04/10/2018, 20:11

Thiết kế mẫu form đăng ký (sign up) bằng CSS

Với mẫu thiết kế mà mình chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm một lựa chọn cho những trang đăng ký với nhiều dữ liệu cần thu nhập từ người dùng. Mẫu form này rất nhỏ gọn và đơn giản. Xem Demo | Download HTML Giả sử chúng ta có nhiều thông tin cho người dùng đăng ký ...

Với mẫu thiết kế mà mình chia sẻ  trong bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm một lựa chọn cho những trang đăng ký với nhiều dữ liệu cần thu nhập từ người dùng. Mẫu form này rất nhỏ gọn và đơn giản.

Thiết kế mẫu form đăng ký (sign up) bằng CSS

Xem Demo | Download

HTML

Giả sử chúng ta có nhiều thông tin cho người dùng đăng ký tài khoản như sau:

<form action="" class="register">
      <h1>Registration</h1>
      <fieldset class="row1">
        <legend>Account Details
        </legend>
        <p>
          <label>Email *
          </label>
          <input type="text"/>
          <label>Repeat email *
          </label>
          <input type="text"/>
        </p>
        <p>
          <label>Password*
          </label>
          <input type="text"/>
          <label>Repeat Password*
          </label>
          <input type="text"/>
          <label class="obinfo">* obligatory fields
          </label>
        </p>
      </fieldset>
      <fieldset class="row2">
        <legend>Personal Details
        </legend>
        <p>
          <label>Name *
          </label>
          <input type="text" class="long"/>
        </p>
        <p>
          <label>Phone *
          </label>
          <input type="text" maxlength="10"/>
        </p>
        <p>
          <label class="optional">Street
          </label>
          <input type="text" class="long"/>
        </p>
        <p>
          <label>City *
          </label>
          <input type="text" class="long"/>
        </p>
        <p>
          <label>Country *
          </label>
          <select>
            <option>
            </option>
            <option value="1">United States
            </option>
          </select>
        </p>
        <p>
          <label class="optional">Website
          </label>
          <input class="long" type="text" value="http://"/>

        </p>
      </fieldset>
      <fieldset class="row3">
        <legend>Further Information
        </legend>
        <p>
          <label>Gender *</label>
          <input type="radio" name="gender" value="radio"/>
          <label class="gender">Male</label>
          <input type="radio" name="gender" value="radio"/>
          <label class="gender" >Female</label>
        </p>
        <p>
          <label>Birthdate *
          </label>
          <select class="date">
            <option value="1">01
            </option>
            <option value="2">02
            </option>
            <option value="3">03
            </option>
            <option value="4">04
            </option>
            <option value="5">05
            </option>
            <option value="6">06
            </option>
            <option value="7">07
            </option>
            <option value="8">08
            </option>
            <option value="9">09
            </option>
            <option value="10">10
            </option>
            <option value="11">11
            </option>
            <option value="12">12
            </option>
            <option value="13">13
            </option>
            <option value="14">14
            </option>
            <option value="15">15
            </option>
            <option value="16">16
            </option>
            <option value="17">17
            </option>
            <option value="18">18
            </option>
            <option value="19">19
            </option>
            <option value="20">20
            </option>
            <option value="21">21
            </option>
            <option value="22">22
            </option>
            <option value="23">23
            </option>
            <option value="24">24
            </option>
            <option value="25">25
            </option>
            <option value="26">26
            </option>
            <option value="27">27
            </option>
            <option value="28">28
            </option>
            <option value="29">29
            </option>
            <option value="30">30
            </option>
            <option value="31">31
            </option>
          </select>
          <select>
            <option value="1">January
            </option>
            <option value="2">February
            </option>
            <option value="3">March
            </option>
            <option value="4">April
            </option>
            <option value="5">May
            </option>
            <option value="6">June
            </option>
            <option value="7">July
            </option>
            <option value="8">August
            </option>
            <option value="9">September
            </option>
            <option value="10">October
            </option>
            <option value="11">November
            </option>
            <option value="12">December
            </option>
          </select>
          <input class="year" type="text" size="4" maxlength="4"/>e.g 1976
        </p>
        <p>
          <label>Nationality *
          </label>
          <select>
            <option value="0">
            </option>
            <option value="1">United States
            </option>
          </select>
        </p>
        <p>
          <label>Children *
          </label>
          <input type="checkbox" value="" />
        </p>
        <div class="infobox"><h4>Helpful Information</h4>
          <p>Here comes some explaining text, sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.</p>
        </div>
      </fieldset>
      <fieldset class="row4">
        <legend>Terms and Mailing
        </legend>
        <p class="agreement">
          <input type="checkbox" value=""/>
          <label>* I accept the <a href="#">Terms and Conditions</a></label>
        </p>
        <p class="agreement">
          <input type="checkbox" value=""/>
          <label>I want to receive personalized offers by your site</label>
        </p>
        <p class="agreement">
          <input type="checkbox" value=""/>
          <label>Allow partners to send me personalized offers and related services</label>
        </p>
      </fieldset>
      <div><button class="button">Register &raquo;</button></div>
    </form>
  

