01/10/2018, 16:35

Bài 04: Một số toán tử thường dùng trong MySQL

1. Toán tử số học Toán tử này dùng để tính toán các phép tính như: cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư. Giá trị đem tính phải là kiểu số. Toán tử Ý nghĩa + Thực hiện phép cộng hai số - Thực hiện phép trừ hai số * Thực hiện phép nhân hai số / Thực hiện ...

1. Toán tử số học

Toán tử này dùng để tính toán các phép tính như: cộng, trừ, nhân, chia, chia lấy dư. Giá trị đem tính phải là kiểu số.

Toán tử Ý nghĩa
+ Thực hiện phép cộng hai số
- Thực hiện phép trừ hai số
* Thực hiện phép nhân hai số
/ Thực hiện phép chia hai số
% Thực hiện phép chia lấy phần dư

2. Toán tử so sánh

Toán tử so sánh dùng để thực hiện việc so sánh như: bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, khác,... Kết quả trả về là đúng hoặc sai (tương đương như true và false HAY o và 1)

Toán tử Ý nghĩa
= So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức khác NULL
<=> So sánh bằng hai giá trị hoặc biểu thức ngay cả khi các biểu thức  là NULL
<>, != So sánh khác
< So sánh nhỏ hơn
<= So sánh nhỏ hơn hoặc bằng
> So sánh lớn hơn
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng

Ví dụ:

Table tbl_news : Lữu trữ dữ liệu về các bản tin hàng ngày.

Colum reg_date int(10): Lưu trữ ngày tạo ra bản tin

YC 1: Lấy ra các bản tin có ngày tạo lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tạo

$limit_date = date('d-m-Y',time());
$SQL = "SELECT * FROM table_news WHERE reg_date>=".strtotime($limit_date)."";

YC 2: Lấy ra các bản tin có ngày tạo nhỏ hơn ngày hiện tại(Ngày hôm qua, hôm kia)

$limit_date = date('d-m-Y',time());
$SQL = "SELECT * FROM table_news WHERE reg_date < ".strtotime($limit_date)."";

3. Tổng kết

MySQL cung cấp cho chúng ta một danh sách các toán tử cũng khá là đẩy đủ. Nói chung nó cũng khá tương đồng với các ngông ngữ lập trình hiện đại. Nó chỉ có một chút sự khá biệt không lớn nhưng các bạn lắm rõ chúng sẽ củng cố kiến thức về lập trình của các bạn thêm vững chắc.

Bùi Văn Nam

27 chủ đề

7090 bài viết

Cùng chủ đề
0