Chủ đề nổi bật
03/08/2018, 10:03

Hàm xử lý Number trong Javascript

Trong bài tìm hiểu đối tượng Number trong Javascript mình đã giới thiệu với các bạn cách hoạt động và một số lưu ý, vậy thì trong bài này mình sẽ ...

Trong bài tìm hiểu đối tượng Number trong Javascript mình đã giới thiệu với các bạn cách hoạt động và một số lưu ý, vậy thì trong bài này mình sẽ tiếp tục viết về Number và mình sẽ giới thiệu các hàm thường được dùng để xử lý Number trong Javascript.

Các hàm xử lý mình chia làm hai nhóm chính, thứ nhất là nhóm toàn cục và thứ hai là nhóm cục bộ, nhóm toàn cục tức là những hàm không nằm trong đối tượng Number và nhóm cục bộ tức là những hàm nằm trong đối tượng Number.

Nhóm toàn cục:

 • Number(type) trả về một number và định dạng cơ số type = (nhị phân, thập phân, thập lục phân)
 • parseFloat() chuyển sang một số float
 • parseInt() chuyển sang một số integer

Nhóm cục bộ:

 • toString() chuyển sang kiểu  string
 • toFixed(n) chuyển sang số có n số lẻ ở đằng sau
 • toPrecision(n) chuyển sang số có chiều dài là n
 • valueOf() lấy giá trị của biến hoặc một giá trị nào đó

1. Hàm xử lý Number toàn cục

Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ba hàm toàn cục trên.

Number()

Dùng để chuyển đổi một biến hoặc một giá trị nào đó sang kiểu number, nó chuyển tất cả các định dạng như Boolean, Date, String. Nếu trường hợp giá trị cần chuyển đổi không thể chuyển sang Number được thì nó sẽ chuyển sang giá trị mặc định là NaN.

Ví dụ: XEM DEMO

var boolean_true = true;
Number(boolean_true);      // returns 1

var boolean_false = false;
Number(boolean_false);     // returns 0  

var string_str = 'code24h.com';
Number(string_str);       // returns NaN

var string_num = '100';
Number(boolstring_numean_true); // returns 100

var date = new Date();
Number(boolean_true);      // returns 1 

parseInt()

Hàm này có tác dụng giống như hàm Number(), tuy nhiên có một số điểm khác biệt như sau:

 • Nếu chuỗi có các ký tự đầu tiên là các con số và ở đằng sau là chữ cái thì nó sẽ lấy các số đầu tiên đó và chuyển thành kiểu number. Trường hợp này nếu dùng hàm Number() thì nó sẽ chuyển thành NaN.
 • Nếu dữ liệu ở các định dạng khác string thì nó sẽ chuyển thành NaN

Ví dụ: XEM DEMO

var boolean_true = true;
parseInt(boolean_true); // returns NaN

var boolean_false = false;
parseInt(boolean_false);// returns NaN

var string_str = '10 code24h.com';
parseInt(string_str);  // returns 10

var string_num = '100';
parseInt(string_num);  // returns 100

var date = new Date();
parseInt(boolean_true); // returns NaN

parseFloat()

Hàm này chuyển dữ liệu sang định dạng float, về cách sử dụng nó giống với hàm parseInt().

Ví dụ: XEM DEMO

var boolean_true = true;
parseFloat(boolean_true);  // returns NaN

var boolean_false = false;
parseFloat(boolean_false); // returns NaN

var string_str = '10.2 code24h.com';
parseFloat(string_str);   // returns 10.2

var string_num = '100';
parseFloat(string_num);   // returns 100

var date = new Date();
parseFloat(boolean_true);  // returns NaN

2. Hàm xử lý Number cục bộ

Những hàm cục bộ phải gắn liền với đối tượng Number cụ thể, ví dụ khi bạn khởi tạo một biến var x = 12 thì lúc này x có tất cả các hàm cục bộ đó. Ngoài ra bạn có thể sử dụng cặp mở đóng ()  để bao quanh một biểu thức  hoặc một giá trị thì vẫn sử dụng bình thường.

Ví dụ:

var x = 12;
x.toString();
(12).toString();
(12 + 12).toString();

toString()

Hàm toString() có tác dụng chuyển đổi Number sang kiểu String. 

Ví dụ: XEM DEMO

var x = 123;

typeof x;  // number
 
x = x.toString();
typeof x;  // string

typeof 12; // number

typeof (12).toString(); // string

toFixed(n)

Hàm này có tác dụng chuyển một số sang một số có n số lẻ ở sau nó và có làm tròn.

Ví dụ: XEM DEMO

var x = 5.656;
x.toFixed(0); // returns 6
x.toFixed(2); // returns 5.66
x.toFixed(4); // returns 5.6560
x.toFixed(6); // returns 5.656000

toPrecision(n)

Hàm này có tác dụng chuyển một số thành số có chiều dài là n, hàm  này khác với hàm toFixed() ở chỗ hàm toFixed() chuyển thành số có n số lẻ ở đằng sau. Có một điều lưu ý là tham số n phải luôn luôn lớn hơn 0 và nếu bạn không truyền tham số vào thì mặc định nó lấy luôn chiều dài ban đầu.

Ví dụ: XEM DEMO

var x = 5.656;
x.toPrecision(); // returns 5.656
x.toPrecision(2); // returns 5.6
x.toPrecision(4); // returns 5.656
x.toPrecision(6); // returns 5.65600

valueOf()

Hàm valueOf() có tác dụng lấy giá trị của một biến hoặc một giá trị khác - ý nghĩa là lấy giá trị của (cái gì đó).

