03/08/2018, 10:03

BOM - Screen trong Javascript

Tiếp theo loạt bài tìm hiểu BOM trong Javascript thì trong bài này chúng ta tìm hiểu đối tượng Window Screen, đây là đối tượng chứa thông tin về ...

Tiếp theo loạt bài tìm hiểu BOM trong Javascript thì trong bài này chúng ta tìm hiểu đối tượng Window Screen, đây là đối tượng chứa thông tin về màn hình của trình duyệt người dùng.

Chúng ta tìm hiểu một số thuộc tính sau:

  • screen.awidth
  • screen.height
  • screen.availWidth
  • screen.availHeight
  • screen.colorDepth
  • screen.pixelDepth

Note: Khi chúng ta ghi screen.with tức là ghi tắt của window.screen.with.

1. Lấy awidth và height của màn hình

Chúng ta sử dụng thuộc tính screen.awidth để lấy chiều rộng và screen.height để lấy chiều cao của màn hình, kết quả sẽ trả về định dạng Pixels.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("With screen: " + screen.awidth + "<br/>");
document.write("Height screen: " + screen.height);

Ngoài ra để lấy chiều rộng và chiều cao mà không tính các tools tính năng của trình duyệt thì bạn sử dụng screen.availWidth và screen.availHeight.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("With Available screen: " + screen.availWidth + "<br/>");
document.write("Height Available screen: " + screen.availHeight);

2. lấy Color Depth của screen

Để lấy color depth của screen thì ta sử dụng thuộc tính screen.colorDepth.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Color Depth: " + screen.colorDepth);

3. Lấy số Pixel depth của screen

Để lấy Pixel depth của màn hình thì ta sử dụng thuộc tính screen.pixelDepth.

Ví dụ: XEM DEMO

document.write("Pixel Depth: " + screen.pixelDepth);

Lời kết

Thực tế những thông tin về screen này ta rất ít khi sử dụng khi xây dựng website mà chỉ dùng khi bạn lập trình Game bằng javascript, vì vậy nếu bạn là Website Developer thì có thể không cần phải xem bài này.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

Window Screen trong JavaScript

Đối tượng window.screen chứa thông tin về màn hình của người dùng. Window Screen Đối tượng window.screen có thể được viết mà không có tiền tố window. Thuộc tính: screen.awidth screen.height screen.availWidth screen.availHeight screen.colorDepth ...

Bùi Văn Nam viết 15:13 ngày 07/09/2018

Tìm hiểu BOM – Screen trong Javascript

Tìm hiểu BOM – Cookie trong Javascript Tìm hiểu BOM – Window Navigator trong Javascript Tìm hiểu setTimeout() và setInterval() trong Javascript Tìm hiểu chuỗi (string) trong Javascript Tiếp tục bài trước, hôm nay mình tìm hiểu về BOM – Screen trong Javascript với đối tượng Window ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:09 ngày 04/09/2018

Đối tượng Screen trong JavaScript

Đối tượng Navigator trong JavaScript Đối tượng screen trong JavaScript chứa thông tin của màn hình trình duyệt . Nó có thể được sử dụng để hiển thị chiều rộng màn hình, chiều cao, colorDepth, pixelDepth, v.v. Đối tượng screen là thuộc tính của đối tượng window, vì vậy nó có ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 19:01 ngày 11/08/2018

BOM - Location điều hướng và xử lý URL trong Javascript

Tiếp tục serie tìm hiểu BOM trong Javascript thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu đối tượng location trong javascript , đây là đối tương chuyên ...

Bùi Văn Nam viết 10:04 ngày 03/08/2018

BOM - Screen trong Javascript

Tiếp theo loạt bài tìm hiểu BOM trong Javascript thì trong bài này chúng ta tìm hiểu đối tượng Window Screen, đây là đối tượng chứa thông tin về ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 10:03 ngày 03/08/2018
0