CSS

Chúng ta sẽ sắp xếp lại các phần cho gọn gàng và dễ nhìn vơi đoạn css bên dưới.

*/*Set's border, padding and margin to 0 for all values*/
{
  padding: 0;
  margin: 0;
  border: 0;
}
body, html {
  color: #373C40;
  font-family: Verdana,Arial, Helvetica, sans-serif;
  height: 100%;
  background-color: #f0f0f0;
  margin:10px;
}
body {
  font-size: 70%;
}
p {
  padding: 7px 0 7px 0;
  font-weight: 500;
  font-size: 10pt;
}
a {
  color: #656565;
  text-decoration:none;
}
a:hover{
  color: #abda0f;
  text-decoration: none;
}
h1 {
  font-weight:200;
  color: #888888;
  font-size:16pt;
  background: transparent url(../img/h1.png) no-repeat center left;
  padding-left:33px;
  margin:7px 5px 8px 8px;
}
h4 {
  padding:1px;
  color: #ACACAC;
  font-size:9pt;
  font-weight:100;
  text-transform:uppercase;
}
form.register{
  awidth:800px;
  margin: 20px auto 0px auto;
  height:530px;
  background-color:#fff;
  padding:5px;
  -moz-border-radius:20px;
  -webkit-border-radius:20px;
}
form p{
  font-size: 8pt;
  clear:both;
  margin: 0;
  color:gray;
  padding:4px;
}
form.register fieldset.row1
{
  awidth:770px;
  padding:5px;
  float:left;
  border-top:1px solid #F5F5F5;
  margin-bottom:15px;
}
form.register fieldset.row1 label{
  awidth:140px;
  float: left;
  text-align: right;
  margin-right: 6px;
  margin-top:2px;
}
form.register fieldset.row2
{
  border-top:1px solid #F1F1F1;
  border-right:1px solid #F1F1F1;
  height:220px;
  padding:5px;
  float:left;
}
form.register fieldset.row3
{
  border-top:1px solid #F1F1F1;
  padding:5px;
  float:left;
  margin-bottom:15px;
  awidth:400px;
}
form.register fieldset.row4
{
  border-top:1px solid #F1F1F1;
  border-right:1px solid #F1F1F1;
  padding:5px;
  float:left;
  clear:both;
  awidth:500px;
}
form.register .infobox{
  float:right;
  margin-top:20px;
  border: 1px solid #F1F1F1;
  padding:5px;
  awidth:380px;
  height:98px;
  font-size:9px;
  background: #FDFEFA url(../img/bg_infobox.gif) repeat-x top left;
}
form.register legend
{
  color: #abda0f;
  padding:2px;
  margin-left: 14px;
  font-weight:bold;
  font-size: 14px;
  font-weight:100;
}
form.register label{
  color:#444;
  awidth:98px;
  float: left;
  text-align: right;
  margin-right: 6px;
  margin-top:2px;
}
form.register label.optional{
  float: left;
  text-align: right;
  margin-right: 6px;
  margin-top:2px;
  color: #A3A3A3;
}
form.register label.obinfo{
  float:right;
  padding:3px;
  font-style:italic;
}
form.register input{
  awidth: 140px;
  color: #505050;
  float: left;
  margin-right: 5px;
}
form.register input.long{
  awidth: 247px;
  color: #505050;
}
form.register input.short{
  awidth: 40px;
  color: #505050;
}
form.register input[type=radio]
{
  float:left;
  awidth:15px;
}
form.register label.gender{
  margin-top:-1px;
  margin-bottom:2px;
  awidth:34px;
  float:left;
  text-align:left;
  line-height:19px;
}
form.register input[type=text]
{
  border: 1px solid #E1E1E1;
  height: 18px;
}
form.register input[type=password]
{
  border: 1px solid #E1E1E1;
  height: 18px;
}
.button
{
  background: #abda0f url(../img/overlay.png) repeat-x;
  padding: 8px 10px 8px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
  -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);
  text-shadow: 0 -1px 1px rgba(0,0,0,0.25);
  cursor: pointer;
  float:left;
  font-size:18px;
  margin:10px;
}
form.register input[type=text].year
{
  border: 1px solid #E1E1E1;
  height: 18px;
  awidth:30px;
}
form.register input[type=checkbox] {
  awidth:14px;
  margin-top:4px;
}
form.register select
{
  border: 1px solid #E1E1E1;
  awidth: 130px;
  float:left;
  margin-bottom:3px;
  color: #505050;
  margin-right:5px;
}
form.register select.date
{
  awidth: 40px;
}
input:focus, select:focus{
  background-color: #efffe0;
}
p.info{
  font-size:7pt;
  color: gray;
}
p.agreement{
  margin-left:15px;
}
p.agreement label{
  awidth:390px;
  text-align:left;
  margin-top:3px;
}

