18/03/2021, 09:40

Bài tập C++ - Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C++

Bài tập C++ - Cộng hai ma trận trong C++ Nội dung chính Bài tập C++: Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận Lời giải Bài tập C++: Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận Đề bài : Viết chương trình C++ để tính tổng tất cả các phần tử của ma trận. ...

Bài tập C++ - Cộng hai ma trận trong C++

Nội dung chính

 • Bài tập C++: Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận
 • Lời giải

Bài tập C++: Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận

Đề bài: Viết chương trình C++ để tính tổng tất cả các phần tử của ma trận.


Lời giải

Dưới đây là chương trình C++ để giải bài tập tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C++:


#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
  int i, j, matrix[100][100], row, col;
  int sum = 0;

  cout << "Chuong trinh tinh tong cac phan tu cua ma tran.

";
  cout << "Nhap so hang cua ma tran: ";
  cin >> row;

  cout << "Nhap so cot cua ma tran: ";
  cin >> col;

  //Nhap cac phan tu cua ma tran
  cout << "Nhap ma tran: 
";
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     printf("Nhap phan tu matrix[%d][%d] : ", i, j);
     scanf("%d", &matrix[i][j]);
   }
  }

  //Cong tat ca cac phan tu cua ma tran
  for (i = 0; i < row; i++) {
   for (j = 0; j < col; j++) {
     sum = sum + matrix[i][j];
   }
  }

  //Hien thi ket qua
  cout << "Tong tat ca cac phan tu cua ma tran la: " << sum;
  return (0);
}

Chạy chương trình C++ trên cho kết quả như sau:

Tính tổng tất cả các phần tử của ma trận trong C++
Bài tập C++ - Cộng hai ma trận trong C++
0