Hàm này thực chất không sử dụng nhiều vì thông thường ta lấy giá trị trực tiếp luôn.

Ví dụ: XEM DEMO

var x = 123 + 12;

x.valueOf(); // returns 135

(2 + 3).valueOf(); // returns 5

Ngoài kiểu number ra thì hàm valueOf()  còn có thể sử dụng được với bất kì các kiểu dữ liệu khác.

3. Lời kết

Vậy là mình giới thiệu xong 7 hàm thường hay sử dụng trong Javascript để xử lý Number, trong các hàm trên thì mỗi hàm có tác dụng khác nhau và tồn tại ở một mức độ khác nhau (toàn cục, cục bộ) nên bạn cần lưu ý kẻo sử dụng nhầm lẫn.

Một lưu ý nữa là khi bạn thực hiện các phép toán thông thường như cộng, trừ, nhân, chia thì bạn phải chắc chắn dữ liệu truyền vào phải là kiểu Number thì kết quả mới trả về chính xác, vì vậy thông thường với những dữ liệu không chắc chắn là kiểu number thì bạn nên dùng hàm parseInt() hoặc Number() để chuyển đổi trước khi tính toán.

BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan
Mới nhất

Image Map trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng JavaScript để tạo Image map ở Client-Side. Các Image map được kích hoạt bởi thuộc tính usemap cho thẻ <img /> và được định nghĩa bởi các thẻ mở rộng đặc biệt <map> và <area>. Hình ảnh mà tạo bản đồ đó được chèn vào trong trang bởi sử dụng phần tử ...

Tài liệu tham khảo & Framework cho Javascript

Dưới đây chúng tôi liệt kê tất cả các nguồn tài liệu hữu ích và Framework cho JavaScript. Bạn nên sử dụng chúng để thực hành cũng như hiểu sâu hơn những chủ đề đã được đề cập trong loạt bài này. Các JavaScript Framework hàng đầu: Follow fanpage của ...

Xử lý lỗi trong JavaScript

Có 3 kiểu lỗi trong chương trình: (a) lỗi cú pháp (Syntax Error), (b) lỗi trong khi chạy chương trình (Runtime Error), và (c) lỗi về tính logic của cấu trúc chương trình (Logical Error). Syntax Error Lỗi cú pháp (Syntax Error), cũng được gọi là parsing error, xảy ra tại thời gian biên dịch ...

Đa phương tiện (Multimedia) trong JavaScript

Đối tượng navigator trong JavaScript bao gồm một đối tượng con gọi là plugins . Đối tượng này là một mảng, với một cổng vào (entry) cho mỗi plug-in được cài đặt trên trình duyệt. Đối tượng navigator.plugins chỉ được hỗ trợ bởi Netscape, Firefox và Mozilla. Ví dụ Dưới đây là ví dụ minh ...

Các hàm có sẵn trong JavaScript

Đối tượng Number chỉ chứa các phương thức mặc định mà là một phần của sự định nghĩa của mỗi đối tượng. Phương thức Miêu tả constructor() Trả về hàm mà tạo sự instance của đối tượng này. Theo mặc định, nó là đối tượng Number. toExponential() Làm một số hiển thị ở dạng số mũ, ...

Debug trong JavaScript

Trong khi mã hóa chương trình, các nhà lập trình có thể tạo ra các lỗi. Một lỗi trong một chương trình hoặc một script được xem như là một bug . Tiến trình tìm kiếm và sửa các bug được gọi là dubugging và là một phần bình thường của tiến trình lập trình. Chương này giới thiệu một số công ...

Document Object Model (DOM) trong JavaScript

Mỗi trang web cư ngụ bên trong một cửa sổ trình duyệt mà có thể xem như là một đối tượng. Một đối tượng Document biểu diễn tài liệu HTML được hiển thị trong cửa sổ đó. Đối tượng Document có nhiều thuộc tính đa dạng như các đối tượng khác mà cho phép truy cập và chỉnh sửa nội dung tài liệu. ...

Đối tượng Boolean trong JavaScript

Miêu tả Đối tượng Boolean biểu diễn hai giá trị, hoặc "true" hoặc "false". Nếu tham số value bị bỏ qua hoặc là 0, -0, null, false, NaN , undefined, hoặc một chuỗi trống (""), đối tượng có một giá trị khởi tạo là false. Cú pháp Sử dụng cú pháp sau để tạo một đối tượng Boolean . ...

Đối tượng String trong JavaScript

Đối tượng String giúp bạn làm việc với một dãy các ký tự; nó giúp xử lý các kiểu dữ liệu chuỗi gốc trong JavaScript với một số phương thức giúp đỡ. Khi JavaScript tự động biến đổi giữa chuỗi gốc và các đối tượng String, bạn có thể gọi bất kỳ phương thức giúp đỡ nào của đối tượng String ...

Điều hướng trang (Redirect) trong JavaScript

Điều hướng lại trang là gì? Bạn có thể gặp tình huống khi bạn click vào một URL để tới trang X nhưng bạn được điều hướng tới trang Y. Nó xảy ra là do Page Redirection – Điều hướng lại trang . Khái niệm này khác với: JavaScript – Refresh trang. Có nhiều lý do khác nhau để tại sao bạn muốn ...