Các hàm cơ bản trong PHP

Hiện nay trong ngôn ngữ PHP có sẵn khoảng hơn 1000 hàm khác nhau, chưa kể bạn còn có các hàm có sẵn của WordPress. Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê cho bạn một số hàm có sẵn thường dùng nhất trong PHP.

 

1. Các hàm sử lý chuỗi

- hàm echo()

- hàm md5()

- hàm str_split()

- hàm count()

- hàm str_word_count()

- hàm strlen()

- hàm substr()

- hàm str_replace()

2. Các hàm hữu ích

- hàm date()

- hàm phpinfo()

- hàm isset()

3. Các hằng Magic

 

1. CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI

Các hàm trong danh sách này là những hàm sẽ có chức năng thao tác, xử lý trên các dữ liệu kiểu chuỗi.

echo()

Hàm này quá quen thuộc với chúng ta rồi, nó được dùng để in một dữ liệu chuỗi nào đó ra màn hình.

Cú  pháp: echo 'string';

VD:

<?php

  echo 'Tôi yêu Việt Nam!';

?>
 
Kết quả trả về dòng chữ : Tôi yêu Việt Nam

md5()

Hàm này sẽ tự động chuyển đổi một chuỗi nào đó sang dạng mã hoá MD5.

Cú pháp: string md5('string'); 

VD:

<?php

  $password = '123456';
  echo md5($password);
  
?>

 Kết quả: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

str_split()

Hàm này được sử dụng để cắt các ký tự trong một chuỗi và chuyển nó thành dạng mảng

Cú pháp: str_split('string');

VD:

<?php

print_r(str_split("Hello"));

?>

kết quả trả về: Array ( [0] => H [1] => e [2] => l [3] => l [4] => o )

count()

Hàm này đếm và trả về số phần tử của mảng.

VD: 

<?php

$cars=array("Volvo","BMW","Toyota");
echo count($cars);

?>

Kết quả trả về: 3

str_word_count()

Nếu bạn muốn đếm có bao nhiêu từ trong một chuỗi thì dùng hàm này.

Cú pháp: str_word_count('string');

VD:

<?php

echo str_word_count("Hello world!");

?>

Kết quả trả về: 2

strlen()

Nếu bạn muốn đếm độ dài của một chuỗi bao gồm các ký tự khoảng trắng và ký tự đặc biệt thì dùng hàm strlen() này.

VD:

<?php

echo strlen("Hello");

?>

Kết quả trả về: 5

substr()

Hàm này cũng rất được thường xuyên sử dụng như là hỗ trợ để tách một phần trong một chuỗi. Bạn có thể chỉ định nó tách dựa theo điểm neo bắt đầu hoặc kết thúc của một chuỗi.

VD:

<?php

  echo substr("Tôi Yêu Việt Nam", 0,7);
   
  echo substr("Tôi Yêu Việt Nam", 0,-2);
  
?>

 //Kết quả trả về: 
 Tôi Yêu
 Tôi Yêu Việt N

str_replace()

Một trong những hàm xử lý chuỗi rất có ích nữa đó là str_replace(), nó có thể giúp bạn tìm một từ khoá nào đó và thay thế thành từ khoá của bạn, nó có thể làm việc trong một chuỗi thông thường hoặc một chuỗi trong mảng. Dưới đây là ví dụ mình sử dụng nó trong mảng.

VD:

<?php
	$string = array(
	'PHP is fun',
	'WordPress is useful',
	'CSS is art',
	'Javascript is excellent'
);
 
$search = array(
	'fun',
	'useful',
	'art',
	'excellent',
);
 
$replace = array(
	'good',
	'powerful',
	'beautiful',
	'attractive'
);

// kết quả trả về:
Array
(
  [0] => PHP is good
  [1] => WordPress is powerful
  [2] => CSS is beautiful
  [3] => Javascript is attractive
)

2. CÁC HÀM HỮU ÍCH KHÁC

date()

Hàm định dạng ngày giờ trong PHP.

