Bài 06: Câu lệnh switch case trong php

Như ta đã biết, câu lệnh if else dùng để kiểm tra và rẽ nhánh cách mệnh đề của bài toán. Nhưng không phải nó là duy nhất, trong php có một câu ...

Như ta đã biết, câu lệnh if else dùng để kiểm tra và rẽ nhánh cách mệnh đề của bài toán. Nhưng không phải nó là duy nhất, trong php có một câu lệnh khác đó là lệnh rẻ nhanh switch case.

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu ba vấn đề chính:

 • Câu lệnh switch
 • Switch và if
 • Switch lồng nhau

1. Câu lệnh switch trong PHP

Câu lệnh switch trong php cho phép ta đưa ra quyết định có nhiều cách lựa chọn để giá trị của biểu thức truyền vào. Nếu giá trị biểu thức truyền vào trùng với các giá trị biểu thức điều kiện thì các câu lệnh bên trong biểu thức điều kiện sẽ được thực hiện.

Cú pháp:

switch ($variable) {
  case $value_1:
    // chuỗi câu lênh
    break;
  case $value_2:
    // chuỗi câu lệnh
    break;
  default:
    // chuỗi câu lệnh
    break;
}

Trong đó lệnh switch, case default là các từ khóa trong PHP. Các chuỗi câu lệnh có thể là lệnh đơn (1 lệnh) hoặc lệnh ghép (kết hợp nhiều lệnh) và không cần đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn {}. Ở mỗi dòng lệnh lựa chọn (case) nó sẽ so sánh xem biến truyền vào $variable có bằng với biến điều kiện $value_1, $value_2 hay không, nếu trùng với case nào thì những câu lệnh bên trong case đó sẽ được thực hiện, đồng thời dòng lệnh break sẽ kết thúc câu lệnh switch. Nếu không có lựa chọn (case) nào đúng thì mặc định nó sẽ chạy vào chuỗi dòng lệnh trong default, lệnh default trong mệnh đề rẻ nhánh switch có thể có hoặc không.

Giá trị ở case chỉ chấp nhận các kiễu dữ liệu string, INT, boolean, null, foat hoặc là một biểu thức có kết quả trả về một trong năm loại dữ liệu đó và toán tử quan hệ so sánh trong switch luôn luôn là ==.

Ví dụ: Viết chương nhập vào một số, dùng lệnh rẻ nhánh switch kiểm tra số đó nếu:

 • Bằng 0 thì xuất dòng lênh “Số không”
 • Bằng 1 thì xuất dòng lệnh “Số một”
 • Bằng 2 thì xuất dòng lệnh “Số hai”
 • Bằng 3 thì xuất dòng lệnh “Số ba”
 • Bằng 4 thì xuất dòng lệnh “Số bốn”
 • Các số còn lại xuất hiện dòng lệnh “Không tìm thấy”

Bài giải:

$number = 1;
switch ($number)
{
  case 0 :
    echo 'Số không';
    break;
  case 1:
    echo 'Số một';
    break;
  case 2:
    echo 'Số hai';
    break;
  case 3:
    echo 'Số ba';
    break;
  case 4 :
    echo 'Số bốn';
    break;
  default:
    echo 'Không tìm thấy';
    break;
}

Giải thích:

 • Bước 1: Biểu thức truyền vào là biến $number có giá trị = 10
 • Bước 2: Ở  case thứ nhất điều kiện là $number = 0 thì mới thực hiện, mà $number = 10 nên không thỏa điều kiện
 • Bước 3: Tương tự cho các lệnh case còn lại đều không thỏa điều kiện.
 • Bước 4: Đến lệnh default, đây là lệnh được thực hiện khi các lênh case trên không có cái nào thỏa điều kiện nên trên màn hình sẽ xuất hiện chữ “Không tìm thấy”.

Giả sử ta nhập biên $number = 2, bài toán trên sẽ được giải thích như sau:

 • Bước 1: Nhập $number = 2
 • Bước 2: Ở case thứ nhất không thỏa điều kiện vì 2 khác 0 nên chương trình sẽ qua Case tiếp theo.
 • Bước 3: Ở case thứ 2 vẫn không thỏa điều kiện vì 2 khác 1 nên chương trình sẽ qua Case tiếp theo
 • Bước 4: Ở case thứ 3 này thỏa điều kiện vì 2 bằng 2, lúc này chương trình sẽ chạy vào các câu lệnh bên trong nên xuất ra màn hình chữ ‘Số hai’, đồng thời dòng Break dừng luôn cả chương trình rẻ nhánh này vì đã thỏa mãn. Kết thúc chương trình

2. Switch và if

BẢNG MÃ KÍCH HOẠT KHÓA HỌC RẤT RẺ

Mình đã sưu tầm các mã giám giá rất rẻ và đăng nó ơ trong bài viết này, bạn hãy vào tham khảo để xem cần kháo nào thì hãy chọn cho riêng mình nhé, Lưu ý la chỉ có tại code24h.com, bạn sẽ không thể tìm thấy ở chỗ khác.