Chúc các bạn thành công !

Tags: mẫu form đẹp sign up form

Chuyên Mục: Css

Bài viết được đăng bởi webmaster

Bài liên quan

Thiết kế mẫu login & signup form với leanModal.js

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một plugin tạo hiệu ứng pop up cực cool và cũng rất dễ thao tác. Mình sẽ ứng dụng plugin này cho việc thiết kế form login và sigup mà bất kì một website hay blog nào cũng cần dùng đến chúng cả. Xem Demo | Download HTML Chúng ta cần chèn plugin ...

Trần Trung Dũng viết 20:18 ngày 04/10/2018

Thiết kế mẫu form đăng ký (sign up) bằng CSS

Với mẫu thiết kế mà mình chia sẻ trong bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm một lựa chọn cho những trang đăng ký với nhiều dữ liệu cần thu nhập từ người dùng. Mẫu form này rất nhỏ gọn và đơn giản. Xem Demo | Download HTML Giả sử chúng ta có nhiều thông tin cho người dùng đăng ký ...

Vũ Văn Thanh viết 20:11 ngày 04/10/2018

Thiết kế mẫu Dark Login Form cho Website

Tranh thủ thêm chút ít thời gian, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu form login được lấy ý tưởng từ trang CSSFlow. Mẫu form này rất thích hợp cho những trang web có màu tối, tuy nhiên các bạn cũng có thể sáng tạo thêm về màu sắc khác nhau để phù hợp cho website hay blog của các bạn. Xem ...

Tạ Quốc Bảo viết 20:10 ngày 04/10/2018

Thiết kế mẫu login form siêu pro với CSS3

Lại sắp kết thúc một tuần nữa, thời gian trôi qua nhanh lắm các bạn, nếu không tranh thủ học và rèn luyện kiến thức cho mình thì sẽ bị đẩy lùi mất thôi. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một mẫu form đăng nhập nữa được làm hoàn toàn bằng CSS3. Xem Demo | Download HTML ...

Hoàng Hải Đăng viết 20:09 ngày 04/10/2018

Thiết kế mẫu Credit Card Form với CSS3

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu thiết kế form dùng để nhập dữ liệu credit card, vốn là một trong những form không thể thiếu trong các trang web bán hàng hay giao dịch điện tử. Mẫu form này rất đơn giản như hình bên dưới. Xem Demo | Download HTML Đầu tiên, ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 20:08 ngày 04/10/2018
0