trang nào đó trong history

Chúng ta có ba phương thức thường dùng để đến một trang trong history:

  • history.back() : trở lại trang trước
  • history.forward() : đi tới trang kế tiếp
  • history.go(number): đi tới một trang:
    • nếu number âm thì tính từ trang hiện tại trừ đi number
    • nếu number dương thì tính từ trang hiện tại cộng với number

Ví dụ:

// trở lại trang trước
window.history.back();

// đi tới trang kế tiếp sau khi sử dụng back()
window.history.forward()

// đi tới trang cách đây 5 lần lướt web
window.history.go(-5);

Ok vậy là chúng ta đã tìm hiểu một số hàm quan trọng trọng history rồi đấy.

2. Lời kết

Hai năm nay khi xây dựng web thì mình chưa bao giờ sử dụng đối tượng history này nên có thể liệt kê nó vào danh sách những đối tượng ít sử dụng trong javascript. Tuy nhiên nếu ứng dụng của bạn có các chức năng back, forward thì nên sử dụng đối tượng này.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Window History trong JavaScript

Đối tượng window.history chứa lịch sử trình duyệt. Window History Đối tượng window.history có thể được viết mà không có tiền tố window. Để bảo vệ sự riêng tư của người dùng, có những hạn chế về cách JavaScript có thể truy cập đối tượng này. Một số phương ...

Hoàng Hải Đăng viết 15:17 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu BOM – History trong Javascript

Tìm hiểu BOM – Window trong Javascript Tìm hiểu BOM – Location điều hướng và xử lý URL trong Javascript Tìm hiểu BOM – Cookie trong Javascript Tìm hiểu BOM – Window Navigator trong Javascript Tìm hiểu BOM thông qua đối tượng BOM – History trong Javascript, với phương thức và thuộc ...

Tạ Quốc Bảo viết 17:03 ngày 04/09/2018

Đối tượng History trong JavaScript

Đối tượng window trong JavaScript Đối tượng history trong Javascript đại diện cho một loạt các URL được truy cập bởi người sử dụng. Bằng cách sử dụng đối tượng này, bạn có thể tải lại trang trước, trang sau hoặc bất kỳ trang cụ thể nào. Đối tượng history là thuộc tính của đối ...

Hoàng Hải Đăng viết 19:12 ngày 11/08/2018

BOM - Location điều hướng và xử lý URL trong Javascript

Tiếp tục serie tìm hiểu BOM trong Javascript thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng location trong javascript , đây là đối tương chuyên ...

Bùi Văn Nam viết 10:04 ngày 03/08/2018

BOM - Screen trong Javascript

Tiếp theo loạt bài tìm hiểu BOM trong Javascript thì trong bài này chúng ta tìm hiểu đối tượng Window Screen, đây là đối tượng chứa thông tin về ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:03 ngày 03/08/2018
0