Hoạt động của Hoa Nguyen

  • Event trong laravel

    Sự kiện là một cách tuyệt vời để tách riêng các khía cạnh khác nhau của ứng dụng của bạn, vì một sự kiện đơn lẻ có thể có nhiều người nghe không phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ: bạn có thể gửi thông báo Slack cho người dùng của mình mỗi lần đơn đặt hàng được giao. Thay vì ghép mã xử lý đơn đặt hàng của bạn vào mã thông báo Slack, bạn có thể tăng sự kiện OrderShipped, mà người nghe có thể nhận và chuyển đổi thành thông báo Slack.

    Xem thêm Bình luận 08:49 ngày 10/11/2018