01/10/2018, 15:31

Bài 5: Tạo Và Xóa Table

Cú pháp: CREATE TABLE table_name ( column_name column_type ); Bây giờ chúng ta tạo table trong database mysql_tutorial như sau: tutorials_tbl( tutorial_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, tutorial_title VARCHAR(100) NOT NULL, tutorial_author VARCHAR(40) ...

 

Cú pháp: CREATE TABLE table_name (column_name column_type);

Bây giờ chúng ta tạo table trong database mysql_tutorial như sau:

tutorials_tbl(  

   tutorial_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,

   tutorial_title VARCHAR(100) NOT NULL,

   tutorial_author VARCHAR(40) NOT NULL,

   submission_date DATE,

   PRIMARY KEY ( tutorial_id ));

Diễn giải:

  • Thuộc tính NOT NULL là bắt buộc phải đưa dữ liệu vào. Vì vậy nếu bạn cố đưa dữ liệu null vào hoặc rỗng(rỗng thì đồng nghĩa null) thì MySQL sẽ thông báo lổi. Nếu bạn muốn cột dữ liệu có thể bỏ qua có nhập hay không cần nhập dữ liệu thì set cho nó là NULL.
  • Thuộc tính AUTO_INCREMENT nói cho MySQL sẽ tăng giá trị lên 1 đơn vị khi có 1 record mới được thêm vào.
  • Từ khóa PRIMARY KEY được định nghĩa cho cột làm khóa 9. Bạn có thể thêm nhiều cột làm khóa chính và cách nhau dấu phẩy (,).

Rồi bây giờ ta mở phpmyadmin ra vào mục SQL chạy thử câu lệnh

CREATE TABLE tutorials_tbl(  

     tutorial_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

     tutorial_title VARCHAR(100) NOT NULL,

     tutorial_author VARCHAR(40) NOT NULL,

     submission_date DATE,

    PRIMARY KEY ( tutorial_id ));

Lưu ý nếu có nhiều hơn database trong hệ thống thì bạn phải chọn database trước khi chạy bất kỳ câu truy vấn nhé, vì lúc đó nó mới hiểu bạn thực hiện cho db nào.

bai4_1bai4_2

Xóa Table

Nếu muốn xóa bạn chỉ cần câu lệnh đơn giản như sau:

Cú pháp: DROP TABLE table_name ;

Okie!, bạn đã trãi qua các thao tác cơ bản để  tạo một database và các bảng, các loại kiểu dữ liệu cho cột trong table.

Bài kế tiếp chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với dữ liệu. Hẹn gặp lại bye bye.

0