Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:13

Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Với mỗi ứng dụng chúng ta sẽ tạo một Database để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng đó. Mỗi database sẽ có các table và trong mỗi table thì có nhiều ...

Với mỗi ứng dụng chúng ta sẽ tạo một Database để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng đó. Mỗi database sẽ có các table và trong mỗi table thì có nhiều columns và nhiều records. Như vậy Database đóng vai trò cao nhất trong các cấp bậc này, chính vì vậy ta phải tạo mới Database thì mới tạo được các phần còn lại.

1. Lệnh tạo Database - Create Database

Để tạo mới một Database thì chúng ta sử dụng cú pháp như sau:

CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] database_name

Trong đó:

  • CREATE DATABASE: là từ khóa tạo database
  • [IF NOT EXISTS]: Nếu có dòng này thì khi chạy nếu bảng đã tồn tại thì nó không báo lỗi (bỏ cặp dấu ngoặc)
Ví dụ
CREATE DATABASE SINHVIEN;
/*OR*/
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS SINHVIEN;

2. Sử dụng CHARACTER SET và COLLATE

Để thiết lập Charset và Collate cho database thì chúng ta sử dụng cú pháp sau:

Cú pháp
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS database_name 
CHARACTER SET 'charset_name' COLLATE 'collateName'
Ví dụ
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS SINHVIEN CHARACTER SET 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'

Thông thường chúng ta sử dụng charset là UTF-8 và Collate là utf8_unicode_ci để khi nhập tiếng Việt không bị lỗi font.

3. Lệnh sử dụng database (use database)

Trong MySQL để chọn một database nào đó ta sẽ sử dụng cú pháp sau:

Cú pháp
USE database_name
Ví dụ
USE SINHVIEN

4. Xóa database (Drop Database)

Để xóa database ta sử dụng cú pháp: DROP DATABASE db_name.

Ví dụ
DROP DATABASE SINHVIEN

5. Lời kết

Trên thực tế thì ta hay sử dụng các chương trình quản lý CSDL để tạo bảng ở localhost cho nhanh, nhưng nếu ở trên HOST thì bạn có thể sử dụng các lênh CMD để tạo (localhost vẫn được). Bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách tạo mới một table trong MySQL.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

MySQL căn bản

Trong series học MySQL căn bản này bạn sẽ được hướng dẫn tự học MySQL tại nhà một cách hiệu quả, series này dành cho những bạn đang muốn tự học MySQL. Khi học lập trình web với PHP thì chắc chắn bạn sẽ được gợi ý học thêm MySQL nữa bởi bộ đôi PHP + MySQL là một cặp hoàn hảo xưa nay, nó ...

MySQL Functions

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

MySQL View

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

MySQL Tutorials

BÀI KẾ SAU BÀI KẾ TIẾP

Bài 20: INNER JOIN trong MySQL

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách sử dụng INNER JOIN để kết hai bảng với nhau. Ở bài tích đề cát chúng ta đã tìm hiểu cách truy vấn dữ liệu ...

Bài 18: Gộp kết quả với toán tử UNION trong MySQL

Nếu bạn cần viết hai câu truy vấn SELECT khác nhau nhưng bạn muốn nó trả về một danh sách kết quả duy nhất thì bạn phải sử dụng toán tử UNION. ...

Tạo Unique trong MySQL

Trong bài tạo khóa chính Primary Key mình đã nói rằng trong một bảng sẽ tồn tại một khóa chính ( có thể có nhiều fields ) và giá trị của nó sẽ là ...

Bài 13: WHERE IN - WHERE LIKE trong MySQL

Ở bài tìm hiểu lệnh SELECT mình đã liệt kê danh sách các toán tử và trong đó có hai toán tử là IN và LIKE thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu ...

Bài 16: Phép tích đề cát trong MySQL

Tích đề cát trong MySQL có nghĩa là truy vấn trên nhiều table trong cùng một câu SELECT và kêt quả trả về có thể là một trong số các fields của ...

Lệnh tạo database (Create Database) trong MySQL

Với mỗi ứng dụng chúng ta sẽ tạo một Database để lưu trữ dữ liệu của ứng dụng đó. Mỗi database sẽ có các table và trong mỗi table thì có nhiều ...