01/10/2018, 16:39

Bài 09: Một số hàm/lệnh cơ bản MongoDb

Để làm việc được với MongoDB thì MongoDB cung cấp cho chúng ta một danh sách các hàm/lệnh. Các hàm/lệnh này giúp chúng ta thao tác và giao tiếp với CSDL này một cách thuận tiện. Trong bài viết này mình sẽ điểm qua một số hàm cơ bản hay sử dụng nhất trong MongoDB. Chúng ta sẽ đi theo tuần tự từ khâu ...

Để làm việc được với MongoDB thì MongoDB cung cấp cho chúng ta một danh sách các hàm/lệnh. Các hàm/lệnh này giúp chúng ta thao tác và giao tiếp với CSDL này một cách thuận tiện. Trong bài viết này mình sẽ điểm qua một số hàm cơ bản hay sử dụng nhất trong MongoDB. Chúng ta sẽ đi theo tuần tự từ khâu khởi tạo, kết nối...v.v

  • Hàm khởi tạo đối tượng MongoDB
  • Kết nối tới MongoDB
  • Các hàm làm việc với Collections
  • Các hàm làm việc với Documents
  • Các hàm truy vấn, sắp xếp,định dạng...vvv

Để có thể làm việc với MongoDB thì bạn cần lưu ý một số yêu tố sau:

  • Nếu bạn làm việc trên Window, Ubuntu..vvv bạn cần cài đặt môi trường Mongo dành cho Window, Ubuntu như bài trước mình đã hướng dẫn.
  • Nếu bạn chọn môi trường online. Thì đơn giản bạn phải chắc chắn module Mongo trên hosting của bạn đã được active(Mặc định các nhà cung cấp đã cài đặt sẵn dịch vụ bạn chỉ cần active nên là dùng được).
  • Bạn phải tạo một database. Lưu ý là khi cài đặt MongoDB chúng ta đã tạo ra một folder MongoStore/data/ để lưu trữ database của bạn trên Localhost. Hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ hai cung cấp e.g MongoLab,...vv để lưu trữ online.
  • Nếu source code của bạn đã được tải nên nên server thì nó không thể kết nối tới MongoDB của bạn đang lưu trữ tại Localhost. Ngược lại thì có thể.

Ví dụ mình đã tạo một database có tên là mongotest_db trên MongoLab. Dưới đây là thông tin database được sử dụng để kết nối tới database được lưu trữ tai MongoLab.

define("DB_HOST",'localhost');
define("DB_NAME",'mongotest_db');
define("DB_USER",'mongotest_db');
define("DB_PASS",'QUkB7QnF');

Để có thể kết nối tới database trên MongoLab thì phải thông qua một trong hai hình thức sau:

1.Kết nối thông qua shell mongo.

% mongo ds019668.mlab.com:19668/mongotest_db -u <dbuser> -p <dbpassword>

2. Kết nối thông qua Driver URI.

mongodb://<dbuser>:<dbpassword>@ds019668.mlab.com:19668/mongotest_db

Chú ý: Bạn chỉ cần thay dbuser và dbpassword bằng thông tin bạn đã đăng ký với MongoLab.

1. Hàm khởi tạo MongoDB

Để bắt đầu làm việc với MongoDB thì bạn phải khai báo một đối tượng cho lớp Mongo

0