Xem Ngay

Lệnh If và  lệnh Switch là 2 dạng lệnh rẻ nhánh trong PHP, tuy nhiên lệnh if vẫn linh hoạt hơn switch và tốc độ cũng nhanh hơn. Với những bài toán ta thể hiện bằng switch thì hoàn toàn có thể chuyển thành if, ngược lại những bài toán ta dùng lệnh if để thể hiện thì chưa chắc đã chuyển qua lệnh switch đươc.

Với bài toán trên ta thể hiện bằng câu lệnh if như sau:

$number = 10;
if ($number == 0){
  echo 'Số không';
}
else if ($number == 1){
  echo 'Số một';
}
else if ($number == 2){
  echo 'Số hai';
}
else if ($number == 3){
  echo 'Số ba';
}
else if ($number == 4){
  echo 'Số bốn';
}
else {
  echo 'Không tìm thấy';   
}

3. Switch lồng nhau

Cũng như  lệnh if,  lệnh switch cũng có thể lồng nhau.

Ví dụ:

$number = 12;
$midle = null;
switch ($number)
{
  case 12 : // nếu $number = 12
    $midle = $number % 2; // lấy số dư
    switch ($midle)
    {
      case 0 : // nếu số dư = 0
        echo 'Số chẵn';
        break;
      default :
        echo 'Số lẽ';
        break;
    }
    break;
  default: // nếu không phải 12 thì không làm gì
    break;
}

3. Lời kết

Trong bài học này hy vọng các bạn hiểu được cách sử dụng lệnh switch case trong php và có những quyết định sáng suốt trong việc lựa chọn giữa lệnh switch và lệnh if. Trong bài học tới chúng ta sẽ nghiên cứu về vòng lặp, có 4 loại vòng lặp trong php nhưng chúng ta nghiên cứu vòng lặp for trước.

Câu hỏi và bài tập

 • PHP - Chuyển chương trình từ lệnh if else sang switch case
BÀI KẾ SAU
BÀI KẾ TIẾP

Nguồn: code24h.com

Bài liên quan

[BÀI 6] CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN TRONG PHP

Câu lệnh điều kiện hay biểu thức điều kiện dùng kiểm tra 1 biến, hàm,đường dẫn url,… đúng (tồn tại) hay sai (không tồn tại). Nếu chúng thỏa điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động. Ngược lại sẽ là một hành động khác. Câu lệnh điều kiện if Câu lệnh if cho phép ta đưa ra các quyết ...

Trần Trung Dũng viết 17:01 ngày 04/10/2018

Bài 06: Câu lệnh tạo bảng trong MySQL

1. Bảng (TABLE) là gì? TABLE là một cái bảng dùng để lưu trữ dữ liệu cho một LOẠI ĐỐI TƯỢNG cụ thể. TABLE gồm nhiều cột, và nhiều hàng. Trong đó: Mỗi hàng lưu trữ thông tin của một đối tượng. Mỗi cột là một thuộc tính của loại đối tượng đó. Dưới đây là một bảng SINHVIEN : ...

Trịnh Tiến Mạnh viết 16:38 ngày 01/10/2018

Câu lệnh điều kiện switch case trong php

Tìm hiểu toán tử và biểu thức trong php Câu lệnh điều kiện if else trong php Tìm hiểu vòng lặp for trong php Tìm hiểu vòng lặp while và do while trong php Câu lệnh switch case trong php cho phép đưa ra quyết định có nhiều cách lựa chọn để giá trị của biểu thức truyền vào. Tìm hiểu ...

Trần Trung Dũng viết 17:08 ngày 04/09/2018

Mệnh đề Switch-case trong PHP

PHP Mệnh đề switch-case trong PHP được sử dụng để thực thi 1 hoặc nhiều khối lệnh từ nhiều điều kiện. Cú pháp: switch (bieu_thuc) { case gia_tri_1: // Khối lệnh 1 break; //tùy chọn case gia_tri_2: // Khối lệnh 2 break; //tùy chọn ...... ...

Hoàng Hải Đăng viết 17:03 ngày 26/08/2018

Câu lệnh switch case

Định nghĩa và cách dùng Câu lệnh switch case được sử dụng khi muốn lấy một lựa chọn trong nhiều điều kiện khác nhau. Các điều kiện được sử dụng thường là các toán tử so sánh. Khi muốn kết hợp nhiều điều kiện khác nhau, chúng ta thường dùng kết hợp toán tử so sánh và toán tử logic Các ...

Tạ Quốc Bảo viết 11:19 ngày 18/08/2018
0