VD:

<? php 

// In ngày 
echo date("l") . "<br>"; 

// In ngày, ngày tháng, tháng, năm, thời gian,
echo date("l jS \of F Y h:i:s A") . "<br>";

// In ngày 3 tháng 10 năm 1975 là vào một 
echo "Oct 3,1975 was on a ".date("l", mktime(0,0,0,10,3,1975)) . "<br>";

// Sử dụng hằng số trong
echo date(DATE_RFC822) . "<br>";

// in một cái gì đó như: 1975-10-03T00: 00: 00 + 00: 00 
echo date(DATE_ATOM,mktime(0,0,0,10,3,1975)); 

?> 

// kết quả trả về:

Thứ Sáu Thứ Sáu, 
ngày 2 tháng 11 năm 2018 08:29:23 Chiều 
ngày 3 tháng 10 năm 1975 là Thứ Sáu 
Thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 18 20:29:23 -0400 
1975-10-03T00: 00: 00-04: 00

Tham số format có thể chứa những ký hiệu sau:

 • d - định dạng ngày bao gồm 2 chữ số vd: 01, 15
 • m - định dạng tháng
 • Y - định dạng năm dạng 1999, 2000
 • h - định dạng giờ dạng 12 giờ
 • H- định dạng giờ dạng 24 giờ
 • i - định dạng phút
 • s - định dạng giây
 •  
 • phpinfo()

  Hàm này tuy không được sử dụng công khai nhưng khi nào bạn muốn xem chi tiết các thông số cấu hình PHP trên máy chủ của bạn thì sẽ sử dụng hàm này để xem. Nó sẽ cho bạn tất cả các thông tin về PHP như phiên bản, các modules đang bật, đường dẫn php.ini, thông số của từng cấu hình,...

 

isset()

Hàm isset() được dùng để kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo trong bộ nhớ của máy tính hay chưa, nếu nó đã khởi tạo (tồn tại) thì sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

VD:

if (isset($var)){
  echo 'Biến var đã tồn tại';
}else{
  echo 'Biến var chưa tồn tại';
}

 

3. CÁC HẰNG MAGIC

Các hằng này trả về thông tin về một số ngữ cảnh hiện tại.

 

__FILE__ //Tên tập tin hiện tại.
__DIR__ //Đường dẫn thư mục hiện tại.
__FUNCTIONS__ //Hàm hiện tại.
__CLASS__ //Lớp hiện tại.
__METHOD__ //Phương thức hiện tại.
__NAMESPACE__ //Namespace hiện tại.
 
Bài liên quan

Các hàm cơ bản trong PHP

Hiện nay trong ngôn ngữ PHP có sẵn khoảng hơn 1000 hàm khác nhau, chưa kể bạn còn có các hàm có sẵn của WordPress. Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê cho bạn một số hàm có sẵn thường dùng nhất trong PHP.

Nguyễn Huân viết 07:07 ngày 03/11/2018

Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP

Bài 6: Tổng quan về mảng và các hàm hỗ trợ trong PHP Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi. Nó cho phép chúng ta ...

Vũ Văn Thanh viết 15:13 ngày 19/09/2018

Các hàm có sẵn trong JavaScript

Đối tượng Number chỉ chứa các phương thức mặc định mà là một phần của sự định nghĩa của mỗi đối tượng. Phương thức Miêu tả constructor() Trả về hàm mà tạo sự instance của đối tượng này. Theo mặc định, nó là đối tượng Number. toExponential() Làm một số hiển thị ở dạng số mũ, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 11:08 ngày 14/08/2018

Các Keyword cơ bản trong lập trình Swift

Hôm nay mình xin viết một phần về một số từ khoá cơ bản trong lập trình Swift. Ở phần này mình sẽ viết về các keywords liên quan tới việc khai báo hàm, thuộc tính, lớp ... Declaration Keywords let let: định nghĩa 1 biến bằng let là sau này không có thay đổi giá trị nó được đó. let ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 17:13 ngày 12/08/2018

Các Khái niêm cơ bản trong Javascript

hiện nay javascript ngày càng trở nên phổ biến chỉ với javascript bạn có thể làm được rât nhiều các công việc khác nhau. như lập trình phía client, lập trình server side, mobile app,... Hôm nay mình sẽ chia sẻ một số khái niệm bên trong javascript mà mọi người nên biết khi bắt đầu học Javascript. ...

Bùi Văn Nam viết 16:18 ngày 12/08/2018
+2