Hoạt động của Đào Đăng Sơn

 • Dockerfile Systax

  Dockerfile có thể hình dung như một script dùng để build các image trong container. Dockerfile bao gồm các câu lệnh liên tiếp nhau được thực hiện tự động trên một image gốc để tạo ra một image mới. Dockerfile giúp đơn giản hóa tiến trình từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.

  Xem thêm Bình luận 08:43 ngày 13/11/2018
 • Hướng dẫn cài đặt docker cho laravel

  Kéo xuống dưới, chọn 1 trong 2 phiên bản: Stable version – bản ổ định và Edge Version – Bản dev Tải về file docker.dmg rồi Open file để cài đặt. Đơn giản, bạn chỉ cần kéo thả biểu tượng con cá voi sang bên biểu tượng thư mục.

  Xem thêm Bình luận 23:14 ngày 12/11/2018
 • Tìm hiểu ưu nhược điểm của Node js trước khi upgrate nên Node 10

  Nodejs 10 vẫn còn trong LTS từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021. Trong giai đoạn LTS này, Nodejs 11 cũng đã được phát hành trong tháng 10. Hiện nay các nhà phát triển Nodejs quy ước những bản phát hành lẻ được đánh số có nghĩa là để thử nghiệm và số chẵn là các bản phát hành LTS. Điều đó cũng đánh dấu sự phát triển lâu dài của Nodejs (cũng giống như Ubuntu nhỉ).

  Xem thêm Bình luận 22:32 ngày 09/11/2018
 • Một mẫu thiết kế Singleton trong javascript

  Singleton Pattern là một mẫu thiết kế (design pattern) được sử dụng để bảo đảm rằng mỗi một method chỉ có được một thể hiện (instance) duy nhất và mọi tương tác đều thông qua thể hiện này. Singleton Pattern cung cấp một phương thức khởi tạo, duy trì một thuộc tính tĩnh để tham chiếu đến một thể hiện của method Singleton này. Nó cung cấp thêm một bien tĩnh trả về thuộc tính tĩnh này.

  Xem thêm Bình luận 23:41 ngày 26/10/2018
 • Sử dụng Call, Apply và Bind trong JavaScript

  Một function cũng là 1 object trong javascript. Và cũng giống như object , function sẽ có các methods, chưa các phương thức mạnh mẽ như “Apply”, “Call”, “Bind”. 3 hàm này chúng ra thường ít dùng tuy nhiên chúng tạo nên sự mạnh mẽ và bá đạo của javascript.

  Xem thêm Bình luận 00:49 ngày 13/10/2018
 • Kế thừa trong javascript ES6

  Trong ES6 đã hỗ trợ chúng ta có thể khai báo một đối tượng theo chuẩn OOP trong javascript, class trong ES6, hỗ trợ được phương thức constructor (phương thức khởi tạo tương tự như những ngôn ngữ khác, các thuộc tính không thể khai báo mà chỉ có thể khai báo và gán giá trị trong constructor hoặc phương thức của class, sử dụng từ khóa extends để kế thừa từ đối tượng khác, sử dụng super() để gọi lại constructor của class cha, sử dụng keyword super gọi các phương thức có sẵn của lớp cha, từ khóa static định nghĩa một hàm static (hàm tĩnh) trong một class, các phương thức của lớp con có thể overwrite của lớp ch, hỗ trợ setter và getter (magic method),

  Xem thêm Bình luận 23:18 ngày 05/10/2018